zpět na školskou radu

Jednací řád Školské rady při Základní škole Dobřichovice 

 

Čl. I

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen "zákon"

 

Čl. II

Školská rada se schází ke svým schůzím 4  ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

 

Čl. III

Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

 

Čl. IV

Jednání školské rady svolává její předseda, dále shromažďuje podněty k jednání v součinnosti s řediteli škol a předává je členům rady.

 

Čl. V

Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

Čl. VI

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech přítomných (minimálně 4) členů při schvalování dokumentů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje její předseda a dále vždy jeden ze zástupců pedagogů a jeden ze zástupců zřizovatele.

 

Čl. VII

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

 

Čl. VIII

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

 

Čl.  IX

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 15.3.2006


zpět na školskou radu