zpět na informatiku    zpět na život školy

Tagy používané připsaní www stránek v jazyce HTML

 

Základní značky

 

<HTML></HTML>                                                                  značka HTML dokumentu

<HEAD></HEAD>                                                        záhlaví HTML dokumentu

<META>                                                                     meta informace (je uvnitř <HEAD></HEAD>)

<META NAME="keywords" CONTENT="x">                klíčová slova stránky (pro vyhledávající nástroje)

<META NAME="description" CONTENT="x">              popis stránky (pro vyhledávací nástroje)

<TITLE></TITLE>                                                       titulek dokumentu (je uvnitř <HEAD></HEAD>)

<BODY></BODY>                                                       tělo HTML dokumentu

<BODY BACKGROUND="url">                                    obrázek na pozadí

<BODY BGCOLOR="#xxxxxx">                                 barva pozadí stránky (#000000 - #FFFFFF)

<BODY TEXT="#xxxxxx">                                         barva textu

<BODY LINK="#xxxxxx">                                          barva odkazu

<BODY ALINK="#xxxxxx">                                        barva aktivovaného odkazu

<BODY VLINK="#xxxxxx">                                        barva navštíveného odkazu

 

Typografické značky

 

<BASEFONT SIZE="x">                                              základní velikost písma (1 až 7) pro celou stránku

<H></H>                                                                     hlavička (1 až 6) - <H1></H1> <H2></H2> atd.)

<B></B>                                                                     tučný text

<STRONG></STRONG>                                              zvýrazněný text

<I></I>                                                                       kurzíva

<U></U>                                                                     podtržený text

<STRIKE></STRIKE>                                                  přeškrtnutý text

<SUB></SUB>                                                            dolní index

<SUP></SUP>                                                            horní index

<TT></TT>                                                                 pevná šířka písma

<SMALL></SMALL>                                                   menší písmo než normální velikost

<BIG></BIG>                                                              větší písmo než normální velikost

<FONT SIZE="x">                                                       velikost písma (1 až 7)

<FONT FACE="font">                                                 druh písma (Verdana, Arial, Courier atd.)

<FONT COLOR="#xxxxxx">                                      barva písma v hexadecimální hodnotě

 

Formátovací značky

 

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>                            odsadí blok textu

<BR>                                                                          zalomení řádku

<CENTER></CENTER>                                                centruje

<HR>                                                                          vodorovná dělící čáru

<HR ALIGN=LEFT/CENTER/ALL>                                zarovná dělící čáru

<HR SIZE="x">                                                           tloušťka dělící čáry

<HR WIDTH="x">                                                       délka dělící čáry

<HR NOSHADE                                                           plně černá dělící čára

<NOBR>                                                                     zakáže zalamování na hraně stránky

<P></P>                                                                     nový odstavec

<P ALIGN=LEFT/CENTER/ALL>                                  zarovnává text odstavce

<PRE></PRE>                                                            předformátovaný text

 

Odkazy

 

<A HREF="url"></A>                                                  odkaz na url

<A HREF="url" TARGET="_BLANK"></A>                  odkaz na url do nového okna prohlížeče

<A HREF="url" TARGET="_název rámu"></A>           odkaz na url do rámu

<A HREF="url" TARGET="_SELF"></A>                     odkaz uvnitř rámu na url rámu, z něhož byl odkaz aktivován

<A HREF="url" TARGET="_PARENT"></A>                odkaz na url do FRAMESET

<A HREF="url" TARGET="_TOP"></A>                       uvnitř rámu vylučuje FRAMESET a odkazuje na url do vlastního okna prohlížeče

 

Obrázky

 

<IMG SRC="url">                                                       zobrazí obrázek

<IMG SRC="url" VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM>     zarovnává obrázek svisle

<IMG SRC="url" ALIGN=LEFT/RIGHT>                       zarovnává obrázek vodorovně

<IMG SRC="url" ALT="text">                                     popisný text

<IMG SRC="url" USEMAP="#název mapy">              obrázková mapa a název mapy

<IMG SRC="url" WIDTH="x" HEIGHT="x">                rozměry obrázku v pixelech

<IMG SRC="url" BORDER="x">                                  okraj obrázku

<IMG SRC="url" HSPACE="x" VSPACE="x">             horizontální a vertikální mezera okolo obrázku v pixelech

<IMG LOWSRC="url" SRC="url">                               počáteční obrázek s nízkým rozlišením, než bude natažen s plným rozlišením

 

Seznamy

 

<DL></DL>                                                                 seznam definic

<DD>                                                                          definice pojmu

<DT>                                                                          definici termů

<OL></OL>                                                                uspořádaný seznam

<OL COMPACT></OL>                                               kompaktní uspořádaný seznam

<OL TYPE=A/a/I/i/1></OL>                                         uspořádaný seznam různých typů

<LI>                                                                            položka seznamu

<LI TYPE=A/a/I/i/1>                                                    formát položky seznamu

<UL></UL>                                                                 neuspořádaný seznam

<UL COMPACT></UL>                                                kompaktní neuspořádaný seznam

<UL TYPE=DISC/CIRCLE/SQUARE></UL>                   styl odrážky

 

Formuláře

 

<FORM ACTION="url" METHOD=GET/POST></FORM> definuje parametry formuláře

<INPUT TYPE="TEXT/PASSWORD/CHECKBOX/RADIO/SUBMIT/RESET/IMAGE">

vstupní pole formuláře

<INPUT TYPE=HIDDEN>                                             skryté pole

<INPUT NAME="název_pole">                                   jméno pole formuláře

<INPUT CHECKED>                                                    zaškrtávací políčko

<INPUT SIZE="x">                                                      velikost pole v počtu znaků

<OPTION>                                                                  volby menu

<OPTION SELECTED="implicitní hodnota">              implicitně vybraná volba

<OPTION VALUE="hodnota">                                    hodnota pro menu volby

<SELECT></SELECT>                                                menu ve formuláři

<SELECT NAME="jméno"></SELECT>                       data náležící menu

<SELECT MULTIPLE></SELECT>                               určuje více než jednu volbu v menu

<SELECT SIZE="x"></SELECT>                                 počet viditelných položek v menu

<TEXTAREA ROWS=x COLS=y></TEXTAREA>          vstupní box

<TEXTAREA NAME="jméno"></TEXTAREA>              název vstupního boxu

<TEXTAREA WRAP></TEXTAREA>                            automatické zalamování textu uvnitř boxu

 

Rámy

 

<FRAMESET></FRAMESET>                                      v záhlaví HTML stránky a definuje prvky rámu

<FRAMESET COLS="x,x">                                         šířka sloupcových rámů v pixelech nebo procentech

<FRAMESET ROWS="x,x">                                        výška řádkových rámů v pixelech nebo procentech

<FRAMESET BORDER="x">                                       tloušťka okraje rámu

<FRAMESET FRAMESPACING="x">                           mezery mezi rámy

<FRAMESET FRAMEBORDER="x">                            okraje rámu

<FRAME SRC="url">                                                  url k natažení do rámu

<FRAME ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT>                     zarovnání položek uvnitř rámu

<FRAME FRAMEBORDER="x">                                  okraje rámu

<FRAME BORDERCOLOR="#xxxxxx">                      barva okraje pro rám

<FRAME FRAMESPACING="x">                                 mezera přidaná mezi rámy

<FRAME NAME="jméno">                                          jméno rámu

<FRAME NORESIZE>                                                  znemožňuje měnit velikost rámu

<FRAME MARGINWIDTH="x" MARGINHEIGHT="x">  šířka a výška okraje uvnitř rámů

<FRAME SCROLLING="0/1/AUTO">                            určuje zda rám bude mít rolovací proužek

 

Tabulky

 

<TABLE></TABLE>                                                    tabulka

<TABLE BORDER="x">                                              okraj tabulky

<TABLE CELLSPACING="x">                                     volný prostor mezi buňkami

<TABLE CELLPADDING="x">                                     tloušťka vnitřního okraje buněk

<TABLE WIDTH="x">                                                 šířka tabulky

<TABLE WIDTH="%">                                                 šířka tabulky v procentech

<TR></TR>                                                                 řádek tabulky

<TR ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM> horizontální a vertikální

zarovnání řádku tabulky

<TD></TD>                                                                 datová buňka tabulky (je uvnitř tabulkových

řádků)

<TD ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM> horizontální a vertikální

zarovnání obsahu buňky

<TD NOWRAP>                                                          zakazuje zalamování řádek

<TD COLSPAN="x">                                                   počet sloupců pro datovou buňku tabulky, přes něž se má buňka roztáhnout ve vodorovném směru

<TD ROWSPAN="x">                                                 počet sloupců pro datovou buňku tabulky, přes něž se má buňka roztáhnout ve svislém směru

<TD WIDTH="x">                                                       šířka datové buňky tabulky

<TD WIDTH="%">                                                       šířka datové buňky tabulky v procentech

<TH></TH>                                                                 záhlaví tabulky

<TH ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM> horizontální a vertikální

zarovnání obsahu datové buňky záhlaví tabulky

<TH NOWRAP>                                                           zákaz zalamování řádek uvnitř datové buňky záhlaví tabulky

<TH COLSPAN="x">                                                   počet sloupců pro datovou buňku záhlaví tabulky, přes něž se má buňka roztáhnout ve vodorovném směru

<TH ROWSPAN="x">                                                 počet sloupců pro datovou buňku záhlaví tabulky, přes něž se má buňka roztáhnout ve svislém směru

<TH WIDTH="x">                                                       šířka datové buňky záhlaví tabulky

<TH WIDTH="%">                                                       šířka datové buňky záhlaví tabulky v procentech

<CAPTION ALIGN="TOP/BOTTOM"></CAPTION>       nadpis tabulky