Základy hry       zpět na tělesnou výchovu   zpět na život školy

Pravidla baseballu

1.PŘEDMĚT HRY,HŘIŠTĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.01. Baseball je hra mezi dvěma družstvy o devíti hráčích pod vedením trenéra. Hraje se na ohraničeném hřišti v souladu s následujícími pravidly a je rozhodována jedním nebo více rozhodčími.

1.02. Cílem každého družstva je vyhrát tím, že získá více bodů (přeběhů) než soupeř.

1.03. Vítězem utkání bude družstvo, které v souladu s pravidly zaznamená větší počet bodů do závěru platné hry (platného utkání). hřiště

1.04. Hřiště musí být vytyčeno v souladu s instrukcemi uvedenými níže a doplněnými náčrtky 1 - 3 na následujících stranách.
Vnitřní pole má tvar čtverce o hraně 27,43 m. Vnější pole je území mezi dvěma pomezními čarami utvořenými prodloužením dvou sousedních stran tohoto čtverce. Vzdálenost od domácí mety k nejbližšímu plotu, tribuně či jiné překážce v poli musí být 76,20 m a více. Doporučuje se vzdálenost 97,50 m podél pomezních čar a 122 m středem pole. Povrch vnitřního pole musí být srovnán tak, že metové čáry a domácí meta jsou v jedné úrovni. Nadhazovací meta může být nejvýše 0,254 m nad úrovní domácí mety. Úroveň klesání z místa 0,16 m před nadhazovací metou na vzdálenost 1,80 m směrem k domácí metě musí být 1 cm výšky na 12 cm délky, a tato úroveň klesání musí být jednotná. Vnitřní a vnější pole včetně čar, které je ohraničují, se nazývají pole. Ostatní prostory hřiště se nazývají pole. Ostatní prostory hřiště se nazývají zámezí.
Je vhodné, aby spojnice od domácí mety k druhé metě směřovala k V - SV.
Doporučuje se, aby vzdálenost domácí mety od zadní sítě a vzdálenost metových čar od nejbližšího plotu, tribuny či překážky v zámezí činila alespoň 18,30 m.
Je-li místo pro domácí metu určeno, naměřte zvoleným směrem 38,80 m a vytyčte druhou metu. Z domácí mety naměřte 27,43 m směrem k první metě, stejnou vzdálenost naměřte od druhé mety směrem k první. V průsečíku těchto čar vytyčte první metu. Podobným způsobem postupujte při vytyčení třetí mety,která bude umístěna úhlopříčně k první metě. Vzdálenost mezi první a třetí metou bude činit 38,80 m. Všechny vzdálenosti od domácí mety se měří z bodu protnutí pomezních čar.
Území chytače, pálkařů a koučů, "jednometrovka" a přípravné pálkařské kruhy budou vytyčeny podle obr.1 a 2. vnitřní pole
Pomezní čáry a ostatní čáry, které jsou na nákresu značeny silnou černou čárou, musí být na hřišti provedeny pomocí vlhkého nehašeného vápna, křídy či jiného bílého materiálu.
Tvar a rozměry zatravněné plochy zobrazené v nákresu nejsou povinné a každý oddíl si může sám stanovit počet a rozměry zatravněných a holých ploch na svém hřišti.

1.05. Domácí metu tvoří pětistranná deska z bílé gumy. Jejím základem je čtverec o straně 305 mm doplněný dvěma rohy tak, že jedna strana měří 432 mm, dvě 216 mm a dvě 305 mm. Tato deska je umístěna v průsečíku pomezních čar tak, aby stranou 432 mm dlouhou směřovala k nadhazovací metě a strany 305 mm dlouhé se kryly s pomezními čarami. Vrchní hrany desky musí být sraženy. Domácí meta musí být připevněna k zemi v úrovni povrchu hřiště.

1.06. První, druhá a třetí meta musí být označeny bílými plátěnými vaky, bezpečně připevněnými k zemi dle nákresu. Vaky jsou čtverce o straně 380 mm, vysoké min.75 mm a max.127 mm a jsou naplněny měkkým materiálem. Vaky první a třetí mety budou celé ve vnitřním poli. Vak druhé mety je umístěn svým středem na průsečíku metových čar.

1.07. Nadhazovací meta je obdélníková deska z bílé gumy o rozměrech 600 x 150 mm. Je zapuštěna do země tak, aby vzdálenost mezi domácí (průsečík pomezních čar) a nadhazovací metodu byla 18,44 m.

1.08. Oddíl musí vybavit hřiště lavičkami pro hráče domácího i hostujícího družstva. Tyto lavičky však nesmí být umístěny blíže než 7,60 m od pomezní čáry, mohou být zastřešeny a uzavřeny vzadu a na obou koncích. nadhazovací kopec

NÁVRH ÚPRAVY NADHAZOVACÍHO KOPCE

Úroveň klesání z místa 0,16 m před nadhazovací metou na vzdálenost 1,8 m má být 1 cm výšky na 12 cm vzdálenosti, a tato úroveň klesání musí být jednotná. Nadhazovací kopec má kruhovou základnu o průměru 550 cm se středem 18,00 m vzdáleným od domácí mety. Umístěte přední hranu nadhazovací mety o 0,44 m za střed kruhu. Kolem samotné nadhazovací mety by měla být plošina do vzdáleností cca 0,16 m před metou, 0,45 m na každou stranu a 0,55 m za metou. Celkový rozměr plošiny by měl být cca 1,5 x 0,86 m.

1.09. Míč má tvar koule a je vyroben z vlny ovinuté kolem malého jádra z korku, gumy či podobného materiálu. Je potažen dvěma kusy bílé koňské či hovězí kůže sešitými pevně k sobě. Jeho hmotnost je 142 - 149 g a po obvodu měří 229 - 235 mm.

1.10.
a) Pálka je hladká, zakulacená hůl s průměrem max. 70 mm * (2 a 3/4 palce) v nejširší části a max. délkou 1067 mm (42 palců).
Pálka je z jednoho kusu tvrdého dřeva.
POZNÁMKA: V profesionální soutěži (mistrovských nebo exhibičních utkáních) nebudou používány laminované nebo experimentální pálky, pokud výrobce nemá zajištěn souhlas VV ČBA s jejich tvarem, vzhledem a výrobními metodami.
b) Hlavička na užším konci pálky musí mít takový tvar, aby zaručovala bezpečné držení pálky a musí být pevně připevněna k pálce.
c) Držadlo pálky může být v zájmu lepšího držení pokryto jakýmkoliv materiálem či hmotou a to max. 457 mm od konce pálky. Přesahuje-li zmíněný materiál či hmota předepsaný rozměr, může být pálka vyřazena ze hry.
POZNÁMKA: Jestliže rozhodčí zjistí, že pálka neodpovídá pravidlu c) teprve při nebo po použití takové pálky ve hře, není to důvod pro vyhlášení pálkaře aut či jeho vyloučení ze hry.

1.11.
a) (1) Všichni hráči družstva musí být oblečeni do dresů jednotné barvy, úpravy i střihu. Každý hráčský dres musí mít na zádech číslo, jehož minimální výška bude 160 mm. (2) Každá viditelná část spodního trička musí mít jednotnou barvu pro všechny hráče družstva. Jakýkoliv hráč (kromě nadhazovače) může mít na rukávu spodního trička čísla, písmena a odznaky. (3) Žádnému hráči, jehož dres se liší od dresu jeho spoluhráčů, nesmí být povolena účast ve hře.
b) STK může stanovit , (1),že jednotlivá družstva budou používat určité dresy, nebo (2), že každé družstvo bude mít dvě sady dresů - bílé pro domácí utkání a dresy jiné barvy pro utkání na soupeřově hřišti.
c) (1) Délka rukávů může být u různých hráčů odlišná, ale rukávy každého jednotlivého hráče musí mít přibližně stejnou délku. (2) Žádný hráč nesmí mít roztrhané, prodřené či rozpárané rukávy.
d) Žádný hráč nesmí připevnit na dres tkanici či jiný materiál odlišné barvy od dresu.
e) Žádná část dresu nesmí obsahovat vzor napodobující či sugerující podobu míče.
f) Na dresu nesmí být použity knoflíky z hlazeného kovu ani skleněné knoflíky.
g) Žádný hráč nesmí mít na patě či špičce svých bot připevněno nic, kromě obvyklého kování bot a špičky bot. Boty se zašpičatělými hroty připomínajícími golfové boty či běžecké tretry nesmí být používány.
h) STK může stanovit, že hráči družstev budou mít na zádech dresů svá příjmení. Uvedení jiného jména než příjmení hráče musí být povoleno STK. Je-li tak rozhodnuto, musí mít jména na svých dresech všichni hráči družstva.

1.12. Chytač může mít koženou lapačku bez prstů o rozměrech 965 mm v obvodu a max. 393 mm zhora dolů. Tato omezení zahrnují veškerá šněrování a jinou koženou bandáž či krytí, připojená k vnější straně lapačky. Mezera mezi palcovou a prstovou částí lapačky nesmí přesáhnout 152 mm u vrcholu palce a 101 mm v sedle palce.Vršek košíku nesmí být širší než 178 mm a jeho výška nesmí být větší než 152 mm. Košík může tvořit buď síťka z kožených pruhů nebo z přeložených kusů kůže sešitých dohromady, či kus kůže připevněný k lapačce šněrovadly tak, aby rozměry takové konstrukce nepřekročily žádný z výše uvedených rozměrů.

1.13. První metař může mít koženou rukavici nebo lapačku bez prstů max. 305 mm vysokou a 203 mm širokou přes dlaň (měřeno od sedla palce). Mezera mezi palcovou a prstovou částí lapačky nesmí být větší než l01 mm u vrcholu lapačky a 90 mm u sedla palce. Lapačka musí být konstruována tak, aby tato mezera byla neustále stejná a její rozměry nebyly žádným způsobem zvětšeny.Výška košíku lapačky nesmí být větší než 152 mm. Tvoří ho buď síťka z kožených pruhů nebo z přeložených kusů kůže sešitých dohromady, či kus kůže připevněný k lapačce šněrovadly tak, aby rozměry takovéto konstrukce nepřekročily žádný z výše uvedených rozměrů. Košík nesmí být zhotoven ze stočených či skládaných pruhů nebo prohlouben tak, že tvoří kapsu. Hmotnost rukavice není předepsána. rukavice

1.14. Každý polař (kromě prvního metaře a chytače) může požívat pouze koženou rukavici odpovídající následujícím rozměrům. Rozměry rukavice proměřujeme na její přední, chytací straně. Měříme nejlépe textilovým metrem tak, aby byl neustále v kontaktu s povrchem měřené rukavice. Rukavice nesmí měřit více než 305 mm od vrcholu kteréhokoliv ze čtyř prstů ke spodní straně rukavice a max. 197 mm na šířku (měřeno od vnitřního švu u spodní části prvního prstu podél spodních zakončení ostatních prstů směrem k vnější boční hraně rukavice u čtvrtého prstu). Prostor mezi palcem a prvním prstem se nazývá sedlo a může být vyplněn koženým košíkem či jinou koženou zarážkou. Košík může být sestaven z řady podélně přeložených a sešitých pruhů kůže nebo z řady kožených ploch nebo z propletených kožených řemenů. Košík nesmí být zhotoven ze stočených či skládaných pruhů, které by tvořily kapsu. Kryje-li košík celý sedlový prostor, může být ohebný. Je-li sestaven z několika částí, musí být tyto mezi sebou spojeny tak, aby jejich prohnutí neumožnilo utvoření prohlubně. Košík musí být sestaven tak, aby rozměry sedlového rozpětí mohly být upravovány. Rozpětí horní části sedla nesmí být větší než 114 mm, nesmí být vyšší než 146 mm a širší než 89 mm v jeho spodní části. Košík musí být k sedlu připevněn na obou jeho stranách i na jeho horní a spodní hraně. K připojení se používají kožené tkanice, které se zajistí. Jestliže se natáhnou či uvolní, musí být upraveny do původní polohy. Hmotnost rukavice není předepsána.

1.15.
a) Rukavice nadhazovače musí být jednobarevná, včetně štepování, lemování a košíku. Nesmí být bílá nebo šedá.
b) Žádný nadhazovač nesmí připevnit na svoji rukavici žádnou cizí hmotu lišící se barvou rukavice.

1.16. Pálkaři a běžci musí používat helmy s krytím obou uší

Jestliže rozhodčí u hráče objeví jakékoliv porušení těchto pravidel, musí ho vyzvat k nápravě. Nedojde-li dle mínění rozhodčího k nápravě v odpovídajícím čase, vyloučí rozhodčí hráče zde hry, a pokládá-li to za nutné, oznámí záležitost disciplinární komisi.

2. DEFINICE TERMÍNŮ

AUT (out) je jedno ze tří požadovaných vyřazení členů útočícího družstva během jeho času na pálce.

BALK (balk) je nesprávná činnost nadhazovače, která opravňuje běžce, jsou-li na metách, postoupit o jednu metu.

BĚŽEC (runner) je útočící hráč, který postupuje k metě, nebo se jí dotýká, či se na kteroukoliv metu vrací.

BĚŽÍCÍ PÁLKAŘ (batter-runner) je výraz, který označuje útočícího hráče, jenž ukončil svůj čas na pálce, nebyl dosud vyautován nebo dosud neskončila rozehra, při které se stal běžcem.

BOD (run, score) - též oběh - získá útočící hráč, který se stal z pálkaře běžcem a dotkl se postupně první, druhé, třetí a domácí mety.

"BÓL" (ball) je nadhoz,který neprolétl zónou (viz níže) a po kterém pálkař nešvihnul.
Pokud se nadhoz dotkne země a odrazí se do zóny, je to ból. Pokud se takový nadhoz dotkne pálkaře, bude pálkaři přiznána první meta. Pokud pálkař po takovém nadhozu švihne v situaci, kdy má již dva strajky, míč nemůže být chycen dle smyslu pravidla 6.05 (c) a 6.09 (b). Pokud pálkař takový nadhoz odpálí, je to, jako kdyby odpálil letící míč.

BRÁNĚNÍ (interference)
a) Útočné bránění je chování družstva na pálce (v útoku), které brání,zdržuje či mate kteréhokoliv polaře, který se pokouší o rozehru. Pokud rozhodčí vyhlásí pálkaře, běžícího pálkaře či běžce aut za bránění, všichni ostatní běžci se musí vrátit na mety, které měli dle posouzení rozhodčího správně získané v okamžiku bránění, pokud není jinak stanoveno těmito pravidly. V případě, že běžící pálkař nedosáhl první mety, se všichni běžci vrátí na mety, které drželi v okamžiku nadhozu.
b) Obranné bránění je činnost polaře,kterou překáží či brání pálkaři v odpálení nadhozu.
c) Bránění rozhodčím nastává, (1), jestliže rozhodčí brání či překáží chytačovi v hodu, kterým se snaží zabránit krádeži mety, nebo (2) když se dobrý odpal dotkne rozhodčího v poli dříve, než projde polařem.
d) Bránění divákem nastane, když se divák nahne přes oplocení nebo vnikne na hrací plochu a dotkne se míče ve hře.
Při každém bránění je míč mrtvý (viz níže).

DOBRÝ ODPAL (fair ball) je odpálení, po němž míč:
- dopadne a zůstane ve vnitřním poli,
- je ve vnitřním poli či nad ním, když se odráží do vnějšího pole za první nebo třetí metu,
- se dotkne první, druhé nebo třetí mety,
- nejprve dopadne do pole na první nebo třetí metu, či za ně,
- se v poli či nad polem dotkne rozhodčího nebo hráče,
- letí nad vnějším polem když opouští hřiště.
Dobrý odpal v letu musí být posuzován v souhlase se vzájemným postavením míče a pomezní čáry včetně pomezního stožáru a ne podle toho, zda je polař v okamžiku, kdy se dotkne míče, v poli či mimo něj.
Pokud míč v letu dopadne ve vnitřním poli mezi domácí a první, nebo domácí a třetí metu a odrazí se mimo pole před tím, než mine první nebo třetí metu, aniž se ho dotkl hráč nebo rozhodčí, je to chybný odpal; nebo pokud se míč usadí v zámezí, nebo se ho v zámezí dotkne hráč, je to chybný odpal. Jestliže míč v letu dopadne v poli za první nebo třetí metu a potom se odrazí do zámezí, je to dobrý odpal.

DOMÁCÍ DRUŽSTVO (home team) je družstvo, na jehož hřišti se utkání hraje. Pokud se hraje na neutrálním hřišti, je domácí družstvo určeno "soutěžním řádem" příslušné soutěže nebo vzájemnou dohodou. V turnajích určuje domácí družstvo pořadatel.

DOTYK (touch) . Dotknout se hráče nebo rozhodčího znamená dotknout se kterékoliv části jeho těla, oblečení nebo vybavení.

DVOJAUT (double play) je hra obrany, při které jsou vyautováni dva útočící hráči jako výsledek souvislé akce za předpokladu, že nedošlo mezi auty k chybě.
a) Nucený dvojaut (force double play) je, když jsou dva hráči autováni při nuceném postupu.
b) Obrácený nucený dvojaut (reverse force double play) je, když je jeden běžec autován při nuceném postupu a jako druhý je autován běžec, který v důsledku prvního autu není nucen postupovat.
Příklady obráceného nuceného autu: Běžec na první metě, jeden aut; pálkař odpálí po zemi k prvnímu metaři, který šlápne na první metu (jeden aut) a přihraje druhému metaři nebo spojce na druhý aut (tečováním).
Jiný příklad: mety jsou obsazeny, žádný aut; pálkař odpálí po zemi na třetího metaře, který šlápne na třetí metu (jeden aut) a poté přihraje chytači na druhý aut (tečováním).

DVOJZÁPAS (double-header) jsou dva rozepsané či přeložené zápasy hrané bezprostředně po sobě.

"HRA" ("play") je povel rozhodčího k zahájení hry nebo k pokračování ve hře po každém mrtvém míči.

CHYBNÝ ODPAL (foul ball) je odpálení, po němž míč:
- zůstane v zámezí mezi domácí a první nebo mezi domácí a třetí metou,
- se odrazí za první nebo třetí metu v zámezí nebo nad ním,
- nejdříve dopadne v zámezí za první nebo třetí metou,
- se dotkne v zámezí nebo nad ním rozhodčího, hráče nebo předmětu, který nepatří k přirozenému prostředí.
Odpálený míč, který se nedotkl polaře a odrazil se od nadhazovací mety do zámezí mezi domácí a první nebo mezi domácí a třetí metu, je chybný odpal.

CHYCENÍ MÍČE (catch) je zákrok polaře, při kterém se bezpečně zmocní letícího míče svou rukou nebo rukavicí a pevně ho drží. Nesmí přitom použít čepici, chrániče, kapsu nebo kteroukoliv jinou část svého dresu. Pokud se současně s dotykem či okamžitě po dotyku míče chytající polař srazí s jiným hráčem či se zdí nebo upadne a jako důsledek takové srážky či pádu upustí míč, není to chycení míče. Pokud se polař dotkne letícího míče, který se potom dotkne člena útočícího družstva nebo rozhodčího a teprve potom je chycen dalším bránícím hráčem, není to chycení míče. Pokud polař chytil míč a upustil jej při pokusu o přihrávku, musí být míč posouzen jako chycený. Pro posouzení platnosti chycení míče musí polař podržet míč tak dlouho, aby prokázal, že nad ním má plnou kontrolu a že jeho pouštění je dobrovolné a úmyslné.
Chycení je správné, jestliže je míč nakonec dříve než se dotkne země držen kterýmkoliv polařem, i když s ním předtím hráč žongloval nebo míč držel jiný polař. Běžci mohou opustit své mety v okamžiku, kdy se první polař dotkne míče. Polař se může nahnout přes plot, zábradlí, provaz či čáru, vymezující prostor pro chytání míče. Může i vyskočit na vrchol zábradlí, které může být v zámezí. Nemůže být vyhlášeno žádné bránění ve hře, jakmile se hráč nahne přes plot, zábradlí, provaz nebo na tribunu proto, aby chytil míč. Dělá to na vlastní nebezpečí.
Když je polař ve snaze chytit míč na hraně lavičky "podepřen" a je mu tak hráčem či hráči kteréhokoliv družstva zabráněno v pádu a chytí míč, je chycení správné.

CHYTAČ (catcher) je polař, který zaujme místo za domácí metou.

KOUČ (coach) je člen družstva oblečený v dresu, který je pověřen manažerem k zastávání určených povinností, jako např. radění na metách.

KOUČ NA METÁCH (base coach) je člen útočícího družstva oblečený v dresu, který stojí u první či třetí mety, a řídí činnost pálkařů a běžců.

LAVIČKA či STŘÍDAČKA (bench or dugout) je prostor, rezervovaný pro hráče, náhradníky a ostatní členy družstva oblečené v dresu, kteří se aktivně neúčastní hry na hřišti.

LETÍCÍ (in flight) je každý odpálený, přihraný nebo nadhozený míč, dokud se nedotkne země či jiného předmětu s výjimkou polaře.

MANAŽER (manager) je osoba určená oddílem, zodpovědná za činnost na hřišti. Zastupuje družstvo při styku s rozhodčím a družstvem soupeře. Hráč může být určen jako manažér.
a) Oddíl určí manažéra STK nebo hlavnímu rozhodčímu ne později, než 30 minut před rozepsaným začátkem zápasu.
b) Manažér může oznámit rozhodčímu, že předal určité povinnosti popsané v pravidlech hráči nebo koučovi a že jakákoliv činnost tohoto označeného zástupce bude oficiální. Manažér bude vždy zodpovědný za chování družstva při hře, dodržování oficiálních pravidel a za chování družstva k rozhodčím.
c) Pokud manažér opustí hřiště, určí hráče nebo kouče jako náhradníka. Tento náhradník bude mít povinnosti, práva a zodpovědnost manažéra.Pokud manažér opomene nebo odmítne před odchodem určit svého náhradníka, hlavní rozhodčí musí určit člena družstva jako náhradního manažéra.

META (base) je jedním ze čtyř bodů, kterých se musí běžec postupně dotknout, aby získal oběh. Častěji se výraz používá na označení látkových vaků či gumové desky, které metové body označují.

META ZDARMA (base on balls) je přiznání první mety pálkaři, kterému byly během jeho času na pálce nadhozeny čtyři bóly.

MÍČ V LETU (fly ball) je odpálený míč letící vysoko ve vzduchu.

MRTVÝ MÍČ (dead ball) je míč mimo hru při správně vyhlášeném dočasném přerušení hry.

NADHAZOVAČ (pitcher) je polař, určený k tomu, aby nadhodil míč pálkaři.

NADHOZ (pitch) je míč nadhozený nadhazovačem pálkaři. Všechno ostatní dopravování míče mezi hráči je přihrávání.

NÁTLAKOVÁ HRA (squeeze play) je výraz určený pro rozehru, ve které se družstvo s běžcem na třetí metě snaží získat bod pomocí ulejvky.

NÁVRAT (retouch) je čin běžce, který se vrátí na metu, jak je správně požadováno.

NECHRÁNĚNÝ (in jeopardy) je výraz, kteří říká, že míč je ve hře, a útočící hráč může být autován.

NECHYTATELNÝ NADHOZ (wild pitch) je takový, který letí tak vysoko nebo tak nízko, či stranou od domácí mety, že nemůže být s vynaložením přiměřeného úsilí zpracován chytačem.

NEROZHODNÝ ZÁPAS (tie game) je regulérní zápas, při jehož ukončení mají obě družstva stejný počet bodů.

NESPRÁVNĚ či nesprávný (illegal or illegally) tzn. v rozporu s těmito pravidly.

NESPRÁVNÝ NADHOZ (illegal pitch) je 1) takové nadhození pálkaři, při kterém se nadhazovač nedotýká stejnou nohou nadhazovací mety; 2) rychle opakovaný nadhoz. Nesprávný nadhoz v situaci, kdy jsou běžci na metách, je balk.

NUCENÁ HRA (force play) je hra, při které běžec ztratí právo na metu, protože se pálkař stal běžcem.
Zmateného posuzování této hry se zbavíme, když si uvědomíme, že "nucená" situace je často odstraněna ze hry.
Příklad:běžec na první metě, jeden aut, míč je ostře odpálen na prvního metaře, který se dotkne své mety a běžící pálkař je aut. V okamžiku je zrušen nucený postup a běžec postupující na druhou metu musí být tečován, aby byl aut. Pokud na druhé nebo třetí metě byli běžci a kterýkoliv z těchto běžců by před autem tečováním u druhé mety bodoval, body platí. Kdyby první metař přihrál míč na druhou metu a potom byl míč vrácen na první metu, hra na druhé metě by byla nuceným autem, tedy druhým autem, a zpětná přihrávka na první metu, dříve než na ni doběhne běžící pálkař, třetím autem. V tom případě by se nepočítal žádný bod.
Příklad, kdy aut není nucený. Jeden aut. Běžci na první a třetí metě. Pálkařův odpal je chycen v letu. Dva auty. Běžec na třetí metě se vrátí, dotkne se mety a potom boduje. Běžec z první mety se snaží vrátit na první metu před přihrávkou prvnímu metaři, ale nestihne to, a proto je aut. Tři auty. Pokud se,dle posouzení rozhodčích, běžec ze třetí mety dotkl domácí mety před tím, než byla tečována první meta, bod se počítá.

OBRANNÝ TROJÚHELNÍK (run-down) je činnost družstva v obraně, při které se snaží vyautovat běžce mezi metami.

ODDÍL (club) je osoba nebo skupina osob zodpovědných za zorganizování členů družstva, přípravu hřiště a požadovaných zařízení. Reprezentuje družstvo ve styku s STK.

ODLOŽENÝ ZÁPAS (suspended game) je přerušený zápas, který bude dokončen jiného dne.

ODPAL PO ZEMI (ground ball) je odpálený míč, který se kutálí či poskakuje nízko nad zemí.

OSA (baterry) je nadhazovač a chytač.

OSOBA (person) hráče nebo rozhodčího je kterákoliv část jeho těla,výstroje či výzbroje.

PÁLKAŘ (batter) je člen družstva v útoku, který zaujal své místo v území pálkaře.

POLAŘ (fielder) je každý hráč v obraně.

POLE (fair territory) je část hřiště mezi pomezními čarami, která zahrnuje pomezní čáry vedoucí k první i třetí metě od domácí mety k dolní části plotu ohraničujícího hřiště a poté kolmo vzhůru. Všechny pomezní čáry jsou uvnitř hřiště.

POSTAVENÍ BOČNÍ (set position) je jedno ze dvou správných nadhazovacích postavení.

POSTAVENÍ ČELNÉ (wind-up position) je jedno ze dvou správných nadhazovacích postavení.

POSTIH (penalty) je uplatnění těchto pravidel po nesprávné akci.

PROBĚHNUTÍ METY (overslide, -ing) je čin útočícího hráče, jehož skluz na metu je tak razantní, že ztratí kontakt s metou.

PŘEKÁŽENÍ (obstruction) je činnost polaře, který překáží v postupu kteréhokoliv běžce niž drží míč nebo se jej pokouší zpracovat.
Pokud je polař v situaci těsně před chycením přihraného míče, a míč letí přímo nebo dostatečně blízko k polaři, který pak musí zaujmout místo k chycení míče, je považován jako "zpracovávající míč". Je to plně na posouzení rozhodčího, zda uzná, že polař zpracovává míč. Jakmile se polař pokusil zpracovat míč, ale minul ho, nemůže být dále považován za polaře, který zpracovává míč. Např.: vnitřní polař se vrhne po odpalu po zemi, mine jej a zůstane ležet, čímž zdrží běžce v postupu a velmi pravděpodobně mu překáží.

PŘERUŠENÝ ZÁPAS (called game) je zápas, který z jakéhokoliv důvodu přeruší hlavní rozhodčí.

PŘÍMÝ ODPAL (line drive) je odpálený míč, který letí prudce a přímo od pálky k polaři, aniž by se dotkl země.

REGULERNÍ ZÁPAS (regulation game) . Viz pravidla 4.10. - 4.11.

RYCHLE OPAKOVANÝ NADHOZ (quick return pitch) je nadhoz provedený s úmyslem zastihnout pálkaře nepřipraveného. Je to nesprávný nadhoz.

"SEJF" (safe) je vyhlášení rozhodčího, že běžec je oprávněn držet metu, o kterou usiloval.

SKREČOVANÝ ZÁPAS (forfeited game) je zápas, ukončený hlavním rozhodčím stavem 9:0 v neprospěch družstva, které porušilo pravidla.

SMĚNA (inning) je část zápasu, během níž se obě družstva vystřídají jak v obraně, tak i v útoku, a ve které jsou tři auty na každé družstvo. Čas na pálce každého družstva je půlsměnou (half-inning).

SOUTĚŽ (league) je skupina družstev, která hrají každý s každým dle předem určeného rozpisu a těchto pravidel, upřesněných "Soutěžním řádem", o prvenství v soutěži.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE (STK) (league president) vyžaduje dodržování oficiálních pravidel a "Soutěžního řádu", řeší pochybnosti, vztahující se k ustanovením těchto dokumentů a rozhoduje protestované situace. STK může prostřednictvím "Disciplinární komise" trestat každého hráče, trenéra, manažéra či rozhodčího za porušení ustanovení těchto dokumentů.

SPRÁVNĚ (legal, legally) je v souladu s těmito pravidly.

STOJNÁ NOHA (pivot foot) je ta noha, která je ve styku s nadhazovací metou, když nadhazovač provádí nadhazovací pohyby.

"STRAJK" (strike) je správný nadhoz vyhlášený rozhodčím, když
a) je odpalován pálkařem, ale je minut,
b) není odpalován, ale kterákoliv část míče prošla jakoukoliv částí zóny;
c) je odpálen do zázemí dříve, než jsou dva strajky,
d) je ulitý do zámezí
e) se dotkne pálkaře, který po něm švihne,
f) se letící zónou dotkne pálkaře.
g) se stane tečovaným odpalem (viz).

"TAJM" ("Time") je oznámení rozhodčího o správném přerušení hry. Během "Tajmu" je míč mrtvý.

TEČOVÁNÍ (tag) je činnost polaře, při které se dotýká mety, když pevně a bezpečně drží míč ve své ruce či rukavici nebo se dotkne běžce rukou či rukavicí, ve které drží pevně a bezpečně míč.

TEČOVANÝ ODPAL (foul tip) je odpálený míč, který jde ostře a přímo od pálky do rukou chytače a je správně chycen. Pokud není chycen, není to tečovaný odpal. Každý tečovaný odpal, který je chycen, je strajkem, a míč je ve hře. Za správné chycení se považuje, odrazí-li se míč před chycením nejprve od chytačovy ruky či rukavice.

TROJAUT (triple play) je hra, při které družstvo v obraně vyautuje tři útočící hráče jako výsledek nepřerušené akce, kdy mezi auty nedojde k chybě.

ULEJVKA, ulitý odpal (bunt) je míč, který není odpálen švihem, ale úmyslným nastavením pálky je pouze sklepnut do vnitřního pole.

ÚZEMÍ CHYTAČE (catcher's box) je prostor, ve kterém musí chytač být dokud nadhazovač nenadhodí míč.

ÚZEMÍ PÁLKAŘE (batter's box) je prostor, ve kterém musí pálkař stát během svého času na pálce.

V OBRANĚ (defense - defensive) je družstvo či hráč družstva, které je v poli.

V ÚTOKU (offense) je družstvo či kterýkoliv hráč družstva na pálce.

VNĚJŠÍ POLAŘ (outfielder) je polař, který zaujímá postavení ve vnější poli, což je území nejvíce vzdálené od domácí mety.

VNITŘNÍ CHYCENÝ (infield fly) je dobrý odpal (mimo přímého odpalu a ulejvky), který může být chycen v letu s přiměřeným úsilím vnitřním i polaři, když je obsazena první a druhá, nebo první, druhá a třetí meta a je méně než dva auty. Nadhazovač, chytač nebo kterýkoliv vnější polař, který se při této situaci nachází ve vnitřním poli, bude považován pro účel tohoto pravidla za vnitřního polaře.
Jakmile je patrno, že odpálený míč bude jednoznačně vnitřním chyceným, vyhlásí rozhodčí "vnitřní chycený",aby zvýhodnil běžce. Pokud je míč blízko pomezních čar, vyhlásí rozhodčí "vnitřní chycený pokud dobrý". Míč je ve hře a běžci mohou postupovat na vlastní nebezpečí, že míč bude chycen, nebo se mohou vrátit na mety a postupovat po dotyku polaře s míčem stejně jako u míče chyceného v letu. Pokud je odpal chybný, postupuje se jako u chybného odpalu.
Pokud je ohlášen vnitřní chycený a míč dopadne na zem, aniž by se ho někdo dříve dotkl, a odrazí se do zázemí před první či třetí metou, je to chybný odpal. Pokud je ohlášen vnitřní chycený a míč dopadne, aniž by se ho někdo předtím dotkl, na zem v zámezí a odrazí se do pole před tím, než mine první či třetí metu, je to vnitřní chycený.
Při použití pravidla o vnitřním chyceném musí rozhodčí posoudit, zda by mohl být míč běžně chycen některým vnitřním polařem, a ne zda míč směřuje do nějakého vymezeného prostoru, ohraničeného třeba hranicí trávy či metovými čarami. Rozhodčí musí vyhlásit vnitřní chycený i tehdy, kdy je míč chycen vnějším polařem, pokud dle posouzení rozhodčího mohl být tento míč snadno zpracován vnitřním polařem. Vnitřní chycený nemůže být v žádném případě hrou na výzvu. Názor rozhodčího je rozhodující a rozhodnutí musí být učiněno okamžitě.
Při vyhlášení pravidla o vnitřním chyceném mohou běžci postupovat na vlastní nebezpečí. Jestliže při uplatnění tohoto pravidla vnitřní polař úmyslně upustí dobrý odpal, míč zůstane ve hře bez ohledu na pravidlo 6.05.1. Pravidlo o vnitřním chyceném má přednost.

VNITŘNÍ POLAŘ (infielder) je polař, který zaujímá postavení ve vnitřním poli.

VOLBA POLAŘE (fielder's choice) je činnost polaře, který zpracuje dobrý odpal po zemi, a místo přihrávky k vyautování běžícího pálkaře na první metě přihraje na jinou metu, aby vyautoval jiného běžce. Výraz je také používán u zapisovatelů (a) pro označení postupu běžícího pálkaře, který získá jednu nebo více met, zatímco polař, který zpracoval jeho odpal se snaží vyautovat jiného běžce; (b) pro označení postupu (jiného než krádež nebo chyba) běžce, pokud se polař snaží vyautovat jiného běžce nebo (c) pokud polaře postup běžce nezajímá (nebráněná krádež).

VYHLÁŠENÍ (angudged) je rozhodnutí rozhodčího (závislé na přesnosti jeho pozorování).

VYKÁZÁN ZE HŘIŠTĚ může být ten, kdo se dle pravidel 3.17 a 4.08 dopustil přestupku.

VYLOUČEN (ejected) může být hráč, kouč, náhradník, manažér či kterýkoliv jiný člen družstva, který se účastní hry, či je přítomen na lavičce družstva za jakýkoliv druh nesportovního chování jako jsou např. nevhodné či neslušné výroky, nebezpečná hra a pod., a to kterýmkoliv rozhodčím na hřišti. Rozhodčí může (dle svého uvážení) na základě posouzení závažnosti přestupku dotyčnou osobu pouze napomenout. Každé takovéto vyloučení či napomenutí musí být uvedeno ve Zprávě o utkání. Činnost, za kterou byla dotyčná osoba trestána, musí být podepsána (použitá vulgární či neslušná slova musí být doslovně uvedena). O vyloučení informuje rozhodčí, který výrok uplatnil, do tří dnů předsedu Disciplinární komise.

VYLOUČEN ZE HRY (removed from the game) může být hráč za porušení pravidel uvedených pod body 3.02 a 8.02.

VYLOUČEN ZE HRY A ZE HŘIŠTĚ (dtto and shall leave the field) bude kouč, hráč, trenér, manažér, náhradník či pomocník za porušení pravidel 4.05.b a 4.06.

VÝZVA (appeal) je činnost polaře, kterou upozorňuje rozhodčí na porušení pravidel družstvem v útoku.

ZÁMEZÍ (foul territory) je část hřiště vně pomezních čar na první a třetí metu, prodloužená až k plotu a poté kolmo vzhůru. strike zóna

ZÓNA (strike zone) je prostor nad domácí metou, který je
shora ohraničen vodorovnou rovinou protínající střed vzdálenosti mezi vrcholem pálkařových ramen a vrcholem pasu kalhot jeho dresu, spodní hranicí je rovina, protínající nejvyšší bod pálkařových kolen. Zóna bude určena z postavení pálkaře, ve kterém je připraven švihnout po míči.

3.PŘÍPRAVA HRY

3.01. Dříve než hra začne, rozhodčí musí -
a) striktně vyžádat dodržování všech pravidel týkajících se výzbroje a výstroje hráčů,
b) se přesvědčit, zda všechny hrací čáry (silně vytažené na obr. 1 a 2) jsou vyznačeny vápnem, křídou či jiným bílým materiálem snadno rozlišitelným od země či trávy,
c) obdržet od domácího družstva zásobu regulerních míčů (počet a značka budou určeny STK). Poté míče vyjme z obalů a setře jejich lesk. Pouze rozhodčí může rozhodovat o tom, zda je míč ještě vhodný ke hře,
d) být ujištěn domácím družstvem, že má v zásobě počet míčů stanovený STK, které mohou být okamžitě, pokud to bude potřeba, použity,
e) mít u sebe alespoň dva náhradní míče a vyžadovat během zápasu jejich doplnění, bude-li to nutné. Tyto náhradní míče budou dány do hry, když:
1. je míč odpálen mimo hrací plochu či mezi diváky
2. je míč špinavý či nevhodný pro další použití
3. si nadhazovač tento náhradní míč vyžádá.
Rozhodčí nedá nadhazovači náhradní míč, dokud není skončena rozehra a dosud používaný míč se nestal mrtvým. Hra s náhradním míčem nebude poté, co přihraný či odpálený míč opustil hřiště pokračovat dokud běžci nedosáhnou met, ke kterým jsou oprávněni. Je-li odpálen čtyřmetový odpal mimo hřiště, nedá rozhodčí nadhazovači nebo chytači náhradní míč, dokud se pálkař, který čtyřmetový odpal odpálil nedotkne domácí mety.

3.02. Žádný hráč nesmí úmyslně změnit barvu míče či jej znehodnotit třením o zem, kalafunu, parafín, skelný či smirkový papír nebo jinou cizí hmotu.
POSTIH: Rozhodčí se vyžádá znehodnocený míč a vyloučí hráče ze hry. Pokud rozhodčí nemůže viníka určit a pokud nadhazovač takovýto míč nadhodil pálkaři, bude nadhazovač okamžitě vyloučen ze hry a může být dále trestán dle rozhodnutí Disciplinární komise.

3.03. Hráč nebo hráči mohou být v průběhu hry kdykoliv vystřídáni, pokud je míč mrtvý. Náhradník bude odpalovat na místě střídaného hráče v pořadí pálkařů svého družstva. Vystřídaný hráč se již nemůže do hry vrátit. Pokud náhradník nastoupí místo hrajícího manažera, může poté manažér, dle svého uvážení, zaujmout místo v území kouče. Pokud vstupuje u bránícího družstva ve stejném okamžiku do hry dva nebo více náhradníků, určí manažér hlavnímu rozhodčímu jejich umístění v pořadí pálkařů družstva dříve než zaujmou svá místa v poli. Hlavní rozhodčí pak upozorní zapisovatele. Pokud není tato informace dána hlavnímu rozhodčímu okamžitě, má sám právo určit umístění náhradníků v pořadí pálkařů.
Nadhazovač může vystřídat na jiné postavení v poli pouze jednou během jedné směny, t.j. nadhazovači nebude povoleno zaujmout jinou pozici než nadhazovačovu vícekrát než jednou ve stejné směně.
Každému hráči kromě nadhazovače, který vystřídá zraněného hráče,bude povoleno pět přihrávek na rozcvičení. (Viz pravidlo 8.03 pro nadhazovače).

3.04. Hráč, jehož jméno je v pořadí pálkařů, nemůže být střídajícím běžcem za žádného člena svého družstva.
Toto pravidlo zabraňuje používání tzv. zastupujících běžců. Žádnému hráči nebude v zápase povoleno, aby vystupoval jako zastupující běžec. Každý hráč, který není v pořadí pálkařů a je použit jako běžec, bude považován za střídajícího hráče.

3.05.
a) Nadhazovač, jmenovaný v pořadí pálkařů, které obdržel hlavní rozhodčí, jak je stanoveno v pravidle 4.01.a) a 4.01.b) musí nadhazovat prvnímu pálkaři či jakémukoliv pálkaři, dokud není vyautován, či dokud nedosáhl první mety, pokud nadhazovač neprokáže zranění či onemocnění, které mu dle posouzení hlavního rozhodčího znemožňuje nadhazování.
b) Pokud nadhazovač je vystřídán, musí střídající nadhazovač nadhazovat pálkaři, který je právě na pálce nebo jakémukoliv střídajícímu pálkaři, dokud není takový pálkař vyautován, či dokud nedosáhne první mety, pokud nadhazovač neprokáže zranění či onemocnění, které mu dle mínění hlavního rozhodčího znemožňuje nadhazování.
c) Pokud dojde k nesprávnému střídání nadhazovače, rozhodčí musí poslat zpět do hry správného nadhazovače, dokud nejsou splněna nařízení tohoto pravidla. Pokud je ovšem nesprávnému nadhazovači umožněno nadhazovat, jsou všechny rozehry, které z toho vzniknou, platné. Nesprávný nadhazovač se stane správným, jakmile poprvé nadhodí pálkaři nebo jakmile je některý z běžců vyautován.
Pokusí-li se manažér vystřídat nadhazovače s porušením pravidla 3.05.c., musí rozhodčí upozornit manažera družstva,které je v obraně že to nesmí učinit. Kdyby náhodou hlavní rozhodčí v důsledku přehlédnutí oznámil nástup nesprávného nadhazovače, může tuto situaci napravit do té doby, než nesprávný nadhazovač nadhodí. Nadhodí-li nesprávný nadhazovač, stává se správným nadhazovačem.

3.06. Manažér oznámí okamžitě hlavnímu rozhodčímu jakékoliv střídání a udá hlavnímu rozhodčímu pozice náhradníků v pálkařském pořadí.
Hráč, který byl vystřídán, může zůstat na lavičce se svým družstvem, nebo rozcvičovat nadhazovače. Pokud je vystřídán manažér, může pokračovat v řízení družstva z lavičky či území koučů. Rozhodčí by neměl povolit hráčům, kteří byli vystřídáni a kterým bylo umožněno zůstat na lavičce, obracet se s jakýmikoliv poznámkami k jakémukoliv hráči či manažérovi soupeře nebo k rozhodčím.

3.07. Poté, co byl hlavní rozhodčí se střídáním seznámen, musí okamžitě ohlásit či zajistit ohlášení každého střídání.

3.08.
a) Jestliže střídání není ohlášeno, bude náhradník považován za hrajícího, když:
1. jako nadhazovač zaujme místo na nadhazovací metě,
2. jako pálkař zaujme místo v území pálkařů
3. jako polař zaujme místo obvykle obsazené polařem, kterého vystřídal,
4. jako běžec zaujme místo běžce, kterého vystřídal.
b) Jakákoliv rozehra, kterou takovýto neohlášený náhradník zahrál nebo na něj byla zahrána, je platná.

3.09. Hráči v dresu se nesmí bavit či scházet s diváky nebo sedět v hledišti před zápasem, během zápasu či po něm. Žádný manažér, kouč či hráč nesmí mluvit před zápasem a během zápasu s diváky. Hráči soupeřících družstev se nesmí přátelit, pokud jsou v dresech.

3.10.
a) Manažér domácího družstva jediný může rozhodovat o tom, zda se zápas bude z důvodu nepřízně počasí či nezpůsobilého povrchu hřiště konat (s výjimkou druhého zápasu dvojzápasu). Výjimka: ktérákoliv soutěž může trvale oprávnit STK k přerušení uplatňování tohoto pravidla v závěru soutěže, je-li nejisté, že o vítězi se rozhoduje zásluhou uplatňování tohoto pravidla. Jestliže by odložení a případné nedohrání zápasu mezi kterýmikoliv dvěma družstvy ze závěrečných kol mohlo vést k ovlivnění postavení kteréhokoliv družstva v soutěži, může STK po výzvě od kteréhokoliv družstva v soutěže přebrat právo manažera domácího družstva zaručené mu tímto pravidlem.
b) Hlavní rozhodčí prvního zápasu jediný rozhodne o tom, zda z důvodu nepřízně počasí či nezpůsobilého povrchu hřiště začne druhý zápas dvojzápasu.
c) Hlavní rozhodčí jediný rozhodne o tom, kdy bude hra z důvodu nepřízně počasí či nezpůsobilého povrchu hřiště přerušena, kdy, s ohledem na počasí, bude pokračovat po tomto přerušení a kdy, s ohledem na počasí, bude zápas po takovém přerušení ukončen. Nesmí však ukončit zápas dříve než 30 minut po jeho přerušení. V přerušení může pokračovat tak dlouho, dokud si myslí, že je naděje zápas dokončit.
Hlavní rozhodčí se vždy musí snažit dokončit zápas. V jeho pravomoci je nařídit pokračování v zápase po jednom či více přerušeních, dalších třicet minut, a zápas ukončí pouze tehdy, bude-li jasné, že není možno jej dokončit.

3.11. O přestávce dvojzápasu nebo kdykoliv je hra přerušena pro špatný stav hrací plochy, bude hlavní rozhodčí řídit činnost při údržbě hřiště tak, aby hrací plocha byla uvedena do stavu vhodného pro hru.
POSTIH: za neuposlechnutí může rozhodčí vyhlásit kontumační výsledek ve prospěch hostujícího družstva.

3.12. Když rozhodčí přeruší zápas, zvolá "Tajm". Zvoláním "Hra" rozhodčí znovu zahájí hru a zápas pokračuje. V době mezi zvoláním "Tajm" a zvoláním "Hra" je míč mrtvý.

3.13. Manažér domácího družstva seznámí hlavního rozhodčího a manažéra družstva soupěřů se všemi místními pravidly, o kterých si myslí, že jsou potřebná k vyřešení situace vzniklé při vniknutí diváků na hřiště, nebo při odpalu či přestávce, které se jich dotknou, nebo k řešení jiné nahodilé události. Pokud jsou tato pravidla přijatelná pro manažéra hostujícího družstva, jsou přijata. Jsou-li manažérovi hostujícího družstva nepřijatelná, pak musí hlavní rozhodčí stanovit a uvést v platnost taková místní pravidla, o kterých si myslí, že jsou vzhledem k místním poměrům nezbytná, a nejsou v rozporu s oficiálními pravidly.

3.14. Členové družstva v útoku si odnesou všechny rukavice a další výzbroj z hřiště na lavičku náhradníků, kdy je jejich družstvo na pálce. Žádná výzbroj a výstroj nesmí být zanechána na hřišti, lhostejno zda v poli či v zámezí.

3.15. Nikomu nesmí být během zápasu povolen vstup na hřiště, kromě hráčů a koučů v dresech, manažérů, fotoreportérů s povolením domácího družstva, pořadatelů a dalších zaměstnanců domácího družstva. V případě neúmyslného bránění ve hře osobou, které je pobyt na hrací ploše povolen, kromě rozhodčích, je míč ve hře. Pokud je bránění úmyslné, míč je mrtvý v okamžiku tohoto bránění, a rozhodčí uloží takové tresty, aby dle jeho mínění anulovaly toto bránění.
POZNÁMKA: viz pravidlo 7.11 jako zvláštní výjimka výše uvedeného, také viz pravidlo 7.08 b).
Otázka úmyslného a neúmyslného bránění musí být posouzena na základě činnosti jedince. příklad: sběrač pálek či míčů, pořadatel atd., který se snaží zabránit dotyku přihraného či odpáleného míče, ale přesto je jím zasažen, bude považován, že bránil neúmyslně. Pokud ovšem do míče kopne, sebere jej či do něj strčí, bude považován, že bránil úmyslně, ať již byl jeho úmysl jakýkoliv.
Příklad: Pálkař odpálí míč na spojku, která ho zpracuje, ale přehodí prvního metaře. Kouč družstva v útoku stojící u první mety, aby se vyhnul zasažení míčem, upadne na zem a první metař běžící pro míč se s ním srazí. Běžící pálkař nakonec doběhne na třetí metu. Otázkou je, zda by rozhodčí měl vyhlásit bránění koučem. Tato situace je na posouzení rozhodčího. Pokud si rozhodčí myslí, že kouč udělal vše pro to, aby se vyhnul bránění ve hře, nebude bránění vyhlášeno. Pokud si ovšem rozhodčí myslí, že kouč se pouze snažil, aby to vypadalo, jako že se vyhýbá bránění, rozhodčí by měl vyhlásit bránění.

3.16. Pokud jde o bránění diváků jakémukoliv přihranému či odpálenému míči, míč je mrtvý v okamžiku tohoto bránění a rozhodčí uloží takové tresty, které by dle jeho mínění anulovaly bránění.
UKÁZKA POUŽITÍ: pokud divák jasně bráněním znemožní polaři chytit odpálený míč v letu, rozhodčí vyhlásí pálkaře aut.
Je rozdíl mezi míčem, který byl hozen či odpálen do hlediště, kde se dotknul diváka, čímž byl mimo hru, i když se potom odrazí do hřiště a míčem ve hře, jehož se dotknul divák, který neoprávněně vniknul na hřiště nebo se nahnul přes, pod či skrze zábranu nebo jinak bránil ve hře hráči. Ve druhém případě je to jasný úmysl a má být posuzován jako úmyslné bránění dle pravidla 3.15. Pálkař a běžci budou umístěni tam, kde by se dle posouzení rozhodčího nacházeli, kdyby k bránění nedošlo. Bránění nebude vyhlášeno, jestliže se hráč nahne přes zábranu do hlediště, aby chytil míč. Dělá to na své vlastní nebezpečí. Pokud se ale divák nahne přes zábranu na stranu hrací plochy, aby jasně zabránil hráči v chycení míče, bude pálkař vyhlášen aut pro bránění divákem.
PŘÍKLAD: Běžec na třetí metě, jeden aut a pálkař odpálí míč hluboko do vnějšího pole (dobrý či chybný odpal). Divák jasně znemožní vnějšímu polaři chycení míče v letu. Rozhodčí vyhlásí pálkaře aut za bránění divákem. Míč je mrtvý v okamžiku tohoto vyhlášení. Rozhodčí usoudí, že díky vzdálenosti, do které byl míč odpálen, by běžec ze třetí mety po chycení odpalu (kterému bylo bráněno) bodoval, takže běžci je umožněno bodovat. Tento případ by nenastal, pokud by bylo bráněno při chytání míče v letu blízko domácí mety.

3.17. Hráči a náhradníci obou družstev budou pouze na lavičkách svých družstev, pokud se právě přímo nezúčastní hry a na hru se nepřipravují nebo pokud nejsou koučové u první či třetí mety. Nikdo kromě hráčů, náhradníků, manažérů, koučů, trenérů a sběračů pálek nesmí být v průběhu zápasu na lavičce.
POSTIH: Za porušení tohoto pravidla může rozhodčí po upozornění vykázat toho, kdo poruší pravidla, ze hřiště.
Hráči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit zápasu, mají možnost zapojit se do činností před zápasem a sedět na lavičce během zápasu, ale nesmí se účastnit během zápasu žádných aktivit jako rozcvičování nadhazovačů atp. Tito hráči nesmějí během zápasu vstoupit z žádného důvodu na hrací plochu.

3.18. Domácí družstvo zajistí prostřednictvím pořádkových orgánů ochranu dostatečnou k udržení pořádku. Pokud během zápasu vnikne na hrací plochu osoba či osoby a brání jakýmkoliv způsobem ve hře, může hostující družstvo odmítnout hrát, dokud nebude hřiště vyklizeno.
POSTIH: Pokud hřiště není vyklizeno v přiměřené době, které v žádném případě nebude kratší než 15 minut od okamžiku, kdy hostující družstvo odmítlo hrát, může rozhodčí vyhlásit kontumační výsledek ve prospěch hostujícího družstva.

4. ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ HRY

4.01. Neoznámí-li domácí družstvo, že zápas bude odložen či zahájen později, vejde či vejdou rozhodčí na hřiště pět minut před hlášeným začátkem zápasu a půjdou přímo k domácí metě, kde se setkají s manažéry družstev obou soupěřů.
Další postup je následující:
a) Manažér domácího družstva předá hlavnímu rozhodčímu pořadí pálkařů s kopií.
b) Manažér hostujícího družstva předá hlavnímu rozhodčímu pořadí pálkařů s kopií.
c) Hlavní rozhodčí se přesvědčí, že originál i kopie příslušných pořadí pálkařů souhlasí a předá pořadí pálkařů manažérům družstev soupěřů. Kopie, které zůstanou rozhodčím, jsou oficiálním pořadím pálkařů. Jakmile rozhodčí vlastní tuto listinu, je pořadí pálkařů stvrzeno. Nesmí v něm dojít k žádným změnám kromě změn povolených těmito pravidly.
d) Od chvíle, kdy je pořadí pálkařů domácího družstva předáno hlavnímu rozhodčímu, přejímají rozhodčí dozor nad hřištěm a mají jediní právo rozhodnout, kdy bude hra zrušena, přerušena nebo znovu zahájena s ohledem na počasí či stav hrací plochy.
Na zřejmé chyby v pořadí pálkařů, kterých si všimne hlavní rozhodčí dříve, než zvolá "Hra" k zahájení zápasu, by měl být manažér či kapitán chybujícího družstva upozorněn, aby oprava mohla být učiněna před zahájením zápasu. Například, manažér z nepozornosti uvede na pořadí pálkařů pouze osm hráčů nebo uvedl dva hráče se stejným příjmením a bez dalšího rozlišení. Pokud si rozhodčí takovéto chyby všimne dříve než zvolá "Hra", zajistí, aby tato chyba či chyby byly opraveny dříve, než zahájí zápas. Družstva by neměla být zvýhodněna chybou, které se dopustila jednoznačně omylem a která může být opravena dříve, než je zápas zahájen.

4.02. Zápas je zahájen, když hráči domácího družstva zaujmou obranné postavení, první pálkař hostujícího družstva zaujme své místo v území pálkaře a rozhodčí zvolá "HRA".

4.03. Když je míč dáván do hry na začátku nebo během utkání, všichni polaři kromě chytače musí být v poli.
a) Chytač zaujme místo přímo za domácí metou. Své postavení může kdykoliv opustit kvůli chycení nadhozu či proto, aby provedl nějakou hru kromě případu, kdy je pálkaři dávána úmyslně meta zdarma, kdy musí chytač stát oběma nohama uvnitř svého území, dokud míč neopustí ruku nadhazovače.
POSTIH: Balk.
b) Nadhazovač musí při nadhazování míče pálkaři zaujmout správné postavení.
c) Každý polař s výjimkou nadhazovače a chytače se může postavit kdekoliv v poli.
d) Žádný útočící hráč s výjimkou pálkaře a běžce, který se pokouší získat bod, nesmí překročit čáry vymezující chytačovo území, pokud je míč ve hře.

4.04. Pořadí pálkařů se během zápasu, pokud nedojde ke střídání hráčů, nemění. V případě střídání zaujme místo střídaného hráče v pořadí pálkařů náhradník.

4.05.
a) Útočící družstvo umístí na hřišti během svého času na pálce dva kouče na metách, jednoho u první a druhého u třetí mety.
b) Koučové na metách budou pouze dva; (1) budou oblečeni v dresu družstva a (2) zůstanou vždy uvnitř svých území.
POSTIH: Kouč na metách, který se provinil bude vyloučen ze hry a musí opustit hřiště.
Je po mnoho let běžnou praxí, že někteří koučové stojí jednou nohou mimo své území. Kouč nebude v tomto případě považován za stojícího mimo své území, dokud si nebude manažér družstva soupeře na tuto skutečnost stěžovat. V případě takovéto stížnosti musí rozhodčí toto pravidlo striktně dodržovat a od koučů obou družstev vyžadovat, aby byli neustále uvnitř svého území.
Je také běžnou praxí, že kouč, který řídí hru u své mety, opustí své území,aby signalizoval hráči skluz, další postup či návrat na metu. To může být povoleno, pokud kouč v žádném smyslu nebrání ve hře.

4.06.
a) Manažér, hráč, náhradník, kouč, trenér či sběrač pálek nesmí z žádného místa (lavičky, území kouče, hrací plochy a pod.) nikdy:
1. Podněcovat, nebo se pokoušet podněcovat slovy či znameními demonstrace diváků.
2. Dotýkat se řečmi, jakýmkoliv způsobem soupeřových hráčů, rozhodčího nebo kteréhokoliv diváka.
3. Volat "Tajm", nebo používat jiná slova a (pokud je míč ve hře) provádět takovou činnost, která by způsobila, že nadhazovač udělá balk.
4. Úmyslně se v jakémkoliv smyslu dotknout rozhodčího.
b) Žádný polař se nesmí postavit pálkaři do rozhledu a úmyslně v nesportovním smyslu rozptýlit pálkařovu pozornost.
POSTIH: Viník bude vyloučen ze hry a opustí hřiště. Případný balk bude anulován.

4.07. Pokud je manažér, hráč, kouč nebo trenér vyloučen ze hry, musí okamžitě opustit hřiště a dále se hry neúčastní. Zůstane v klubovně či šatně nebo se převlékne do civilních šatů a buď opustí stadion nebo si sedne do hlediště dostatečně daleko od lavičky či místa pro rozcvičování svého družstva.
Pokud je manažér, kouč nebo hráč v trestu, nesmí být během utkání na lavičce nebo na části tribuny za domácí metou.

4.08. Pokud osazenstvo hráčské lavičky projevuje hlasitě nesouhlas s rozhodnutími rozhodčího, rozhodčí nejprve vyzve, aby tyto projevy ustaly. Pokud pokračují, udělí rozhodčí postih
POSTIH: Rozhodčí vykáže viníky z lavičky do klubovny. Pokud není schopen určit viníka či viníky, může vykázat z lavičky všechny náhradníky. Trenér družstva bude mít právo přivolat na hřiště pouze ty hráče, které bude potřebovat ke střídání v zápase.

4.09. JAK DRUŽSTVO DOSÁHNE BODU
a) Bod musí být zaznamenán pokaždé, jestliže běžec správně postoupí a dotkne se první, druhé, třetí a domácí mety dříve, než jsou tři hráči aut, čímž končí směna.
VÝJIMKY: Bod nebude zaznamenán, pokud běžec získá domácí metu během rozehry, ve které je jako třetí aut (1) běžící pálkař dříve, než se dotkne první mety nebo (2) kterýkoliv běžec při nuceném postupu nebo (3) předchozí běžec, který je vyhlášen aut, protože se nedotkl jedné z met.
b) Pokud je vítězný bod zaznamenán v poslední půlsměně regulerního zápasu nebo ve druhé půlce nastavené směny jako důsledek mety zdarma, zasažení nadhozem nebo jiné akce při plných metách (tzn., že běžec ze třetí mety je nucen postoupit), nevyhlásí rozhodčí konec zápasu, dokud se běžec donucený k postupu ze třetí mety nedotkne domácí mety a běžící pálkař se nedotkne první mety.
Výjimkou je situace, kdy diváci vniknou na hřiště a fyzicky zabrání běžci dotknout se domácí mety nebo běžícímu pálkaři dotknout se první mety. V těchto případech rozhodčí přidělí metu běžci kvůli překážení diváků.
POSTIH: Pokud běžec na třetí metě odmítá postoupit a dotknout se domácí mety v odpovídajícím čase, rozhodčí neudělí bod, vyhlásí viníka aut a nařídí pokračovat ve hře. Pokud při dvou autech běžící pálkař odmítne postoupit a dotknout se první mety, rozhodčí neudělí bod, vyhlásí běžícího pálkaře aut a nařídí pokračovat ve hře. Jsou-li méně než dva auty a běžící pálkař odmítne postoupit a dotknout se první mety, bod se počítá, ale viník je vyhlášen aut.
Ukázka použití: Žádný bod nemůže být zaznamenán během rozehry, ve které je běžící pálkař třetím autem dříve, než se dotkne první mety. Příklad: jeden aut, Jan na druhé metě, Petr na první metě. Pálkař Václav bezpečně odpálí. Jan boduje a Petr je aut na domácí metě. Dva auty. Ale Václav minul první metu. Míč je přihrán na první metu, zahrána hra na výzvu a Václav je třetí aut. Protože Jan přešel přes domácí metu během rozehry, ve které byl běžící pálkař (Václav) třetí aut dříve, než se dotkl první mety, Janův bod se nepočítá.
Ukázka použití: Následující běžci nejsou postižení činností předchozích běžců, pokud nejsou dva auty. Příklad: Jeden aut, Jan je na druhé metě, Petr na první metě, pálkařem je Václav, který odpálí čtyřmetový odpal uvnitř hřiště. Jan se nedotkne třetí mety při běhu na domácí metu, Petr a Václav bojují. Družstvo v obraně přihraje míč na třetí metu a zahraje hru na výzvu. Jan je aut, ale body Petra a Václava se počítají.
Ukázka použití: Jeden aut, Jan na třetí metě, Petr na druhé. Pálkař Václav odpálí míč do středního pole, kde je chycen v letu. Dva auty. Jan boduje po chycení a Petr boduje po špatné přihrávce na domácí metu. Jan je ale, po hře na výzvu a posouzení, že opustil třetí metu dříve než byl chycen míč, vyhlášen aut. Tři auty. Žádné body se nezapočítávají.
Ukázka použití: Dva auty, všechny mety obsazeny, pálkař odpálí čtyřmetový odpal mimo hřiště. Pálkař je po hře na výzvu vyhlášen aut za to, že minul první metu. Tři auty. Žádný bod se nezapočítává.
Základní prohlášení:
Pokud běžec mine metu či ji neoprávněně před chycením míče v letu opustí, může polař když drží míč a dotýká se přitom této mety vyzývat tímto činem rozhodčího k rozhodnutí. Běžec je aut, pokud rozhodčí hru na výzvu uzná, a všichni běžci mohou (pokud je to možné) bodovat s výjimkou těch, kteří při dvou autech bodují až poté, kdy běžec nesprávným postupem po metách vyvolá hru na výzvu, která je uznána a běžec je tím pádem 3. aut ve chvíli svého provinění.
Ukázka použití: Jeden aut, Jan na třetí metě, Petr na první, Václavův odpal je chycen v letu v pravém poli na druhý aut. Jan se po chycení vrátí na metu a boduje. Petr se pokouší vrátit na první metu, ale přihrávka na první metu je rychlejší. Tři auty. Jan ale bodoval dříve, než byl Petr vyautován přihrávkou na první metu, proto se Janův bod počítá. Nebyl to nucený postup.

4.10.
a) Regulérní zápas má devět směn, pokud není při nerozhodném stavu prodloužen nebo zkrácen tehdy, (1) kdy domácí družstvo již nepotřebuje svoji polovinu 9. směny či její část, nebo (2) protože rozhodčí ukončil zápas.
Výjimka: STK může přijmout pravidlo, že jeden či oba zápasy dvojzápasu budou dlouhé sedm směn. V těchto zápasech se všechna pravidla vztahující se na 9. směnu vztáhnou k 7. směně.
b) Pokud je zápas nerozhodný po devíti úplných směnách, bude pokračovat dokud (1) hostující družstvo na konci celé směny nevykazuje celkově více bodů nebo (2) domácí družstvo nezaznamená vítězný bod v neúplné směně.
c) Je-li zápas ukončen, je regulérní, pokud:
1. bylo odehráno alespoň pět směn,
2. domácí družstvo zaznamenalo ve čtyřech nebo ve čtyřech a části páté směny více bodů, než hostující družstvo v celých pěti směnách.
3. domácí družstvo získá jeden či více bodů ve své polovině páté směny, čímž vyrovná bodový stav.
d) Mají-li obě družstva na konci zápasu stejný počet bodů, rozhodčí jej vyhlásí jako "Nerozhodný zápas".
e) Je-li zápas ukončen dříve, než se stal regulérním, vyhlásí rozhodčí - "Nehráno".

4.11. Stav regulérního zápasu je celkový počet bodů každého družstva v okamžiku, kdy je zápas ukončen.
a) Zápas končí, jakmile hostující družstvo ukončí svoji polovinu deváté směny a domácí družstvo je ve vedení.
b) Zápas končí, jakmile je ukončena devátá směna a ve vedení je hostující družstvo.
c) Jestliže domácí družstvo získá vedoucí bod ve své polovině deváté směny nebo v nastavené směně při nerozhodném stavu, končí zápas okamžitě po dosažení vítězného bodu.
Výjimka: Pokud poslední pálkař zápasu odpálí čtyřmetový odpal mimo hřiště, je dovoleno běžícímu pálkaři i všem běžcům na metách bodovat v souhlase se zněním pravidel pro běh po metách. Zápas končí, jakmile se běžící pálkař dotkne domácí mety.
Použití pravidla: Pálkař odpálí čtyřmetový odpal mimo hřiště a získá vítězství v poslední polovině deváté či nastavené směny, ale je vyhlášen aut pro předběhnutí předchozího běžce. Zápas končí okamžitě po získání vítězného bodu.
d) Přerušený zápas končí v okamžiku, kdy rozhodčí ukončí hru. Výjimka: Pokud je zápas přerušen během směny, která není ukončena, odloží se zápas v každé z následujících situací:
1. Hostující družstvo získalo jeden či víc e bodů, čímž vyrovnalo stav a domácí družstvo nebodovalo.
2. Hostující družstvo získalo jeden či více bodů, čímž získalo vedení a domácí družstvo nevyrovnalo stav, nebo znovu nezískalo vedení.
Řídící orgán soutěže může přijmout pro odložení zápasů následující pravidla jako dodatek k části 4.11 d)1 - 2uvedené výše. (Budou-li přijata, nebudou se na zápasy tétosoutěže vztahovat pravidla 4.10 c,d,e):
3. Zápas se nestal regulérním zápasem (4 1/2 směny s domácími ve vedení nebo 5 směn s hostujícím družstvem ve vedení nebo vyrovnalo stav.).
4. Jakýkoliv regulérní zápas je nerozhodný v okamžiku, kdy je zastaven z důvodu nepřízně počasí, zákazu vycházení či z jiného důvodu.
5. Je-li zápas odložen před tím, než se stal regulérním a dohrává se před jiným regulérně rozepsaným zápasem, pak je tento regulérně rozepsaný zápas omezen sedmi směnami.
6. Je-li zápas odložen až poté, co se stal regulérním a dohrává se před jiným regulérně rozepsaným zápasem, pak bude tento regulérně rozepsaný zápas na devět směn.
Výjimka: Předcházející body 3,4,5,6 se nebudou vztahovat k poslednímu rozepsanému zápasu mezi dvěma družstvy v mistrovské soutěži či v zápasech play-off. Každý odložený zápas, který není dohrán před posledním rozepsaným zápasem mezi dvěma družstvy v mistrovské soutěži, se stává přerušeným.

4.12. ODLOŽENÉ ZÁPASY
a) STK přijme následující pravidla jako opatření pro dohrání těch zápasů, které byly ukončeny z kteréhokoliv následujícího důvodu:
1. Zákaz vycházení předepsaný zákonem.
2. Časový limit povolený Soutěžním řádem.
3. Výpadek světla či porucha techniky pro úpravu hřiště, která je ve správě domácího družstva. (Technikou pro úpravu hřiště se rozumí automatické přikrytí hřiště plachtou či zařízení na odstranění vody).
4. Tma, pokud zákon nedovolí zapnout světla.
5. Nepřízeň počasí, pokud byl zápas ukončen v rozehrané směně dříve než byla skončena a nastala jedna z následujících situací:
i) Hostující družstvo získalo jeden či více bodů a vyrovnalo tím stav utkání a domácí družstvo nebodovalo.
ii) Hostující družstvo získalo jeden či více bodů a vedlo v zápase a domácí družstvo se neujalo vedení ani nevyrovnalo.
b) Takové zápasy budou vyhlášeny jako odložené. Žádný zápas přerušený pro zákaz vycházení, nepřízeň počasí či časový limit nebude odloženým zápasem, pokud se již stal regulérním zápasem dle ustanovení 4.10. Zápas přerušený dle ustanovení 4.12. a) 3-4 bude odloženým zápasem ať byl přerušen kdykoliv po svém zahájení.
POZNÁMKA: Nepřízeň počasí a podobné vlivy [4.12 a)1-5] budou upřednostněny při určení, zda se přerušený zápas stane odloženým. Zápas může být považován za odložený jen pokud je zastaven z jednoho z pěti důvodů uvedených v bodě 4.12 a). Jakýkoliv regulérní zápas ukončený kvůli nepřízni počasí při nerozhodném výsledku [pokud ovšem není upřednostněna situace popsaná v 4.12 a) 5.i] je nerozhodný a zápas musí být odehrán znovu celý.
c) Odložený zápas bude pokračovat a bude dokončen:
1. Okamžitě před následujícím rozepsaným zápasem těchto dvou mužstev na stejném hřišti.
2. Okamžitě před následujícím rozepsaným dvojzápasem těchto dvou mužstev na stejném hřišti, pokud již není na rozpisu žádný jednotlivý zápas.
3. Pokud je přerušen jako poslední rozepsaný zápas těchto družstev na tomto hřišti, je převeden na hřiště soupeře pokud je to možné:
i) okamžitě před následujícím rozepsaným zápasem
ii) okamžitě před následujícím rozepsaným dvojzápasem, pokud již není na rozpisu žádný jednotlivý zápas.
4. Pokud není v odloženém zápase pokračováno či není dohrán do uzávěrky soutěže, bude zápas přerušen.
d) Odložený zápas bude pokračovat přesně od okamžiku přerušení původního zápasu. Dokončení odloženého zápasu je pokračováním původního zápasu. Obsazení pole a pořadí pálkařů obou mužstev bude naprosto stejné jako obsazení pole a pořadí pálkařů v okamžiku přerušení s přihlédnutím k pravidlům o střídání. Kterýkoliv hráč může být nahrazen hráčem,který se nezúčastnil zápasu před odložením. Žádný hráč, vystřídaný před odložením se nemůže vrátit do hry. Hráč, který nebyl členem oddílu v době, kdy byl zápas odložen, může být použit jako náhradník, dokonce i kdy zaujme místo hráče, který již není členem oddílu a který nemohl hrát, protože byl vystřídán před tím, než byl zápas odložen.
Pokud bezprostředně před vyhlášením odložení zápasu bylo oznámeno střídání nadhazovače, ale nový nadhazovač dosud nenastoupil nebo nenadhazoval do té doby, dokud se pálkař nestal běžícím pálkařem, potom může ale nemusí, pokud jde o odložený a později dohrávaný zápas, začít nadhazovat v dohrávané části zápasu. Pokud nezačne nadhazovat,bude pokládán za vystřídaného a nemůže v tomto zápase dále hrát.

4.13. PRAVIDLA ŘÍDÍCÍ DVOJZÁPASY
a) 1. V jednom dni mohou být odehrány pouze dva mistrovské zápasy. Dohrání odloženého zápasu není proti tomuto pravidlu.
2. Jsou-li v rozpisu utkání uvedeny dva zápasy, pak bude v rozpisu utkání uveden pouze začátek prvého z těchto utkání.
b) Začne-li prvý zápas dvojzápasu, musí být dokončen před započetím druhého zápasu dvojzápasu.
c) Druhý zápas dvojzápasu musí začít dvacet minut po skončení prvého zápasu.Pokud hlavní rozhodčí určí delší přestávku (nesmí přesáhnout třicet minut) pak to musí učinit s oznámením oběma manažérům na konci prvního zápasu.
Výjimka: Pokud STK povolí na žádost domácího družstva z nějakého zvláštního důvodu delší přestávku mezi zápasy, hlavní rozhodčí ji vyhlásí a seznámí s ní manažéry obou družstev. Hlavní rozhodčí prvního zápasu je zodpovědný za sledování časového intervalu mezi zápasy.
d) Rozhodčí musí začít druhý zápas dvojzápasu a hra musí pokračovat tak dlouho, dokud to stav hřiště, místní časové omezení a počasí dovolí.
e) Pokud je začátek řádně rozepsaného dvojzápasu z jakéhokoliv důvodu zpožděn, pak jakýkoliv zápas, který začne bude prvním zápasem dvojzápasu.
f) Pokud je odložený zápas součástí dvojzápasu, pak bude dohráván jako druhý zápas a jako prvý se odehraje řádně rozepsaný zápas toho dne.

4.14. Hlavní rozhodčí nařídí zapnutí umělého osvětlení kdykoliv je toho mínění, že soumrak činí hru za denního světla nebezpečnou.

4.15. Družstvo může zvítězit kontumačně, jestliže soupeřovo družstvo:
a) nenastoupí na hřiště, nebo na hřišti je, ale odmítne začít hrát do pěti minut poté, co rozhodčí v čase určeném jako začátek zápasu zvolá "Hra", ledaže by dle mínění rozhodčího bylo takové zpoždění nevyhnutelné.
b) Používá zjevně taktiky prováděné za účelem prodloužení či zkrácení zápasu.
c) Odmítá pokračovat ve hře během zápasu, i když zápas nebyl rozhodčím odložen ani skončen.
d) Nepokračuje během jedné minuty ve hře, když po přerušení rozhodčí zvolá "Hra".
e) Přes upozornění rozhodčího záměrně a soustavně porušuje pravidla hry.
f) Neuposlechne v odpovídajícím čase příkazu rozhodčího vylučujícího hráče ze hry.
g) Nenastoupí k druhému zápasu dvojzápasu během 20ti minut po skončení prvního zápasu, pokud hlavní rozhodčí prvního zápasu přestávku neprodloužil.

4.16. Hostující družstvo zvítězí kontumačně, pokud po přerušení hry nebyly splněny příkazy rozhodčího týkající se údržby hriště.

4.17. Družstvo zvítězí kontumačně, jestliže soupeřovo družstvo nemůže či nechce postavit devět hráčů do pole.

4.18. Pokud rozhodčí určí vítěze kontumačně, musí dodat do 24 hodin písemnou zprávu STK. Nedodání této zprávy nemá vliv na kontumaci výsledku.

4.19. PROTESTY
V každé soutěži musí stanovit Soutěžní řád pravidla určující postup pro protestování v situaci, kdy si manažér myslí, že rozhodnutí rozhodčího je proti těmto pravidlům. Žádné protesty nesmí být nikdy přijaty proti vyhlášení rozhodčího. Ve všech protestovaných zápasech bude rozhodnutí řídícího orgánu konečné.
I když je jasné, že protestované rozhodnutí porušilo pravidla, nebude opakování zápasu nařízeno, pokud dle mínění STK toto porušení nezpůsobilo ztrátu nadějí protestujícího družstva na vítězství. Kdykoliv manažér protestuje, protože si myslí,že pravidla byla použita nesprávně, protest nebude uznán, jestliže rozhodčí nejsou upozorněni v okamžiku, kdy došlo k protestované situaci, t.j. dříve, než byl proveden další nadhoz, nebo je vyautován běžec. Protest vznesený při rozehře, která ukončuje zápas, může být oznámen do poledne následujícího dne u STK

5. VLOŽENÍ MÍČE DO HRY. MÍČ VE HŘE.

5.01. V čase určeném jako začátek zápasu zvolá rozhodčí "Hra".

5.02. Poté, co rozhodčí zvolá "Hra", je míč ve hře a zůstává ve hře až do okamžiku, kdy se podle pravidel nebo na zvolání rozhodčího "Tajm", hra přeruší a míč se stane mrtvým. Zatímco je míč mrtvý, žádný hráč nemůže být vyautován, nemůže být získána žádná meta a nemůže být získán žádný bod, kromě případů, kdy běžci mohou postoupit o jednu či více met jako výsledek činu, který se stal během doby, kdy byl míč ve hře (jako např.balk, přehoz, bránění nebo čtyřmetový odpal nebo jiný správný odpal mimo hrací plochu).
Dojde-li k jakémukoliv poškození míče, zůstává ve hře, dokud není rozehra skončena.

5.03. Nadhazovač musí nadhodit míč pálkaři, který se může rozhodnout, zda jej odpálí či nikoliv.

5.04. Snahou útočícího družstva je, aby se pálkař stal běžcem a běžci aby postupovali.

5.05. Snahou družstva v obraně je zabránit útočícím hráčům, aby se stali běžci, případně zabránit těmto běžcům v postupu.

5.06. Stane-li se pálkař běžcem a dotkne se správně všech met, získává pro své družstvo jeden bod.
Správně získaný bod nemůže být zrušen následnou akcí téhož běžce, jako například, jeho snahou vrátit se na třetí metu, když si myslí, že ji opustil dříve, než byl míč v letu chycen na aut.

5.07. Jakmile jsou tři útočící hráči správně vyautováni, zaujme jejich družstvo místo v poli, a družstvo soupeřů se stane družstvem v útoku.

5.08. Pokud se přihraný míč náhodou dotkne kouče na metách nebo nadhozený či přihraný míč se dotkne rozhodčího, je míč ve hře. Pokud ale kouč přihranému míči brání úmyslně, je běžec aut.

5.09. Míč je mrtvý a běžci postoupí o jednu metu nebo se na svou metu bez možnosti autování vrátí pokud
a) se nadhozený míč dotkne pálkaře či jeho oděvu, když je ve správném postavení. Běžci postupují, jen pokud jsou k tomu nuceni,
b) rozhodčí na domácí metě brání chytači v přihrávce; běžci nemohou postoupit,
POZNÁMKA: Bránění nebude vyhlášeno, pokud přihrávka chytače přesto zabrání běžci v postupu.
c) je vyhlášen balk; běžci postupují (viz Trest 8.05),
d) je míč nesprávně odpálen; běžci se vracejí,
e) odpal do zázemí není chycen v letu; běžci se vracejí. Rozhodčí nedá míč do hry, dokud se všichni běžci nedotknou svých met,
f) na správný odpal dotkne běžce či rozhodčího dříve, než se dotkne vnitřního polaře včetně nadhazovače, nebo se dotkne rozhodčího dříve, než projde vnitřním polařem mimo nadhazovače.
Pokud se správný odpal dotkne rozhodčího, který je ve vnitřním poli poté,co prošel nadhazovačem nebo jej přeskočil, je míč mrtvý. Pokud je odpálený míč v poli tečován polařem a dotkne se běžce nebo rozhodčího a stále letící je chycen vnitřním polařem, nebude to aut a míč zůstane ve hře.
Pokud správný odpal projde vnitřním polařem či okolo něj a dotkne se běžce přímo za ním nebo se dotkne běžce potom co byl tečován vnitřním polařem, je míč ve hře a rozhodčí nevyhlásí běžce aut. Při tomto vyhlášení si musí být rozhodčí jist, že míč prošel vnitřním polařem či okolo něj a že žádný další vnitřní polař neměl možnost tento odpal zahrát. Běžci postoupí, pokud jsou nuceni.
g) nadhozený míč uvízne v masce či vybavení rozhodčího nebo chytače a zůstane mimo hru; běžci postoupí o jednu metu.
Pokud tečovaný nadhoz zasáhne rozhodčího a je chycen polařem poté, co se odrazí, je míč mrtvý a pálkař nemůže být vyhlášen aut. Totéž se uplatní, uvízne-li míč v masce či vybavení rozhodčího. Pokud třetí strajk (ne tečovaný) mine chytače a zasáhne rozhodčího, míč je ve hře. Pokud se takový míč odrazí a je chycen polařem dříve než se dotkne země, nebude z důvodu takového chycení pálkař aut. Míč zůstává ve hře a pálkař může být vyautován přihrávkou na první metu či tečováním míčem. Pokud nadhozený míč uvízne v masce či vybavení rozhodčího nebo chytače a zůstane tak mimo hru při třetím strajku nebo čtvrtém bólu, potom je pálkaři přiznána první meta a všichni běžci postoupí o jednu metu. Pokud má pálkař stav nižší než tři bóly, běžci získávají jednu metu.
h) se jakýkoliv správný nadhoz dotkne běžce pokoušejícího se bodovat; běžci postupují.

5.10. Míč se stane mrtvým, když rozhodčí zvolá "Tajm". Hlavní rozhodčí má zvolat "Tajm" -
a) když dle jeho posouzení počasí, tma či podobné okolnosti znemožní další pokračování ve hře,
b) když výpadek světla znesnadní či znemožní rozhodčímu sledovat hru,
POZNÁMKA: STK může stanovit vlastní pravidla pro výpadek světla.
c) když nehoda učiní neschopným hráče či rozhodčího,
1. Pokud je nehoda běžce taková, že mu zabrání dosáhnout mety, která mu byla určena (jako při čtyřmetovém odpalu mimo hrací plochu nebo přidělení jedné nebo více met), může dokončit tuto hru náhradní běžec.
d) když manažér žádá o "Tajm" kvůli střídání či kvůli poradě s některým z hráčů,
e) když si rozhodčí přeje prohlédnout míč, mluvit s některým z manažérů nebo z nějakého podobného důvodu,
f) když polař, který chytil míč v letu, upadne na lavičku či na tribunu nebo upadne přes provaz do davu, jsou-li diváci na hřišti. Co se běžců týká, dostane přednost pravidlo 7.04. c). Když polař, který chytil míč v letu, vkročí na lavičku, ale neupadne, míč je ve hře a běžci mohou postupovat na vlastní nebezpečí.
g) když rozhodčí nařídí hráči nebo jiné osobě, aby opustil hrací plochu,
h) kromě případů určených v paragrafech b) a c(1) tohoto pravidla žádný rozhodčí nesmí zvolat "Tajm", pokud není dokončena rozehra.

5.11. Stane-li se míč mrtvým, bude hra pokračovat, když nadhazovač zaujme své místo na nadhazovací metě s novým nebo původním míčem ve své moci a hlavní rozhodčí zvolá "Hra", jakmile nadhazovač zaujme své místo na nadhazovací metě s míčem ve své moci.

6. PÁLKAŘ

6.01.
a) Každý hráč družstva v útoku musí odpalovat v takovém pořadí, v jakém je zapsán v "pořadí pálkařů" svého družstva.
b) Prvním pálkařem v každé další směně po první směně bude ten hráč, jehož jméno následuje za hráčem, který poslední správně ukončil svůj čas na pálce v předchozí směně.

6.02.
a) Pálkař musí zaujmou své místo v území pálkaře okamžitě, když je jeho čas na pálce.
b) Pálkař nesmí opustit své postavení v území pálkaře po tom, co nadhazovač zaujme boční postavení nebo se začne pohybovat z čelného postavení.
POSTIH: Pokud nadhazovač nadhodí, rozhodčí musí nadhoz posoudit a vyhlásit "Strajk" nebo "Ból".
Pálkař opouští území pálkaře s nebezpečím, že mu bude nadhozen a ohlášen strajk, pokud nepožádá rozhodčího o "Tajm". Pálkař nemůže vstupovat a vystupovat v území pálkaře, kdy se mu zachce.
Když už pálkař jednou zaujal své postavení v území pálkaře, nebude mu již povoleno z něho vystoupit z důvodu použití jakýchkoliv přípravků k lepšímu uchopení pálky. Pokud je zrovna hra přerušena, nebo pokud dle posouzení rozhodčího povětrnostní podmínky vyžadují výjimku, může pálkař z území vystoupit.
Rozhodčí již na žádost pálkaře či jiného člena jeho družstva nemůže vyhlásit "Tajm", pokud se nadhazovač začal pohybovat z čelného postavení nebo přešel do bočního postavení, i kdyby si pálkař stěžoval na "prach v očích", "zamlžené brýle", "neviděl jsem signál" nebo podobně.
Rozhodčí může povolit pálkařovi žádost o "Tajm", když už je v území pálkaře, ale rozhodčí by měl omezit pálkařovo vycházení z území pálkaře bez důvodu. Pokud rozhodčí nejsou shovívaví, pálkaři porozumí, že jsou v území pálkaře a že tam musí zůstat, dokud není nadhozen míč.
Pokud nadhazovač zdržuje hru, když je pálkař ve svém území a rozhodčí má pocit, že to není opodstatněné, může povolit pálkaři okamžitě vystoupit z území pálkaře.
Jestliže nadhazovač začal pohybovat z čelného postavení nebo s běžcem na metě přešel do bočního postavení a nedokončil nadhoz, protože pálkař vystoupil ze svého území, nebude to považováno za "balk". Oba, nadhazovač i pálkař, porušili pravidla; rozhodčí zvolá "Tajm" a oba, nadhazovač i pálkař, začnou znova.
c) Pokud pálkař odmítne zaujmout své místo v území pálkaře během svého času na pálce, rozhodčí přikáže nadhazovači, aby nadhazoval a každý takový nadhoz vyhlásí jako "Strajk". Pálkař může zaujmout své místo v území pálkaře po kterémkoliv takovém nadhozu, a pak bude pokračovat počítání strajků a bólů. Nezaujme-li však pálkař své postavení dříve, než jsou vyhlášeny tři strajky, bude vyhlášen aut.

6.03. Správně postavený pálkař musí být oběma nohama uvnitř území pálkaře.
Vysvětlení: Čáry určující území pálkaře jsou součástí území pálkaře.

6.04. Pálkař správně ukončí svůj čas na pálce, když je vyautován nebo když se stane běžcem.

6.05. Pálkař je aut, když:
a) jeho dobrý či chybný odpal (jiný než tečovaný odpal) je v letu správně chycen polařem,
b) je třetí strajk chytačem správně chycen:
"Správně chycen" znamená, že je v chytačově rukavici dříve než se dotkne země. Pokud míč uvízne v jeho oblečení či výzbroji nebo pokud se dotkne rozhodčího a je chycen po odrazu, není správně chycen.
Pokud nadhozený míč tečovaný pálkou nejprve udeří do chytačovy rukavice a potom pokračuje a je chycen oběma rukama na těle či chrániči dříve než se dotkne země, je to strajk a pokud je třetím, je pálkař aut. Je-li míč na chytačově těle či chrániči ztlumen, je to chycení za předpokladu, že míč zasáhl nejprve jeho ruku či rukavici.
c) sice není třetí strajk chytačem chycen, ale je obsazena první meta a jsou méně než dva auty,
d) odpálí chybnou ulejvku při třetím strajku,
e) je vyhlášen "vnitřní chycený",
f) se pokouší odpálit třetí strajk a míč se ho dotkne,
g) se ho jeho dobrý odpal dotkne dříve, než se dotkne polaře
h) se jeho pálka po odpálení dobrého odpalu nebo ulejvky podruhé dotkne v poli míče. Míč je mrtvý a běžci nesmějí postoupit. Pokud běžící pálkař svoji pálku upustí a míč se na ni v poli nakutálí a pokud dle posouzení rozhodčího nebylo úmyslem bránit míči v cestě, míč je ve hře.
Pokud se pálka zlomí a její část zůstane v poli a je zasažena odpáleným míčem nebo její část zasáhne běžce či polaře, rozehra pokračuje a není vyhlášeno bránění. Pokud odpálený míč trefí část zlomené pálky v zázemí, je to chybný odpal.
Pokud je celá pálka vhozena do pole a brání hráči v obraně, který se pokouší o rozehru, bude vyhlášeno bránění, ať to bylo úmyslné či nikoliv.
V případě, že je náhodou zasažena odpáleným či přihraným míčem helma pro pálkaře, míč zůstane ve hře, jako kdyby helmu nezasáhl. Pokud odpálený míč zasáhne v zámezí helmu či jiný předmět, který není přirozenou součástí hřiště, je to chybný odpal a míč je mrtvý.
Pokud dle posouzení rozhodčího běžec na metách úmyslně brání odpálenému či přihranému míči upuštěním či hozením helmy na míč, běžec je aut, míč je mrtvý a běžci se vrátí na mety, kterých se naposledy správně dotkli.
i) po odpálení chybného odpalu nebo po jeho ulití úmyslně změní jakýmkoliv způsobem při běhu na první metu směr míče. Míč je mrtvý a běžci nemohou postoupit,
j) po třetím strajku či poté, co odpálí dobrý odpal, je on nebo první meta tečována dříve, než se jí dotkne.
k) při běhu v druhé polovině dráhy mezi domácí a první metou, zatímco je míč zpracováván, běží buď napravo od jednometrové nebo nalevo od pomezní čáry, a dle posouzení rozhodčího tím brání polaři přihrávajícímu na první metu. Výjimkou je situace, kdy se pokouší vyhnout polaři, který se snaží zpracovat odpálený míč.
l) vnitřní polař úmyslně pustí dobrý odpal v letu při první, první a druhé, první a třetí či první, druhé a třetí metě obsazené za stavu méně než dva auty.Míč je mrtvý a běžec či běžci se vrátí na původní mety.
VYSVĚTLENÍ: Pálkař v této situaci není aut, jestliže vnitřní polař nechá míč dopadnout, aniž se jej dotkl, vyjma případu, kdy se užije pravidlo "o vnitřním chyceném".
m) předchozí běžec, dle posouzení rozhodčího, úmyslně brání polaři, který se snaží chytit přihraný míč či jej přihrát za účelem dokončené rozehry: Účelem tohoto pravidla je trestat útočící družstvo za úmyslný, neoprávněný a nesportovní čin běžce, který opustil spojnici met s jasným účelem srážky s hráčem, zahrávajícím dvojaut, místo snahy o získání mety. Situace posuzuje rozhodčí.
n) při dvou autech s běžcem na třetí metě a při stavu dva strajky pro pálkaře se běžec pokouší ukrást na správný nadhoz domácí metu a míč se ho dotkne v zóně. Rozhodčí vyhlásí "Strajk-aut", pálkař je aut bod se nepočítá. Pokud je méně než dva auty, rozhodčí vyhlásí "Strajk-aut", míč je mrtvý a bod se počítá.

6.06. Pálkař je aut za nesprávnou činnost, když:
a) zasáhne míč s jednou či oběma nohama na zemi zcela mimo území pálkaře;
Pokud pálkař odpálí dobrý či chybný odpal je mimo území pálkaře, bude vyhlášen aut. Rozhodčí by měli věnovat zvláštní pozornost postavení pálkařových nohou, když se snaží odpálit míč při úmyslné metě zdarma. Pálkař nemůže vyskočit či vykročit z území pálkaře a zasáhnout míč.
b) překročí z jednoho území pálkaře do druhého, když je nadhazovač připraven v nadhazovacím postavení,
c) brání chytači ve zpracování míče či v přihrávce tím, že vystoupí z území pálkaře nebo udělá jakýkoliv pohyb, který zdrží chytačovu hru na domácí metě.
Výjimka: Pálkař není aut, pokud kterýkoliv běžec snažící se postoupit, je vyautován nebo běžec, který se snaží bodovat, je vyhlášen aut za bránění pálkařem.
Pokud pálkař brání chytači, rozhodčí na domácí metě zvolá "bránění". Pálkař je aut a míč je mrtvý. Žádný hráč nemůže na takové bránění (útočné bránění) postoupit, a všichni běžci se musejí vrátit na tu metu, kterou dle mínění rozhodčího měli v době bránění správně získanou.
Jestliže chytač zahraje rozehru a běžec pokoušející se postoupit je vyautován, k žádnému skutečnému bránění vlastně nedošlo a aut je zmíněný běžec a nikoliv pálkař. Kterýkoliv jiný běžec pak může v této době postupovat, protože je rozhodnuto, že k žádnému skutečnému bránění nedošlo, když byl běžec vyautován. V tomto případě rozehra pokračuje, jako kdyby nebylo vyhlášeno žádné porušení pravidel.
Pokud pálkař švihne po míči, mine ho, ale švihne takovou silou, že pokračuje pálkou okolo sebe a neúmyslně (dle posouzení rozhodčího) zasáhne chytače či míč za sebou dříve, než chytač bezpečně drží míč, bude to vyhlášeno pouze jako strajk (ne jako bránění) Míč je mrtvý a žádný běžec nesmí po této akci postoupit.
d) použije či se pokusí použít pálku, která dle posouzení rozhodčího byla upravena nebo změněna takovým způsobem, aby se prodloužila délka odpalu nebo nastala neobvyklá rotace míče po odpalu. To se vztahuje na pálky plněné, zploštělé, s hřeby, dírami, rýhované nebo pokryté materiály jako je vosk, parafín a pod.
V tomto případě nebude během hry, která musí být zastavena, povolen žádný postup po metách a nebudou udělány žádné auty .
Kromě toho bude pálkař vyhlášen aut, musí být vyloučen ze hry a může být dále potrestán dle rozhodnutí Disciplinární komise.

6.07. ODPALOVÁNÍ MIMO POŘADÍ
a) Pálkař bude vyhlášen aut na výzvu, jestliže opomene odpalovat ve svém náležitém pořadí a jiný pálkař dokončí čas na pálce místo něj.
1. Správný pálkař může zaujmout své místo v území pálkaře kdykoliv před tím,než se nesprávný pálkař stane běžcem nebo je vyautován, a všechny bóly a strajky nesprávného pálkaře budou započítány do času na pálce správného pálkaře.
b) Když se nesprávný pálkař stane běžcem nebo je aut a bránící družstvo vyzve rozhodčího před prvním nadhozem dalšímu pálkaři kteréhokoliv družstva nebo před kteroukoliv hrou či pokusem o ni, rozhodčí (1) prohlásí správného pálkaře aut a (2) anuluje jakékoliv postupy nebo body umožněné díky odpalu nesprávného pálkaře nebo díky postupu nesprávného pálkaře na první metu na odpal, chybu, metu zdarma, trefení pálkaře či jinak.
POZNÁMKA: Postoupí-li běžec, zatímco je nesprávný pálkař na pálce, na ukradenou metu, balk, nechytatelný či nechycený nadhoz, je takovýto postup po metách správný.
c) Pokud se nesprávný pálkař stane běžcem nebo je vyautován a je již nadhozeno dalšímu pálkaři, kteréhokoliv družstva (tzn. před výzvou), nesprávný pálkař se tím stává správným a výsledek jeho času na pálce se stane platným.
d) 1. Je-li správný pálkař prohlášen aut pro nedodržení pořadí na pálce, příštím pálkařem je pálkař, jehož jméno následuje po správném pálkaři právě vyautovaném.
2. Stane-li se nesprávný pálkař správným, protože nebyla uplatněna včas výzva před dalším nadhozem, pak se příštím pálkařem stává pálkař, jehož jméno následuje za tímto legalizovaným nesprávným pálkařem. Akce provedené nesprávným pálkařem jsou legalizovány a pořadí na pálce se dále počítá od něj.
Rozhodčí nesmí nikoho upozornit na přítomnost nesprávného pálkaře v území pálkaře. Toto pravidlo vyžaduje neustálou pozornost hráčů a manažérů obou družstev. Jsou dvě základní věci, které musíme mít neustále na paměti: pokud nesprávný pálkař odpálí mimo pořadí, je (po výzvě) vyhlášen aut správný pálkař. Pokud nesprávný pálkař odpálí a získá metu nebo je aut a není uplatněna hra na výzvu včas před prvním nadhozem dalšímu pálkaři nebo před jakoukoliv rozehrou či pokusem o ni, je uvažováno, že nesprávný pálkař odpaloval ve správném pořadí a toto pak určuje další pořadí.
UKÁZKA POUŽITÍ
Pro názornost různých situací vzniklých odpálením mimo pořadí, přijměte toto pálkařské pořadí za pořadí v první směně:
Adam-Boris-Cyril-Daniel-Emil-Felix-Gustav-Hugo-Ivan.
Situace (1). Boris je na pálce. Má stav 2 bóly a 1 strajk, a (a) útočící družstvo objeví chybu nebo (b) bránící družstvo upozorní. ROZHODNUTÍ: v obou případech Adam nahradí Borise s jeho stavem, t.j. 2 bóly a 1 strajk.
Situace (2). Boris odpálí a získá druhou metu. Bránící družstvo upozorní (a) okamžitě nebo (b) po nadhozu na Cyrila. ROZHODNUTÍ: (a) Adam je vyhlášen aut a Boris je správným pálkařem; (b) Boris zůstává na 2.metě a Cyril je správným pálkařem.
Situace (3). Adam dostane metu zdarma. Boris dostane metu zdarma. Na Cyrilův odpal je Boris nucený aut. Emil je na pálce v čase na pálce Daniela. Zatímco je Emil na pálce Adam boduje a Cyril se posune na druhou metu na nechytatelný nadhoz. Emil odpálí míč po zemi, je aut a posune Cyrila na třetí metu. Bránící družstvo uplatní výzvu (a) okamžitě; (b) po nadhozu Danielovi. ROZHODNUTÍ: a) Adamův bod se počítá a Cyril je vrácen na druhou metu, protože tyto postupy nebyly získány na odpal nesprávného pálkaře nebo na jeho získání první mety. Cyril se musí vrátit na druhou metu, protože jeho postup na třetí metu byl výsledkem odpalu pálkaře v nesprávném pořadí. Daniel je aut a Emil je správným pálkařem; (b) Adamův bod se počítá a Cyril zůstává na třetí metě. Správným pálkařem je Felix.
Situace (4). S obsazenými metami za stavu dva auty. Hugo je na pálce, když je řada na Felixovi a odpálí třímetový odpal,na který stáhne tři body. Bránící mužstvo uplatní výzvu (a) okamžitě nebo (b) po nadhozu na Gustava. ROZHODNUTÍ: (a) Felix je aut, body neplatí. Gustav je v pořadí na pálce, aby začal následující směnu; (b) Hugo zůstává na třetí metě a tři body se počítají. Správným pálkařem v pořadí je Ivan.
Situace (5). Po situaci (4.b) uvedené výše, Gustav je stále na pálce. (a) Hugo je autován na třetí metě přihrávkou nadhazovače (pick-off) a je třetí aut nebo (b) Gustavův odpal je chycen přímo ze vzduchu a není uplatněna žádná výzva. Kdo je prvním správným pálkařem následující směny? ROZHODNUTÍ: (a) Ivan - stal se správným pálkařem v pořadí v okamžiku, kdy první nadhoz na Gustava zlegalizoval Hugův třímetový odpal; (b) Hugo - pokud nebyla uplatněna výzva, první nadhoz na prvního pálkaře soupeřova družstva zlegalizoval Gustavův čas na pálce.
Situace (6). Daniel dostane metu zdarma a Adam přijde na pálku. Daniel byl nesprávný pálkař a pokud je uplatněna hra na výzvu před prvním nadhozem na Adama, je Adam aut, Daniel se vrátí z mety a Boris je pálkařem ve správném pořadí. Není uplatněna hra na výzvu, a Adamovi je nadhozeno. Danielova meta zdarma je tím zlegalizována a pálkařem ve správném pořadí se stává Emil. Ten může nahradit Adama kdykoliv před tím, než je Adam aut, nebo než se z něho stane běžec. Neudělá to však, Adamův odpal je chycen ve vzduchu na aut a na pálku přijde Boris. Adam byl pálkařem v nesprávném pořadí a pokud je uplatněna hra na výzvu před prvním nadhozem na Borise, je Emil aut a pálkařem ve správném pořadí je Felix. Hra na výzvu však není uplatněna a je nadhozeno Borisovi. Adamův aut je nyní zlegalizován a pálkařem ve správném pořadí je Boris. Ten dostane metu zdarma. Pálkařem ve správném pořadí je Cyril. Cyrilův odpal je chycen ze vzduchu. Nyní je pálkařem ve správném pořadí Daniel, ale ten je na druhé metě. Kdo je tedy vlastně pálkařem ve správném pořadí? ROZHODNUTÍ: Pálkařem ve správném pořadí je Emil. Když je pálkař ve správném pořadí právě na metě, je vynechán a pálkařem ve správném pořadí se stává následující pálkař.

6.08. Pálkař se stává běžcem a je oprávněn jít na první metu bez nebezpečí, že bude autován (za předpokladu, že na první metu postoupí a dotkne se jí), když:
a) rozhodčí vyhlásí čtyři bóly;
Pálkař, který je oprávněn jít na první metu, protože dostal metu zdarma, musí jít na první metu a dotknout se jí, aby ostatní běžci na metách byli nuceni postoupit. Toto pravidlo se vztahuje na plné mety a na střídání běžce.
Pokud si, při postupu na metách, běžec myslí, že je na něj hráno a mine metu při skluzu nebo se jí dotkne, ale nezůstane s ní v dotyku, může být vyautován polařem tečováním. Pokud se nedotkne mety, na kterou je oprávněn postoupit a snaží se postoupit dál za tuto metu, může být vyautován tak, že je tečován on nebo meta, kterou minul.
b) jej zasáhne nadhozený míč, který se nepokouší odpálit. To neplatí v případě, kdy (1) míč je v zóně, když ho zasáhne, nebo (2) se pálkař nepokusí vyhnout zásahu zásahu míčem.
Jestliže je míč v zóně, když se dotkne pálkaře, je vyhlášen strajk, ať se pálkař pokusí vyhnout míči či nikoliv. Je-li míč mimo zónu, když se dotkne pálkaře je vyhlášen "Ból", nepokusil-li se pálkař vyhnout míči.
UPŘESNĚNÍ: dotkne-li se míč pálkaře, aniž jej to opravňuje k postupu na první metu, je míč mrtvý a žádný běžec nesmí postupovat.
c) mu chytač, či jiný polař brání. Následuje-li po bránění rozehra může manažér útočícího družstva oznámit hlavnímu rozhodčímu, že volí odmítnutí postihu za bránění a přijímá výsledek rozehry. Tato volba musí být učiněna okamžitě po ukončení této rozehry. Jestliže ale získá pálkař první metu odpalem, chybou nebo metou zdarma za čtyři bóly či za udeření míčem nebo jinak a ostatní běžci postoupí alespoň o jednu metu, pak hra pokračuje bez ohledu na toto bránění.
Je-li vyhlášeno bránění chytačem během rozehry, rozhodčí umožní její pokračování, protože manažér družstva v útoku si může vybrat podle výsledku této rozehry. Mine-li běžící pálkař první metu, nebo běžec mine svoji další metu, bude to považováno za dosažení mety, jak je uvedeno v poznámce pravidla 7.04.d).
Příklady rozeher, ve kterých si mohou manažeři družstev v útoku vybrat:
1. Běžec na třetí metě, jeden aut, pálkař odpálí míč do vnějšího pole, kde je chycen v letu na aut, přičemž běžec boduje, ale je vyhlášeno bránění chytačem. Manažér útočícího družstva si může vybrat buď bod a pálkaře aut nebo běžec zůstat na třetí metě a pálkaři je přidělena první meta za bránění.
2. Běžec na druhé metě. Chytač brání pálkaři, který ulejvá a posouvá běžce na třetí metu. Manažér může mít raději jednoho běžce na třetí metě s jedním autem z rozehry, než jednoho na druhé a druhého na první metě pro bránění.
V situacích, kdy manažér chce postih za bránění, bude použito následující interpretace pravidla 6.08.c).
Pokud chytač nebo kterýkoliv polař brání pálkaři, je pálkaři přidělena první meta. Pokud se při takovém bránění snaží běžec ze třetí mety bodovat krádeží či nátlakovou hrou, je míč mrtvý, běžec ze třetí mety boduje a pálkaři je přidělena první meta. Pokud chytač brání pálkaři a běžec ze třetí mety se nepokouší bodovat krádeží či nátlakovou hrou, potom je míč mrtvý, pálkaři je přidělena první meta a běžci, kteří jsou nuceni postoupit, postoupí. Běžci, kteří se nepokoušeli krást metu nebo běžci, kteří nemají nucený postup, zůstávají na metách, které měli obsazeny v době bránění.
Pokud chytač brání pálkaři dříve než k pálkaři nadhozený míč dolétne, nebude to považová no za bránění ve smyslu pravidla 6.08 c). V těchto případech rozhodčí vyhlásí "Tajm" a nadhazovač i pálkař začnou znovu.
d) se dobrý odpal dotkne rozhodčího či běžce v poli dříve než se dotkne polaře.
Pokud se dobrý odpal dotkne rozhodčího po tom, co prošel polařem s výjimkou nadhazovače nebo se dotkl polaře včetně nadhazovače, je míč ve hře.

6.09. Pálkař se stane běžcem, když:
a) odpálí dobrý odpal,
b) není chycen třetí strajk vyhlášený rozhodčím a zároveň (1) není obsazena první meta nebo (2) je obsazena první meta při dvou autech;
Stane-li se pálkař běžcem po metách na třetí strajk nechycený chytačem a jde směrem ke své lavičce náhradníků nebo svému postavení a potom si uvědomí svoji situaci a pokusí se dosáhnout první mety, není aut, pokud nejsou on či první meta tečováni dříve, než se jí dotkne. Pokud ale skutečně dosáhne lavičky náhradníků nebo schodů k lavičce náhradníků, nemůže se už pokoušet o dosažení první mety, a je aut.
c) dobrý odpal, který prošel polařem kromě nadhazovače nebo se dotknul polaře včetně nadhazovače, se potom dotkne rozhodčího nebo běžce v poli,
d) dobrý odpal přelétne plot nebo vlétne na tribunu ve vzdálenosti 76,20 m nebo více od domácí mety. Takový odpal opravňuje k přiznání čtyřmetového odpalu pálkaři s podmínkou, že se správně dotkne všech met. Dobrý odpal, který v letu opustí pole ve vzdálenosti menší než 76,20 m od domácí mety, opravňuje pálkaře pouze k postupu na druhou metu,
e) se dobrý odpal, poté co se dotkl země, odrazí na tribunu nebo projde skrz, přes nebo pod oplocením (výsledkovou tabulí, živým plotem nebo pnoucími rostlinami na oplocení), pak je pálkaři a běžcům přiznán postup o dvě mety,
f) kterýkoliv dobrý odpal, ať před tím či po tom, co se dotkl země, projde skrz nebo pod oplocením (výsledkovou tabulí, živým plotem nebo pnoucími rostlinami na oplocení) nebo uvízne v oplocení či výsledkové tabuli. Takový odpal opravňuje pálkaře a běžce k postupu o dvě mety.
g) je jakýkoliv skákající dobrý odpal polařem vyražen na tribunu nebo přes oplocení či pod něj v poli nebo v zámezí. V tomto případě je pálkaři a běžcům přiznán postup o dvě mety,
h) je kterýkoliv dobrý odpal v letu polařem vyražen na tribunu nebo přes oplocení v zámezí. V tomto případě bude pálkař oprávněn k postupu na druhou metu. Je-li takový odpal vyražen polařem v poli, je pálkař oprávněn k přiznání čtyřmetového odpalu. Pokud by tento odpal byl vyražen ve vzdálenosti menší než 76,20 m, je pálkař oprávněn pouze k přiznání druhé mety.

6.10. Kterákoliv soutěž si může zvolit použití PRAVIDLA PRO SUPLUJÍCÍHO PÁLKAŘE.
a) V případě utkání mezi družstvy různých soutěží, z nichž jedna pravidlo používá a druhá ne, bude toto pravidlo použito následovně:
1. Při exhibičních utkáních se o použití pravidla rozhodne podle zvyklostí domácího družstva.
2. Při zápasech Výběrů soutěží bude pravidlo použito pouze tehdy, budou-li s tím souhlasit obě družstva a vedení obou soutěží.
3. V zápasech Světové série bude pravidlo použito každý druhý rok. Nebude použito v r.1977, ale bude použito v r.1978 atd.
b) Znění PRAVIDLA je následující:
Pálkař může suplovat za začínajícího a všechny následující nadhazovače v kterémkoliv utkání bez dalšího vlivu na status nadhazovače(ů) v utkání. Suplující pálkař musí být vybrán před zápasem a musí být zahrnut v pořadí pálkařů odevzdaném hlavnímu rozhodčímu.
Suplující pálkař uvedený v počátečním pořadí pálkařů musí jít alespoň jednou na pálku, pokud družstvo soupeřů nevystřídá nadhazovače.
Použití suplujícího pálkaře za nadhazovače není nařízeno, ale jeho neurčení před začátkem utkání znemožní použití suplujícího pálkaře pro toto utkání.
Suplující pálkař může být vystřídán. Kterýkoliv střídající pálkař za suplujícího pálkaře se stává suplujícím pálkařem. Vystřídaný suplující pálkař se nemůže žádným způsobem vrátit do hry. Suplující pálkař může být použit v obraně, pokračuje v odpalování na stejném místě v pořadí pálkařů, ale nadhazovač potom musí odpalovat na místě střídaného hráče obrany, pokud nedošlo k více než jednomu střídání, kdy manažér musí určit umístění v pořadí pálkařů.
Běžec může střídat suplujícího pálkaře a potom přebírá úlohu suplujícího pálkaře. Suplující pálkař však nemůže střídat běžce na metách.
Suplující pálkař je "uzamčen"v pořadí pálkařů. Žádné vícenásobné střídání nemůže způsobit posunutí suplujícího pálkaře v pořadí pálkařů.
Funkce suplujícího pálkaře pro zbytek utkání končí, když hráč, který střídal kteréhokoliv hráče z pořadí pálkařů, vstoupí do hry jako nadhazovač.
Funkce suplujícího pálkaře pro zbytek utkání končí, když hrající nadhazovač odpaluje místo suplujícího pálkaře. (Hrající nadhazovač může střídat suplujícího pálkaře pouze na palce).
Funkce suplujícího pálkaře pro zbytek utkání končí, když suplující pálkař zaujme obranné postavení. Náhradník za suplujícího pálkaře nemusí být oznámen dříve, než začne čas na pálce suplujícího pálkaře.

7. BĚŽEC

7.01. Běžec má právo na neobsazenou metu, pokud se jí dotkne dříve, než je aut. Je oprávněn k jejímu držení, dokud není přinucen ji opustit kvůli dalšímu běžci, který je oprávněn k jejímu držení.
Pokud běžec obsadí metu k jejímuž držení je oprávněn a nadhazovač zaujme svoje nadhazovací postavení, nemůže se již běžec vrátit na dříve obsazenou metu.

7.02. Při postupu se běžec musí dotknout první, druhé, třetí a domácí mety v uvedeném pořadí. Je-li nucen se vracet, musí se znovu dotknout všech met v opačném pořadí, pokud není míč mrtvý dle kterékoliv části pravidla 5.09. V takovém případě může běžec jít přímo na metu, jejímuž držení je oprávněn.

7.03. Dva běžci mohou být současně na jedné metě, ale pokud se, zatímco míč je ve hře, dva běžci dotýkají jedné mety,je aut běžec následující, je-li tečován. K držení mety je oprávněn předchozí běžec.

7.04. Každý běžec, ale ne pálkař, může postoupit bez nebezpečí vyautování o jednu metu, když :
a) je "balk",
b) postup pálkaře bez možnosti být autován nutí běžce opustit jeho metu nebo když pálkař odpálí dobrý odpal, který se dotkne jiného běžce či rozhodčího před tím, než je míč tečován nebo než prošel polařem, pokud je běžec nucen postoupit.
Běžec, který je nucen postoupit bez možnosti být autován, může postoupit za metu, k jejímuž obsazení je oprávněn, pouze na své nebezpečí. Pokud je běžec, který je nucen postoupit, takto vyautován na třetí aut dříve, než se předchozí běžec rovněž nucený postoupit dotkne domácí mety, bod se počítá.
Situace. Dva auty, všechny mety obsazeny, pálkař dostane metu zdarma, ale běžec ze druhé mety je příliš aktivní, přeběhne metu směrem k domácí a je vyautován tečováním po přihrávce od chytače. Bod se bude počítat na základě výkladu, že bod byl vynucen metou zdarma a tak všichni běžci byli nuceni postoupit a dotknout se další mety.
c) polař, potom co chytne míč v letu, upadne na lavičku či tribunu nebo přes provoz do davu, jsou-li diváci na hřišti;
Polař nebo chytač se mohou naklonit nad lavičku náhradníků, šlápnout či vstoupit na ni jednou či oběma nohama a chytit míč. Pokud míč udrží, je takové chycení platné. Míč je ve hře. Pokud polař či chytač, poté co správně chytil míč upadne na tribunu, do diváků nebo na lavičku, je míč mrtvý a běžci postoupí o jednu metu bez možnosti být autováni.
d) Zatímco se snaží ukrást metu, je pálkaři bráněno chytačem nebo kterýmkoliv jiným polařem.
POZNÁMKA: Když je běžci přidělena meta bez možnosti být autován v situaci, kdy je míč ve hře a běžec se zapomene mety, která mu byla přidělena dotknout dříve než se pokusí o postup na další metu, ztrácí právo nebýt autován a může být vyautován tečováním mety nebo běžce, dřív než se vrátí na metu, kterou minul.

7.05. Každý běžec včetně běžícího pálkaře může, bez možnosti být autován, postoupit:
a) na domácí metu a získat bod, pokud dobrý odpal vyletí ven ze hřiště a on se správně dotkne všech met, nebo když dobrý odpal, který by dle posouzení rozhodčího vyletěl ven z hřiště, je sražen polařem, který po něm hodil svou rukavici, čepici či jinou část výstroje.
b) o tři mety, pokud se polař záměrně dotkne dobrého odpalu svou čepicí, maskou nebo jinou částí svého dresu, kterou nemá umístěnou na řádném místě; míč je ve hře a pálkař může postoupit na domácí metu na vlastní nebezpečí,
c) o tři mety, pokud polař záměrně hodí svou rukavici a ta se dotkne dobrého odpalu. Míč je ve hře a pálkař může postoupit na domácí metu na vlastní nebezpečí,
d) o dvě mety, pokud se polař záměrně dotkne přihraného míče svou čepicí, maskou nebo jinou částí svého dresu, kterou nemá umístěnou na řádném místě; míč je ve hře,
e) o dvě mety, pokud polař záměrně hodí svou rukavici a ta se dotkne přihraného míče;
Při užití (b,c,d,e) musí rozhodčí posoudit, zda hozená rukavice nebo čepice či maska, které nejsou na svém místě, se dotkly míče. Pokud se míče nedotknou, není za to žádný postih. Podle (c-e) nebude použit postih proti polaři, jehož rukavice je sražena z jeho ruky silou odpáleného či přihraného míče nebo pokud rukavice polaři vyklouzne při přílišné snaze o skutečné chycení.
f) o dvě mety, pokud je dobrý odpal sražen nebo pokud se odrazí mimo hřiště vně pomezních čar, nebo pokud projde skrz či pod oplocením hřiště (výsledkovou tabulí, živým plotem či pnoucími rostlinami na oplocení) nebo pokud v takových předmětech uvízne,
g) o dvě mety, když přihraný míč vletí na tribunu či lavičku (ať už se odrazí zpět či nikoliv) nebo nad, pod či skrz oplocení hřiště nebo na sešikmenou část nad zadní sítí nebo uvízne v oku drátěné ochrany diváků. Míč je mrtvý. Pokud je takový přehoz první rozehrou vnitřního polaře, musí se rozhodčí při přidělování met řídit postavením běžců v okamžiku nadhození míče, ve všech ostatních případech se řídí postavením běžců v okamžiku hodu tohoto přehozu.
UPŘESNĚNÍ: pokud všichni běžci včetně běžícího pálkaře postoupili alespoň o jednu metu, když vnitřní polař přehodí při přihrávce míč v první rozehře po nadhozu, bude se řídit přidělení met postavením běžců v okamžiku takového přehození.
Za určitých okolností není možné běžci přidělit dvě mety.
PŘÍKLAD: běžec na první metě, pálkař odpálí krátký odpal vzduchem do pravého pole. Běžec se zastaví mezi první a druhou metou a pálkař přeběhne první metu a doběhne ho. Míč upadne na zem. Vnější polař při přihrávce na první metu přehodí míč na tribunu.
ROZHODNUTÍ: Protože žádný běžec nemůže, kdy je míč mrtvý, postoupit za metu, která je mu přidělena, tak běžec, který byl původně na první metě jde na třetí metu a pálkař zůstane na druhé metě.
Výraz "v okamžiku přehozené přihrávky" znamená skutečné vypuštění míče z ruky hráče a ne okamžik, kdy se míč dotkne země, projde polařem, který jej přijímá, či letí mimo hřiště na tribunu.
Postavení běžícího pálkaře v okamžiku přehozené přihrávky je klíčem k rozhodnutí o udělení met. Pokud běžící pálkař ještě nedosáhl první mety, jsou přiděleny dvě mety k okamžiku nadhozu pro všechny běžce. Rozhodnutí, zda běžící pálkař dosáhl první mety před přihrávkou, je na posouzení rozhodčího.
Dojde-li k nezvyklé rozehře, kdy první přihrávka vnitřního polaře jde na tribunu či na lavičku náhradníků a pálkař se nestal běžcem (například, když chytač přehodí míč na tribunu ve snaze autovat běžce ze třetí mety, který se snaží o zisk bodu při nechyceném či nechytatelném nadhozu), bude přidělení met určeno postavením běžců v okamžiku přihrávky. [Pro účel pravidla 7.05 g) je chytač považován za vnitřního polaře].
SITUACE: Běžec je na první metě, pálkař odpálí míč na spojku, která přihraje na druhou metu příliš pozdě na to, aby vyautoval běžce postupujícího na druhou metu, a druhý metař přihraje na první metu až poté, co ji pálkař získá.
ROZHODNUTÍ: při přehozu běžec ze druhé mety boduje. (Při této rozehře je pálkaři přidělena třetí meta pouze tehdy, jestliže měl v době přihrávky již získanou první metu).
h) o jednu metu, pokud míč nadhozený pálkaři nebo přihraný nadhazovačem z jeho postavení na nadhazovací metě na některou metu s úmyslem vyautovat běžce jde na tribunu nebo lavičky náhradníků nebo přes či skrz oplocení hřiště nebo zadní síť. Míč je mrtvý.
UPŘESNĚNÍ: Když nechycený či nechytatelný nadhoz projde chytačem nebo změní nárazem o chytače směr a jde přímo na lavičky náhradníků, tribunu nebo kamkoliv, kde je míč uznán jako mrtvý, bude přidělena jedna meta. Jedna meta bude přidělena také, pokud nadhazovač, když je v kontaktu s nadhazovací metou, přihraje na metu a tato přihrávka jde přímo na tribunu či do míst, kde je míč uznán jako mrtvý.
Pokud ale nadhozený či přihraný míč projde chytačem či polařem a zůstane ve hřišti a teprve potom je kopnut či usměrněn do míst, kde je uznán jako mrtvý, pak budou přiděleny dvě mety k té, kterou měli běžci obsazenu v době nadhozu či přihrávky.
i) o jednu metu, pokud se pálkař stane běžcem na čtyři bóly nebo na tři strajky, když míč mine chytače a uvízne v masce rozhodčího či v jeho výzbroji.
Stane-li se pálkař běžcem při nechytatelném nadhozu, který opravňuje běžce k přidělení jedné mety, běžícímu pálkaři bude přidělena pouze první meta.
Skutečnost, že běžec může postoupit o jednu či více met bez nebezpečí být autován, ho nezbavuje povinnosti dotknout se mety, která je mu přidělena, ale i všech předchozích met. Například: pálkař odpálí míč po zemi, vnitřní polař přehodí přihrávku na tribunu, ale běžící pálkař mine první metu. Může být vyhlášen aut při hře na výzvu za minutí první mety, poté, co je míč dán do hry, přestože mu byla přidělena druhá meta.
Pokud se běžec musí vrátit na metu po chycení míče v letu, musí se jí znovu dotknout, i když mu z důvodu nějakého územního či jiného pravidla jsou přiděleny další mety. Může se znovu dotknout této mety zatímco je míč mrtvý, a mety mu budou přiděleny k této metě, kterou původně získal.

7.06. Pokud dojde k překážení, rozhodčí vyhlásí nebo signalizuje "Překážení" v případě, že:
a) je hráno na běžce, kterému bylo překáženo, nebo je překáženo běžícímu pálkaři před tím, než se dotkne první mety. Míč je mrtvý a všichni běžci postoupí na mety, kterých by dle posouzení rozhodčího dosáhli, kdyby nedošlo k překážení. Běžci, kterému bylo překáženo bude přidělena alespoň jedna meta k té,které se naposledy před překážením správně dotkl. Jakýkoliv předchozí běžec, který je nucen postoupit kvůli přidělení met za překážení, postoupí bez nebezpečí autování.
Pokud je hráno na běžce,kterému bylo překáženo, rozhodčí signalizuje překážení stejným způsobem jako vyhlašuje "Tajm", t.j. oběma rukama nad hlavou. Jakmile je tento signál vydán, míč je okamžitě mrtvý. Dojde-li však k přehozu přihrávky, která byla hozena dříve než bylo rozhodčími vyhlášeno překážení, budou běžcům přiděleny mety za přehoz, jako kdyby k překážení nedošlo. Při rozehře, kdy je běžec chycen mezi druhou a třetí metou a je mu překáženo třetím metařem při běhu na třetí metu, zatímco míč je přihráván spojkou a míč je přehozen na lavičku náhradníků, bude běžci, kterému bylo překáženo přidělena domácí meta. Všem ostatním běžcům budou přiděleny dvě mety k té, které se naposledy správně dotkli před tím, než bylo vyhlášeno překážení.
b) a není-li hráno na běžce, kterému bylo překáženo, bude rozehra pokračovat do zakončení možných akcí. Potom rozhodčí vyhlásí "Tajm" a provede taková opatření, která dle jeho posouzení odstraní důsledky překážení.
Pokud dle 7.06 b) není míč po překážení mrtvý a běžec, kterému bylo překáženo, postoupí za metu, která by mu byla dle posouzení rozhodčího přidělena za překážení, dělá tak na vlastní nebezpečí a může být tečován na aut. Záleží na výroku rozhodčího.
POZNÁMKA: Chytač bez míče ve své moci nemá právo blokovat cestu běžci, který se snaží bodovat. Spojnice met patří běžci a chytač tam může být pouze tehdy, když zpracovává míč nebo když má míč již ve svých rukách.

7.07. Pokud je běžec na třetí metě a snaží se bodovat pomocí nátlakové hry nebo krádeže a chytač nebo jiný polař si stoupne na či před domácí metu a nemá míč ve své moci nebo zde dotkne pálkaře či jeho pálky, bude nadhazovač potrestán "balkem", pálkaři bude přidělena první meta za bránění a míč je mrtvý.

7.08. Kterýkoliv běžec je aut, když:
a) l. běží více než jeden metr od spojnice mezi metami, aby se vyhnul tečování, pokud tak neběží proto, aby se vyhnul polaři,který zpracovává odpálený míč, nebo
2. poté, co se dotkl první mety, opustí spojnici met a zřejmě neusiluje o získání další mety.
Kterýkoliv běžec, který po tom, co dosáhl první mety opustí spojnici met směrem ke své lavičce náhradníků či na svoji pozici v poli, protože se domnívá, že rozehra již nepokračuje, může být vyhlášen aut, pokud rozhodčí posoudí čin běžce jako uvážený nezájem o běh na metách. I kdyby byl vyhlášen aut, míč zůstává ve vztahu k ostatním běžcům ve hře.
Toto pravidlo řeší následující i obdobné rozehry: Méně než dva auty, stav je nerozhodný v druhé polovině deváté směny, běžec na první metě, pálkař odpálí míč mimo hrací plochu na vítězný bod. Běžec z první mety přeběhne druhou metu a myslí si, že čtyřmetový odpal automaticky vyhrává zápas, běží tedy napříč přes vnitřní pole na svoji lavičku, zatímco běžící pálkař obíhá mety. V tomto případě bude bude běžec vyhlášen aut za "uvážený nezájem o postup na další metu" a běžící pálkař může pokračovat v běhu po metách a učinit tak čtyřmetový odpal platným. Pokud jsou ovšem před touto rozehrou již dva auty, bod nebude platit (viz 7.12). Není to hra na výzvu.
SITUACE: Běžec, který je přesvědčen, že je aut tečováním na první či třetí metě, jde na lavičku náhradníků a stále ještě svým chováním naznačuje, že je aut, bude vyhlášen aut za opuštění mety.
V předchozích dvou situacích běžci skutečně uváženě opustili svou metovou dráhu a jsou tudíž posuzováni jinak než pálkař, který je aut bez odpalu, jak popisuje UPŘESNĚNÍ PRAVIDLA 7.08.a).
UPŘESNĚNÍ PRAVIDLA: Když se pálkař stane běžcem na třetí strajk, který není chycen a jde na svoji lavičku či pozici, může postoupit na první metu kdykoliv před tím, než vstoupí na lavičku. Aby byl aut, musí být on nebo první meta tečována dříve než se dotkne první mety sám.
b) úmyslně brání přihranému míči nebo brání polaři ve zpracování odpáleného míče.
Běžec, který je vyhlášen, že brání polaři pokoušejícímu se zpracovat odpálený míč, je aut, ať to dělal úmyslně či nikoliv. Dotýká-li se běžec správně obsazené mety když brání polaři, nebude vyhlášen aut, pokud dle posouzení rozhodčího toto bránění, ať na dobrý či chybný odpal, není úmyslné. Jestliže rozhodčí posoudí bránění jako úmyslné, bude následovat postih: Při méně než dvou autech rozhodčí vyhlásí oba, běžce i pálkaře aut. Při dvou autech vyhlásí aut pálkaře.
Pokud při obranném trojúhelníku mezi třetí a domácí metou následující běžec postoupí na třetí metu a stojí na ní, když je chytaný běžec vyhlášen aut za útočné bránění, pošle rozhodčí běžce stojícího na třetí metě zpátky na druhou metu. Stejná zásada se uplatní, dojde-li k obrannému trojúhelníku mezi druhou a třetí metou a následující běžec dosáhl druhé mety (důvodem k tomu je zásada, že žádný běžec nesmí postoupit v rozehře, v níž bylo bráněno, a u běžce platí, že metu má získánu, dokud správně nedosáhne další mety).
c) je tečován mimo metu, zatímco je míč ve hře.
VÝJIMKA: Běžící pálkař nemůže být tečován na aut po tom, co přeběhl první metu, pokud se okamžitě na metu vrátí.
UPŘESNĚNÍ PRAVIDLA: l. Jestliže náraz běžce uvolnil metu z její pozice, nemůže být na tohoto běžce hrána žádná hra, pokud této mety dosáhl a nebyl aut.
UPŘESNĚNÍ PRAVIDLA: 2. Jestliže je meta během hry ze své pozice posunuta, každý následující běžec té samé rozehry se považuje, jako by se dotkl nebo tuto metu obsadil, pokud dle mínění rozhodčího se dotkne bodu či obsadí bod, označovaný touto posunutou metou.
d) se nedotkne znovu své mety po tom, co je dobrý či chybný odpal správně chycen a dříve než je on či jeho meta tečována polařem. Nemůže být vyhlášen aut za to, že se této mety nedotkl po prvním následujícím nadhozu nebo jakékoliv rozehře či pokusu o ni. Je to hra na výzvu.
Běžci se nemusí znovu dotknout mety při tečovaném odpalu. Při tečovaném odpalu mohou krást mety. Pokud ale tečovaný odpal není chycen, je to normální chybný odpal. Běžci se po něm vrátí na své mety.
e) nedosáhne další mety dříve, než polař jej nebo metu tečuje po tom, co byl nucen postoupit, protože se pálkař stal běžcem. Pokud je ale následující běžec vyautován při nuceném postupu, je tím nucený postup zrušen a aby byl aut, musí být tečován běžec. Nucený postup je také zrušen, jakmile se běžec dotkne mety, na kterou byl nucen postoupit, a pokud tuto metu přeběhne, musí být, aby byl aut, tečován. Nicméně, jestliže nucený běžec poté, co obsadil následující metu, se jakéhokoliv důvodu vrací zpět k metě, kterou měl obsazenu předtím, nastává znovu situace nuceného postupu a běžec může být vyautován tečováním mety, na kterou je nucen postoupit.
SITUACE: Běžec na první metě a pálkař má tři bóly. Běžec krade na následující nadhoz, který je čtvrtým bólem, ale potom, co se dotkne druhé mety, ji přeběhne. Přihrávka chytače jej zastihne dříve, než se stačí vrátit. Rozhodnutí je, že běžec je aut. (Nucený postup je zrušen).
K přeběhnutí mety s následnou možností autování může dojít na druhé a třetí metě. Například: dříve, než jsou dva auty, běžci na první a druhé či na první, druhé a třetí metě, míč je odpálen na vnitřního polaře, který se snaží zahrát dvojaut. Běžec z první mety se stihne dotknout druhé mety dříve, než je tam přihrávka, ale přeběhne ji. Prodloužená přihrávka na první metu vyautuje běžícího pálkaře. Když první metař vidí, že běžec na druhé metě je mimo metu, znovu na ni přihraje a běžec je aut. Mezitím ale jiný běžec získal domácí metu. Otázkou je, zda došlo k poslednímu autu na nucený postup. Byl nucený postup zrušen vyautováním běžícího pálkaře na první metě? Bude se bod, zaznamenaný na domácí metě během této rozehry a předtím, než byl udělán třetí aut tečováním běžce u druhé mety, počítat? Odpověď: body se počítají. Není to nucený postup. Je to aut tečováním běžce.
f) je zasažen dobrým odpalem v poli dříve, než se míč dotkl či prošel vnitřním polařem. Míč je mrtvý a žádný běžec nemůže bodovat či postoupit kromě běžců, kteří jsou nuceni postoupit.
VÝJIMKA: Dotýká-li se běžec své mety, když ho zasáhne míč vyhlášený jako: "vnitřní chycený", není aut, protože je aut pálkař.
Pokud jsou zasaženi stejným dobrým odpalem dva běžci, pak je aut pouze první z nich, protože míč je v tom případě okamžitě mrtvý.
Jestliže je běžec, který se nedotýká své mety, zasažen míčem, který je vyhlášen jako "vnitřní chycený", je aut běžec i pálkař.
g) se pokouší bodovat v rozehře, ve které pálkař brání ve hře u domácí mety dříve, než jsou dva auty. Při dvou autech je aut pálkař za bránění a bod se nepočítá.
h) předběhne předchozího běžce dříve, než je takový běžec aut;
i) poté, co dosáhl správného postavení na metě, běží po metách obráceným směrem, aby zmátl hráče v obraně nebo, aby zesměšnil zápas. Rozhodčí okamžitě vyhlásí "Tajm" a vyhlásí běžce aut.
Dotkne-li se běžec neobsazené mety a potom si myslí, že míč byl chycen, nebo je sveden k tomu, aby se vrátil na metu, které se dotkl naposledy, může být autován při běhu zpět na tuto metu, ale pokud dosáhne bezpečně této dříve obsazené mety, nemůže být vyautován, dokud se této mety dotýká.
j) se zapomene vrátit ihned na první metu, kterou přeběhl. Snaží-li se běžet na druhou metu, je aut, pokud je tečován. Pokud jde po přeběhnutí první mety směrem k lavičce nebo ke svému postavení v poli a zapomene se okamžitě na první metu vrátit, je aut na výzvu, je-li tečován on či meta.
Běžec, který se dotkl první mety přeběhnutím, je rozhodčím vyhlášen "sejf", protože ve smyslu pravidla 4.09.a) "dosáhl první mety" a každý bod, který je dosažen během této rozehry, platí, přestože je tento běžec později třetí aut za to, že se zapomene vrátit "ihned", jak zní pravidlo 7.08.j).
k) při běhu či skluzu na domácí metu se jí nedotkne a nejeví snahu se na ni vrátit, když polař drží ve své ruce míč, zatímco se dotýká domácí mety a vyzývá rozhodčího k rozhodnutí.
Toto pravidlo se uplatní pouze tehdy, když je běžec již na cestě k lavičce, a chytač by jej musel kvůli tečování následovat. Nevztahuje se to na normální rozehru, kdy běžec po tom, co minul domácí metu, se okamžitě snaží se jí dotknout dříve, než bude tečován. V tomto případě musí být běžec tečován.

7.09. Bránění pálkařem nebo běžcem nastane, když:
a) po třetím strajku brání chytači snažícímu se o hru,
b) po dobrém odpalu či dobrém ulití jeho pálka podruhé zasáhne míč v poli. Míč je mrtvý a běžci nemohou postoupit. Jestliže ale pálkař upustí pálku a míč se na ni v poli nakutálí a pálkař podle posouzení rozhodčího neměl v úmyslu zasahovat do dráhy míče, míč zůstává ve hře,
c) úmyslně změní směr chybného odpalu jakýmkoliv způsobem,
d) dříve, než jsou dva auty s běžcem na třetí metě, brání pálkař polaři ve hře u domácí mety - běžec je aut,
e) kterýkoliv člen nebo členové družstva v útoku stojí nebo se shromáždí okolo mety, na kterou postupuje běžec, aby zmátli polaře, bránili jim nebo aby zvýšili jejich obtíže. Takový běžec bude vyhlášen aut za bránění spoluhráči,
f) jakýkoliv pálkař či běžec, který byl právě vyautován, brání nebo zdržuje následující rozehru na běžce. Takový běžec bude vyhlášen aut za bránění spoluhráčem.
Pokud pálkař či běžec pokračuje v postupu, i když byl vyautován, nebude považován za matoucího, zdržujícího či bránícího polaře pouze tím, že postupuje.
g) dle posouzení rozhodčího běžec po metách úmyslně a záměrně brání odpálenému míči nebo polaři, který jej zpracovává a tím úmyslně brání dvojautu, míč je mrtvý. Rozhodčí vyhlásí běžce aut za bránění a vyhlásí také aut běžícího pálkaře - za čin jeho spoluhráče. V žádném případě se na takovou akci nedá postupovat či bodovat.
h) dle posouzení rozhodčího běžící pálkař úmyslně a záměrně brání odpálenému míči nebo polaři, který jej zpracovává a tím úmyslně zabraňuje dvojautu, míč je mrtvý. Rozhodčí vyhlásí běžícího pálkaře aut za bránění a také vyhlásí aut běžce, který je nejblíže domácí metě, nehledě na to, kde mohl být aut zahrán. V žádném případě se na takovou akci nedá postupovat či bodovat.
i) dle posouzení rozhodčího kouč u třetí či první mety dotknutím nebo držením běžci fyzicky pomáhá k návratu na metu či opuštění třetí nebo první mety.
j) s běžcem na třetí metě kouč opustí svoje území a zachová se tak, že nějakým způsobem na sebe vyláká přihrávku polaře.
k) při běhu ve druhé polovině vzdálenosti mezi domácí a první metou, zatímco je míč přihráván na první metu, běží běžící pálkař buď napravo od jednometrové nebo nalevo od pomezní čáry a dle posouzení rozhodčího tím brání polaři v přihrávce na první metu nebo ve snaze zpracovat odpálený míč.
Čáry vyznačující jednometrovou dráhu jsou součástí této dráhy, ale interpretace je, že od běžce se vyžaduje, aby měl obě nohy uvnitř jednometrové dráhy či na čarách tuto "dráhu" označujících.
l) Se nevyhne polaři, který se právě snaží zpracovat odpal nebo úmyslně brání přihrávce míče, s výjimkou, že se o zpracování odpáleného míče snaží dva či více polařů a běžec se střetne s jedním nebo s několika z nich. V tom případě rozhodčí určí, který polař je oprávněn k výhodám, vyplývajícím z tohoto pravidla a nevyhlásí běžce aut za střetnutí s polařem jiným než tím, kterého určil jako oprávněného ke zpracování tohoto míče.
Když se chytač a běžící pálkař, který usiluje o první metu střetnou ve chvíli, kdy chytač zpracovává míč, většinou to není porušení pravidel a tudíž by nic nemělo být vyhlášeno. "Překážení polařem" pokoušejícím se zpracovat míč by mělo být vyhlášeno pouze při velmi zjevných a nebezpečných případech porušení pravidel, protože pravidla dávají přednost polaři, ale tato "přednost" samozřejmě není právem k podražení běžce při zpracování míče. Když chytač zpracovává míč a první metař či nadhazovač překáží běžci směřujícímu na první metu, bude vyhlášeno "Překážení" a běžci bude přiznána první meta.
m) se jej dobrý odpal v poli dotkne dříve, než se dotkne polaře. Pokud dobrý odpal projde vnitřním polařem a dotkne se běžce bezprostředně za ním, nebo se jej dotkne poté, co změní směr o polaře, nevyhlásí rozhodčí běžce aut za zasažení odpáleným míčem. Při tomto rozhodnutí musí být rozhodčí přesvědčen, že míč polařem prošel a že žádný další vnitřní polař neměl možnost míč zpracovat. Pokud ale dle posouzení rozhodčího běžec do takového odpáleného míče, který prošel polařem, úmyslně kopl, potom musí být běžec vyhlášen aut za bránění.
POSTIH ZA BRÁNĚNÍ: běžec je aut a míč je mrtvý.

7.10. Kterýkoliv běžec může být aut na výzvu, když:
a) po chycení míče v letu se znovu nedotkne své původní mety dříve, než je on či původní meta tečována,
"Znovu se dotknout" v tomto pravidle znamená dotknout se mety po chycení míče a znovu začít běh z mety. Běžci není povoleno začít letmým startem z postavení za metou.
b) během postupování či vracení se na metu, zatímco je míč ve hře, se nedotkne všech met ve stanoveném pořadí dříve, než je on či meta, kterou minul, tečována.
UPŘESNĚNÍ PRAVIDLA: 1. Žádný běžec se nemůže vrátit a dotknout se mety, kterou minul poté, co následující běžec bodoval. 2. Žádný běžec se nemůže vrátit a dotknout se mety, kterou minul nebo mety, zatímco míč byl mrtvý.
SITUACE: a) Pálkař odpálí dobrý dvoumetový odpal mimo hřiště a mine první metu (míč je mrtvý). Může se vrátit na první metu, aby napravil svoji chybu dříve, než se dotkne druhé mety, ale dotkne-li se druhé mety, nesmí se na první vrátit. Pokud družstvo v obraně zahraje hru na výzvu, je vyhlášen aut na první metě.
SITUACE: b) Pálkař odpálí na spojku a následuje přehoz přihrávky na tribunu (míč je mrtvý). Běžící pálkař mine první metu, ale je mu přidělena druhá meta za přehoz. Přestože rozhodčí přidělil běžci druhou metu za přehoz, běžec se musí dotknout první mety dříve než postoupí na druhou metu.
Tyto situace jsou příkladem her na výzvu.
c) přeběhne první metu, opomene se na ni ihned vrátit a on či meta je tečována.
d) zapomene se dotknout domácí mety, neprojeví snahu se na ni vrátit a meta je tečována.
Jakákoliv hra na výzvu podle tohoto pravidla musí být zahrána před dalším nadhozem nebo další rozehrou či pokusem o ni. Pokud se porušení pravidel vyskytne během rozehry, kterou končí půlsměna, výzva musí být učiněna dříve než družstvo v obraně opustí hřiště. Hra na výzvu nemá být posuzována jako rozehra či pokus o ni. Na jednoho běžce na stejné metě nemůže být hráno více her na výzvu. Pokud družstvo v obraně chybuje při první hře na výzvu, žádosti o druhou hru na výzvu na stejného běžce a stejnou metu nebude ze strany rozhodčích vyhověno. (Slovo "chybovat" v tomto případě znamená, že družstvo v obraně při hře na výzvu hodí míč mimo hru. Například pokud nadhazovač při hře na výzvu na první metu přehodí přihrávku na tribunu, žádná další hra na výzvu na tuto metu nebude povolena).
Hry na výzvu mohou vyžadovat na rozhodčím uznání jasného "čtvrtého autu". Pokud ke třetímu autu dojde během rozehry, ve které je na jiného běžce požadována hra na výzvu, pak má tato hra na výzvu přednost při určení třetího autu. Jestliže během rozehry, která končí půlsměnu, vznikne více než jedna situace umožňující hru na výzvu, může si družstvo v obraně vybrat, který aut je pro ně nejvýhodnější. Pro účel tohoto pravidla družstvo v obraně "opustilo hřiště", když nadhazovač a všichni vnitřní polaři opustili pole při cestě na lavičku či do klubovny.
Když dva běžci přeběhnou na domácí metu ve zhruba stejnou dobu a první běžec mine domácí metu, ale druhý běžec se domácí mety správně dotkne, bude první běžec při hře na výzvu vyhlášen aut. Pokud jsou dva auty a první běžec je při pokusu vrátit se na metu a dotknout se jí tečován nebo je vyhlášen aut při hře na výzvu, pak bude uvažováno, že byl autován dříve, než druhý běžec bodoval a je třetí aut. Bod druhého běžce se nebude počítat, jak je uvedeno v pravidle 7.12.
Pokud nadhazovač udělá při hře na výzvu "balk" bude to považováno za rozehru. Hra na výzvu by měla být zahrána zřetelně úmyslně jako hra na výzvu, ať na základě slovního požadavku hráče nebo činností, kterou nepochybně vyzývá rozhodčího k rozhodnutí. Hráč, který si nedbale stoupne na metu s míčem v ruce, netvoří hru na výzvu. Při hře na výzvu není "Tajm".

7.11. Hráči, koučové a všichni členové družstva v útoku musí uvolnit jakýkoliv prostor (včetně obou laviček) potřebný pro polaře, který se pokouší zpracovat odpálený či přihraný míč.
POSTIH: Bude vyhlášeno bránění a pálkař nebo běžec, na kterého bylo hráno, bude vyhlášen aut.

7.12. Při méně než dvou autech není status následujícího běžce ovlivněn tím, že se předchozí běžec zapomněl dotknout či znovu dotknout mety. Když je ale po hře na výzvu před- chozí běžec třetí aut, pak žádný běžec, který jej následuje, nemůže bodovat. Pokud je tento třetí aut výsledkem nuceného postupu, nemohou bodovat ani následující ani předchozí běžci.

8.NADHAZOVAČ

8.01. Existují dva způsoby správného nadhazovacího postavení:
a) "čelné postavení",
b) "boční postavení".
Oba způsoby mohou být použity kdykoliv.
Nadhazovač, který přijímá signály od chytače, musí stát na nadhazovací metě.
Nadhazovač, který přijmul signál může vystoupit z nadhazovací mety, ale nesmí na ni zase rychle vstoupit a nadhodit. To může být rozhodčím posouzeno jako rychle opakovaný nadhoz. Když nadhazovač vystoupí z nadhazovací mety, musí spustit ruce k bokům. Nadhazovači nesmí být povoleno vystoupit z nadhazovací mety pokaždé po přijetí signálu.
a) Čelné postavení.
Nadhazovač stojí ve směru k pálkaři tak, že jeho celá stojná noha je na nadhazovací metě nebo před ní a dotýká se jí, ale ne tak, aby ji přesahovala do stran. Druhá noha je volná. Z tohoto postavení jakýkoliv přirozený pohyb, který připomíná nadhození míče pálkaři zavazuje nadhazovače bez přerušení či zdržení míč nadhodit. Při nadhozu se musí jednou nohou stále dotýkat země, až do okamžiku vypuštění míče z ruky směrem k pálkaři. Jako součást nadhazovacích pohybů může svou volnou nohou udělat jeden krok vzad a jeden krok vpřed.
Drží-li nadhazovač míč v obou rukách nebo před svým tělem a celou svou stojnou nohou stojí na metě nebo před ní a dotýká se jí ale ne tak, aby ji přesahovala do stran a s druhou nohou volnou, bude se jeho postavení považovat za čelné.
Nadhazovač může mít jednu nohu (ne stojnou) mimo nadhazovací metu ve vzdálenosti, jaká mu vyhovuje, ale v území, které je prodloužením zadní hrany nadhazovací mety směrem dozadu.Popsané území nesmí nadhazovač přesahovat na žádnou stranu.
Svojí "volnou nohou" může nadhazovač udělat jeden krok vzad a jeden krok vpřed, ale v žádném případě ne mimo pruh, jehož šířka je omezena šířkou nadhazovací mety, ať již směrem k první či ke třetí metě.
Z čelného postavení nadhazovač může:
1. nadhodit míč k pálkaři;
2. vykročit k metě a přihrát na ni ve snaze chytit běžce mimo metu,
3. vystoupit z nadhazovací mety. (Pokud to udělá, musí spustit ruce podél boků).
Při vystoupení z mety musí nadhazovač vykročit nejprve svojí stojnou nohou.
Z čelného postavení nadhazovač nesmí přejít do bočního postavení - pokud to udělá, je to "balk".
b) Boční postavení
Nadhazovač stojí ve směru k pálkaři tak, že jeho celá stojná noha je na nadhazovací metě nebo před ní a dotýká se jí, ale ne tak, aby ji přesahovala do stran, druhá noha je před nadhazovací metou. Míč drží nadhazovač oběma rukama rukama před svým tělem a přechází do zřejmého klidu. Z tohoto postavení může nadhodit míč k pálkaři, přihrát na metu či vykročit vzad z nadhazovací mety svou stojnou nohou. Před zaujmutím tohoto postavení může nadhazovač vykonat jakýkoliv přirozený úvodní pohyb, určený k protažení. Pokud jej však provede, musí před nadhozením míče k pálkaři přejít do bočního postavení. Po zaujmutí tohoto postavení jakýkoliv přirozený pohyb, který připomíná nadhození míče pálkaři, zavazuje nadhazovače bez přerušení či zdržení nadhodit míč.
Při přípravě k přechodu do bočního postavení bude mít nadhazovač jednu ruku u boku. Z tohoto postavení přejde do bočního postavení, jak je určeno v pravidle 8.01.b) bez zastavení, jedním plynulým pohybem.
Celá délka stojné nohy musí být v dotyku s nadhazovací metou. Nadhazovač nesmí nadhodit, pokud se jeho stojná noha dotýká nadhazovací mety pouze svou částí a zbytkem přesahuje nadhazovací metu do libovolné strany.
Nadhazovač musí po svém protažení (a) držet míč v obou rukou před svým tělem a (b) přejít do úplného klidu. Toto zřejmé zastavení musí být vynuceno a rozhodčí by to měli přísně sledovat. Nadhazovači se soustavně snaží toto pravidlo porušovat ve snaze udržet běžce na metách. V případě, že nadhazovač nepřejde do zřejmého klidu požadovaného v pravidlech, má rozhodčí okamžitě vyhlásit "Balk".
c) Během úvodních pohybů nadhazovač může (dokud ho přirozený nadhazovací pohyb nezaváže k nadhozu) kdykoliv přihrát na kteroukoliv metu. Dříve než přihraje, však musí k této metě přímo vykročit.
Náhlá přihrávka, po které teprve následuje přímé vykročení k metě, má být rozhodčím posouzena jako "Balk".
d) Když nadhazovač hodí nesprávný nadhoz při neobsazených metách, bude nadhoz vyhlášen jako "Ból", pokud pálkař nedosáhne první mety na odpal, chybu, metu zdarma, zasažení nadhozem či jinak.
Míč, který vyklouzne nadhazovači z ruky, a přejde přes pomezní čáry, bude vyhlášen jako "Ból", jinak bude vyhlášeno "Nenadhozeno". V případě, že jsou běžci na metách, bude vyhlášen "Balk".
e) Pokud se nadhazovač přestane dotýkat svojí stojnou nohou nadhazovací mety, protože vystoupí z nadhazovací mety touto nohou směrem zpět, stává se vnitřním polařem. Pokud přehodí přihrávku z tohoto postavení, bude to posuzováno jako přehoz kteréhokoliv jiného vnitřního polaře.
Nadhazovač, pokud je mimo nadhazovací metu, může přihrát na kteroukoliv metu. Pokud přehodí, je to přihrávka vnitřního polaře, na kterou se vztahují pravidla pojednávající o přihrávkách polařů.

8.02. Nadhazovač nesmí:
a) 1. dotýkat se nadhazovací rukou úst či rtů, když je v kruhu okolo nadhazovací mety.
VÝJIMKA: Před začátkem zápasu hraného za chladného počasí může rozhodčí se souhlasem manažérů obou družstev povolit nadhazovačům dýchat si na ruku.
POSTIH: za porušení této části pravidla rozhodčí okamžitě vyhlásí "Ból". Pokud je již nadhozeno a pálkař dosáhne první mety na odpal, chybu,po zasažení míčem či jinak a žádný jiný běžec není vyautován dříve, než postoupí alespoň o jednu metu, bude hra pokračovat bez ohledu na porušení pravidel. Ti, kdo budou toto pravidlo porušovat častěji, budou oznámeni STK.
2. nanést na míč cizí hmotu jakéhokoliv druhu,
3. plivat na míč, na ruce nebo na svoji rukavici,
4. otírat míč o svoji rukavici,o tělo nebo dres,
5. poškodit míč jakýmkoliv způsobem,
6. nadhodit míč, který je lesklý, poplivaný, zablácený či odřený. Nadhazovač může samozřejmě otírat míč mezi holýma rukama.
POSTIH: Za porušení kterékoliv části pravidla 8.02 a) (2-6) musí rozhodčí
a) vyhlásit "Ból", napomenout nadhazovače a oznámit veřejně důvod svého rozhodnutí,
b) téhož nadhazovače, který ve stejném zápase svůj přestupek zopakuje, vyloučit ze hry,
c) pokud po porušení pravidel vyhlášeném rozhodčím náleduje rozehra, může manažér družstva v útoku oznámit rozhodčímu, že si vybírá výsledek této rozehry. Tato volba musí být učiněna okamžitě po skončení takové rozehry. Pokud ale pálkař dosáhne první mety na odpal, chybu, po zasažení míčem či jinak a žádný běžec není vyautován dříve, než postoupí alespoň o jednu metu, bude hra pokračovat bez ohledu na porušení pravidel,
d) přestože si družstvo v útoku zvolí výsledek rozehry, porušení pravidel musí být oznámeno a postihy a), b) budou uděleny,
e) pouze rozhodčí může posoudit, zda byla porušena některá z částí tohoto pravidla.
Každý rozhodčí by měl mít u sebe jeden schválený pytlík s kalafunou. Hlavní rozhodčí je odpovědný za jeho umístění na zemi vzadu za nadhazovací metou. Jestliže míč pytlík s kalafunou zasáhne, je míč stále ve hře. V případě, že prší nebo je mokré hřiště může rozhodčí povolit nadhazovači nosit pytlík v zadní kapse kalhot. Pytlík s kalafunou může nadhazovač použít pouze k nanešení kalafuny na holou ruku či ruce. Nadhazovač ani žádný jiný hráč nesmí poprášit kalafunou míč, rukavici či kteroukoliv část dresu.
b) Mít na sobě či u sebe jakoukoliv cizí hmotu. Za porušení část b) je okamžité vyloučení ze hry.
c) Úmyslně zdržovat hru přihráváním míče jinému hráči než chytačovi, když je pálkař připraven odpalovat (kromě pokusu vyautovat běžce).
POSTIH: Pokud po napomenutí rozhodčím bude nadhazovač v tomto zdržování pokračovat, bude vyloučen ze hry.
d) Úmyslný nadhoz do pálkaře. *
Pokud dle posouzení rozhodčího k takovému porušení pravidel dojde, rozhodčí si může vybrat:
1. vyloučit nadhazovače, anebo manažera a nadhazovače, nebo
2. může varovat nadhazovače a manažery obou družstev, že každý další takový nadhoz bude znamenat okamžité vyloučení nadhazovače (nebo vystřídání) a manažera.
Pokud, dle posouzení rozhodčího, ho okolnosti opravňují, může obě družstva oficiálně varovat před nebo kdykoliv během zápasu.
(STK může stanovit i další opatření dle svého práva stanoveného v pravidle 9.05.).
Nadhazovat na hlavu pálkaře je nesportovní a vysoce nebezpečné. Mělo by být a je odsuzováno všemi. Rozhodčí by měli bez váhání toto pravidlo prosazovat.

8.03. Když nadhazovač zaujme své postavení na začátku každé směny nebo když vystřídá jiného nadhazovače, má mu být povoleno nadhodit ne více než osm přípravných nadhozů svému chytačovi. Během těchto nadhozů je hra přerušena. Soutěž může omezit počet přípravných nadhozů. Tyto přípravné nadhozy nesmí trvat déle než jednu minutu. Pokud je nečekanou situací nadhazovač nucen nastoupit do hry bez možnosti řádného rozcvičení, povolí mu hlavní rozhodčí tolik přípravných nadhozů, kolik bude považovat za nutné.

8.04. Nejsou-li mety obsazeny, musí nadhazovač nadhodit míč k pálkaři do dvaceti sekund po obdržení míče. Pokaždé, když nadhazovač zdržuje hru porušením tohoto pravidla, vyhlásí rozhodčí "Ból".
Smyslem tohoto pravidla je zamezit zbytečnému zdržování. Rozhodčí musí dohlížet na to, aby chytač vracel míč rychle nadhazovači a ten ihned zaujal své místo na nadhazovací metě. Zjevné zdržování hry nadhazovačem, by mělo být rozhodčími běžně postihováno.

8.05. Pokud je běžec či běžci na metách, je "Balk",když:
a) se nadhazovač dotýká nadhazovací mety a přitom udělá jakýkoliv pohyb přirozeně spojený s nadhozem, ale nadhoz nedokončí;
Když nadhazovač přešvihne svou volnou nohou zadní hranu nadhazovací mety, je povinen nadhodit pálkaři, vyjma přihrávky na druhou metu za účelem vyautování běžce.
b) nadhazovač se dotýká nadhazovací mety a přitom naznačí přihrávku na první metu a nedokončí ji,
c) nadhazovač se dotýká nadhazovací mety a přitom přihraje na jinou metu, aniž by k ní před přihrávkou přímo nakročil.
Dotýká-li se nadhazovač své mety, pak jej tato skutečnost zavazuje k tomu, aby vykročil přímo k té metě, na kterou hodlá přihrát. Pokud nadhazovač jen natočí nebo vytočí svoji volnou nohu bez skutečného vykročení nebo když jen natočí své tělo a přihraje dříve, než vykročí je to "Balk".
Nadhazovač musí před přihrávkou vykročit přímo k metě, ale toto vykročení jej k přihrávc nezavazuje (kromě přihrávky na první metu). V situaci s běžci na první a třetí metě je možné, aby nadhazovač vykročil přímo k třetí metě, ale nepřihrál, protože chtěl pouze zastrašit běžce. Ten se vrátí zpátky na třetí metu a když nadhazovač vidí, že se běžec z první mety rozběhl na druhou, otočí se, vykročí k první metě a přihraje na ni. Tak je to správné. Pokud ale nadhazovač, který se dotýká nadhazovací mety, v téže situaci vykročí k třetí metě a okamžitě, čili vlastně ve stejném pohybu se otočí a přihraje na první metu, je to jednoznačně snaha o klamání běžce na první metě. Vzhledem k tomu, že v takovém pohybu je prakticky nemožné v souladu s pravidly vykročit přímo k první metě před přihrávkou na ni, má být takový pohyb vyhlášen jako "Balk". Samozřejmě, vystoupí-li nadhazovač z nadhazovací mety a přitom provede tento pohyb, není to "Balk".
d) se nadhazovač dotýká nadhazovací mety a přitom přihraje či předstírá přihrávku na neobsazenou metu, kromě případu, kdy se tím snaží o vytvoření herní situace,
e) nadhazovač udělá nesprávný nadhoz;
Rychle opakovaný nadhoz je nesprávný nadhoz. Rozhodčí posoudí jako rychle opakovaný nadhoz takové nadhození, které je provedeno dříve, než je pálkař ve svém území přiměřeně připraven. Pokud jsou na metách běžci, je to "Balk", nejsou-li běžci na metách, je to "Ból". Rychle opakovaný nadhoz je nebezpečný a neměl by být povolován.
f) Nadhazovač nadhodí míč k pálkaři, ačkoliv se na pálkaře nedívá,
g) se nadhazovač nedotýká nadhazovací mety, a přesto udělá jakýkoliv pohyb přirozeně související s jeho nadhozem,
i) nadhazovač, který nemá míč, stojí na nadhazovací metě nebo nad ní nebo když mimo metu předstírá nadhoz,
j) nadhazovač, poté co přejde do správného nadhazovacího postavení, odstraní jednu ruku z míče jinak, než na skutečný nadhoz či přihrávku na metu;
k) se nadhazovač dotýká nadhazovací mety a přitom úmyslně nebo náhodně upustí míč,
l) nadhazovač při úmyslné metě zdarma nadhodí, ačkoliv chytač není ve svém území,
m) nadhazovač nadhodí z bočního postavení, aniž by předtím přešel do zjevného klidu.
POSTIH: Míč je mrtvý, a každý běžec postoupí o jednu metu bez nebezpečí, že bude autován. Pokud ale pálkař dosáhne první mety na odpal, chybu, metu zdarma, zasažení nadhozem či jinak a pokud všichni běžci postoupí alespoň o jednu metu, pokračuje hra bez ohledu na "Balk".
UPŘESNĚNÍ: V případě, kdy nadhazovač udělá "Balk" a přehodí přihrávku ať na metě či domácí metě, mohou běžec i běžci postoupit za metu, která jim byla přidělena, ale na svoje nebezpečí. (Za předpokladu, že míč zůstal ve hře - pozn.překl.).
UPŘESNĚNÍ:Běžec,který mine první metu, na kterou postupuje a který je potom při hře na výzvu vyhlášen aut, bude považován pro účel tohoto pravidla za běžce který o jednu metu postoupil.
Rozhodčí by měli mít na mysli, že smyslem tohoto pravidla o "Balku" je zabránit nadhazovači soustavně klamat běžce. Pokud má rozhodčí pochybnost, měl by se řídit záměrem nadhazovače. Ale určité zvlášnosti by měl mít na mysli:
a) stojí-li nadhazovač bez míče rozkročen nad nadhazovací metou, má to být interpretováno jako úmysl klamat a vyhlášeno jako "Balk".
b) Je-li na první metě běžec může se nadhazovač úplně bez váhání k této první metě otočit a přihrát na druhou metu. Toto nemá být interpretováno jako přihrávka na neobsazenou metu.

8.06. Soutěž na úrovni by měla přijmout následující pravidlo, které se vztahuje k poradám manažéra či kouče s nadhazovačem.
a) Toto pravidlo omezuje počet porad, které může mít manažér či kouč s jedním nadhazovačem v jedné směně.
b) Druhá porada se stejným nadhazovačem ve stejné směně bude znamenat okamžité vystřídání nadhazovače.
c) Manažérovi či koučovi je zakázána druhá porada, pokud je na pálce stejný pálkař, ale
d) dojde-li ke střídání tohoto pálkaře, může manažér či kouč uskutečnit druhou poradu, ale musí vystřídat nadhazovače.
Porada se považuje za ukončenou, když manažér či kouč opustí kruh 550 cm okolo nadhazovací mety.
Pokud jde manažér či kouč k chytačovi nebo vnitřnímu polaři a tento hráč jde potom k nadhazovači nebo nadhazovač k němu, aniž je mezitím uskutečněna nějaká rozehra (nadhoz a pod.), bude to hodnoceno jako porada.
Pokud jde kouč k nadhazovací metě a vystřídá nadhazovače a potom jde k nadhazovací metě hovořit s novým nadhazovačem manažér, bude tato jeho návštěva považována za poradu s nadhazovačem v této směně.
V případě, že manažér už první poradu s nadhazovačem uskutečnil a přesto se vrátí k nadhazovací metě ke stejnému nadhazovači ve stejné směně se stejným pálkařem na pálce (ačkoliv je upozorněn rozhodčím, že to nesmí učinit), bude vyloučen ze hry (manažér). Nadhazovač bude přinucen nadhazovat pálkařovi dokud není vyautován či dokud se nedostane na metu. Po tom, co je pálkař vyautován nebo se stane běžcem, musí být tento nadhazovač vyloučen ze hry. Na tuto skutečnost by měl být manažér upozorněn, aby mohl nechat rozcvičit střídajícího nadhazovače. Střídajícímu nadhazovači bude povoleno osm nebo více přípravných nadhozů, pokud to dle posouzení rozhodčího vyžadují okolnosti.

9. ROZHODČÍ

9.01.
a) Komise rozhodčích určí jednoho či více rozhodčích k vedení každého mistrovského zápasu. Rozhodčí budou zodpovědni za vedení zápasu dle těchto pravidel a příslušného Soutěžního řádu, a za dodržování disciplíny a pořádku na hrací ploše během zápasu.
b) Každý rozhodčí je zástupcem asociace a je oprávněn a povinován prosazovat všechna tato pravidla. Každý rozhodčí má právo nařídit hráči, koučovi nebo manažérovi, představiteli či zaměstnanci družstva, aby učinili nebo přestali činit cokoliv, co se vztahuje k uplatňování těchto pravidel. Dále má právo prosadit výkon předepsaných postihů.
c) Každý rozhodčí má právo rozhodnout o kterékoliv situaci ne jednoznačně popsané v těchto pravidlech.
d) Každý rozhodčí má právo diskvalifikovat jakéhokoliv hráče, kouče, manažéra či náhradníka za námitky proti rozhodnutí nebo nesportovní chování či výroky a vykázat takto diskvalifikovanou osobu z hrací plochy. Diskvalifikuje-li rozhodčí hráče během rozehry, nebude tato diskvalifikace platná, dokud bude možná další akce této rozehry.
e) Každý rozhodčí má právo vykázat dle svého uvážení z hrací plochy (l) jakoukoliv osobu,jejíž povolání připouští její přítomnost na hřišti, jako je člen údržby hřiště, pořadatel, fotografové, novináři atd., či (2) jakéhokoliv diváka nebo jinou osobu, která nemá oprávnění být na hrací ploše.

9.02. Kterékoliv rozhodnutí rozhodčího, při kterém záleží na přesnosti pozorování, jako třeba posouzení, zda je odpálený míč chybným či dobrým odpalem, zda je nadhoz strajk či ból, nebo zda je běžec aut či zda je "sejf", je konečné. Žádný hráč, manažér, kouč nebo náhradník nesmí mít proti kterémukoliv z těchto posouzení rozhodčího námitky.
a) Nebude povoleno hráčům opouštět svá postavení v poli či na metě, nebo manažérům či koučům opouštět lavičku či území kouče k vůli tomu, aby se dohadovali o BÓLECH a STRAJCÍCH Pokud jdou směrem k domácí metě, aby protestovali proti vyhlášení rozhodčího, měli by být napomenuti. Pokud pokračují, budou vyloučeni.
b) Pokud je oprávněná domněnka, že by rozhodnutí rozhodčího mohlo být v rozporu s pravidly, může manažér požádat o rozhodnutí, které bude s pravidly v souladu. Tato žádost může být vznesena pouze k rozhodčímu, který toto protestovatelné rozhodnutí učinil.
c) Pokud je nějaké rozhodnutí vyžadováno, pak rozhodčí, na kterém je, aby rozhodl, se může zeptat jiného rozhodčího na informace dříve než učiní konečné rozhodnutí. Žádný rozhodčí nesmí kritizovat, vyžadovat opravu či zasahovat do rozhodnutí jiného rozhodčího, pokud o to není rozhodčím, který toto rozhodnutí činí, požádán.
Manažér nebo chytač mohou požádat rozhodčího, aby se zeptal svého kolegy na jeho názor při zadrženém švihu, pokud hlavní rozhodčí prohlásí nadhoz jako ból, ale ne pokud ho vyhlásí jako strajk. Manažér si nemůže ztěžovat na to, že rozhodčí učinil špatné rozhodnutí, ale pouze na to, že nepožádal svého kolegu o pomoc. Rozhodčí v poli musí být připraveni na dotaz od hlavního rozhodčího a musí rychle odpovědět. Manažéři nemohou protestovat proti vyhlášení bólu či strajku pod falešnou záminkou žádosti o informace o zadrženém švihu.
Žádost o rozhodnutí při zadrženém švihu může být uplatněna pouze tehdy, když je vyhlášen ból. Je-li žádost uplatněna, pak se hlavní rozhodčí musí obrátit na metového rozhodčího, jak on posoudil zadržený švih. Vyhlásí-li metový rozhodčí nadhoz jako "Strajk", má toto vyhlášení strajku přednost.
Běžci na metách si musí dát pozor na možnost, že metový rozhodčí na žádost od hlavního rozhodčího může změnit vyhlášení bólu na strajk, v důsledku čehož je běžec v nebezpečí, že by mohl být vyautován přihrávkou chytače. Také chytač musí být pozorný za situace umožňující krádež mety, pokud je vyhlášení bólu měněno na strajk metovým rozhodčím po výzvě od hlavního rozhodčího. Při žádosti o vyjádření k zadrženému švihu manažér žádá o vyjádření přímo metového rozhodčího, ať již na první či třetí metě, a pokud po napomenutí pokračuje v dohadování, může být vyloučen, protože tím se vlastně dohaduje o vyhlášeném strajku či bólu.
d) Žádný rozhodčí nemůže být během hry vyměněn pokud se nezraní či pokud neonemocní.

9.03. a) Pokud je jenom jeden rozhodčí, pak je jediný, kdo má plnou pravomoc v dohledu nad pravidly. Může zaujmout na hrací ploše jakékoliv místo, které mu umožní plnit jeho úkoly (obvykle za chytačem, ale někdy, pokud jsou na metách běžci, za nadhazovačem).
b) Pokud jsou dva či více rozhodčích, bude jeden určen jako hlavní rozhodčí a ostatní budou rozhodčí v poli.

9.04.
a) Hlavní rozhodčí, kterému se také říká rozhodčí na domácí metě, stojí za chytačem. Má následující povinnosti:
1. Má na starosti a je zodpovědný za správné vedení zápasu.
2. Vyhlašuje a počítá strajky a bóly.
3. Vyhlašuje a posuzuje dobré a chybné odpaly kromě těch, které jsou obvykle vyhlašovány rozhodčími v poli.
4. Činí všechna rozhodnutí o pálkaři.
5. Činí všechna rozhodnutí kromě těch, která jsou obvykle v kompetenci rozhodčích v poli.
6. Rozhoduje o tom, kdy je zápas skrečován.
7. Je-li stanoven časový limit, oznamuje to, a ještě před začátkem zápasu určuje, kdy zápas končí.
8. Seznamuje oficiálního zapisovatele s oficiálním pořadím pálkařů a na požádání jej seznamuje se všemi změnami v tomto pořadí.
9. Oznamuje všechna oficiální speciální územní pravidla, která uzná za vhodné.
b) Rozhodčí v poli zaujme na hrací ploše jakékoliv postavení, o kterém je přesvědčen, že je nejlepší pro nadcházející rozhodnutí na metách. Jeho povinnosti jsou:
1. Činit všechna rozhodnutí na metách kromě těch,která jsou speciálně určena pro hlavního rozhodčího.
2. Má stejné pravomoci jako hlavní rozhodčí při vyhlašování "Tajm", "Balk", nesprávný nadhoz, nebo poškození či zbarvení míče jakýmkoliv způsobem.
3. Pomáhá hlavnímu rozhodčímu v prosazování pravidel a vyjma práva skrečovat zápas má stejnou autoritu jako hlavní rozhodčí v dohlížení na dodržování pravidel, v jejich prosazování a při udržování disciplíny.
c) Pokud by při jedné rozehře různí rozhodčí učinili různá rozhodnutí, pak hlavní rozhodčí svolá ostatní rozhodčí k poradě bez přítomnosti manažérů a hráčů. Po poradě hlavní rozhodčí (pokud není STK určen jiný rozhodčí) určí, které rozhodnutí bude upřednostněno s přihlédnutím k tomu, který rozhodčí byl ve výhodnějším postavení a které rozhodnutí je pravděpodobně správnější. Hra pokračuje, jako kdyby bylo učiněno pouze toto konečné rozhodnutí.

9.05.
a) Rozhodčí musí podat v termínu určeném Soutěžením řádem STK zprávu o všech přestupcích proti pravidlům a dalších proviněních, která jsou podstatná, včetně diskvalifikace kteréhokoliv trenéra, manažéra, kouče či hráče a důvody k takové diskvalifikaci.
b) Když je trenér, manažér, kouč nebo hráč diskvalifikován za zjevný útok jako je použití vulgárních či sprostých výrazů nebo napadení rozhodčího, trenéra, manažéra, kouče nebo hráče, předá rozhodčí všechny informace o této skutečnosti STK co nejdříve, nejpozději tak, aby zmíněný přestupek mohl být projednán Disciplinární komisí na nejbližší schůzi STK.
c) Do rozhodnutí Disciplinární komise se nesmí diskvalifikovaná osoba účastnit žádných sportovních akcí pořádaných ČBA či jejími orgány. Pokud trest obsahuje pokutu a potrestaná osoba či družstvo nezaplatí pokutu v termínu stanoveném Soutěžním řádem, bude osoba vyškrtnuta ze soupisky kteréhokoliv družstva, dokud pokutu nezaplatí a družstvo, které se provinilo nezaplacením pokuty bude vyloučeno ze soutěže nebo do ní nebude připuštěno.