zpět na třídění odpadů
 Jak správně třídit odpady 

    Ve spolupráci z firmou EKO-KOM naše škola pořádá každoročně pro žáky besedy na téma:
Jak správně třídit odpady a všechno, co s tím souvisí.

Cílem besedy je stručně a jasně vysvětlit:
- co je to komunální odpad
- jak omezovat množství odpadů
- koloběh třídění dopadů kam co patří
- co je recyklace odpadů, proč se má odpad recyklovat
- co jsou nebezpečné odpady, kde je najdeme, co s nimi
- jaká je životnost jednotlivých surovin
- co je to sběrný dvůr
- skládky a jejich pravidla
- spalovny zařízení na energetické využití odpadů

Besedy byly realizovány zábavnou formou, s využitím didaktických pomůcek, a tak žáci pozorně naslouchali, aktivně spolupracovali a zapojili se svými dotazy do diskusí.

Po výkladu si vyzkoušeli třídění odpadů do určených kontejnerů např. ke kartičce s kontejnerem na plasty přiložili obrázek PET lahve atd. V učebnách nechyběly obrázky, grafy a nákresy, pomocí kterých se dozvěděli, jak se odpady dále zpracovávají, co se z nich recyklací vyrábí a i další informace, které možná dosud vůbec neznali. Problém odpadů těsně souvisí s ochranou životního prostředí.
beseda

beseda