Zápis ze schůze třídních důvěrníků KPŠ 13. 11. 2013

 

Přítomni:

Kratochvílová 1.a, Babiaková 2.a, Jirásková 3.c, Kischerová 4.b, Konrád 4.c, Lebeda 5.c, Dybalová 6.a, Jírová 6.b, Koubíková 9.b
(celkový počet zástupců ke dni 13. 11. 2013 je 17.)
pan ředitel Stejskal

Přítomna byla nadpoloviční většina zástupců, a tudíž schůze byla usnášeníschopná.

1.       Příspěvky KPŠ

Návrh: výše příspěvků na rok 2013/2014 ve výši 300,- na žáka
Schváleno všemi přítomnými hlasy.

2.       Vedení účetnictví fondu KPŠ

Účetnictví fondu KPŠ  do 30. 6. 2014 vedla Mgr. Pavlína Seidlerová, která ve škole již nepracuje. Proto bylo třeba vybrat někoho dalšího.

Návrh: Ing. Zuzana Klimešová, hospodářka ZŠ Dobřichovice
Schváleno všemi přítomnými hlasy.

3.       Disponibilní právo k účtu KP ZŠ Dobřichovice

Návrh: S platností od 13. 11. 2014 má právo disponovat s účtem KP ZŠ Dobřichovice Ing. Zuzana Klimešová, a Mgr. Eva Škvorová
Schváleno všemi přítomnými hlasy.

4.       Rozpočet KPŠ

Rozpočet bude vypracován a schválen do 19. 11. 2013.

Důležitá informace pro 7. třídy – KPŠ chválil příspěvek ve výši 1000,- na žáka na lyžařský kurz pro žáky 7.tříd (kteří zaplatili příspěvky KPŠ).  Příspěvek bude vyplacen po absolvování kurzu na základě žádosti, která bude ke stažení na stránkách školy. Příspěvek bude vyplacen Ing. Klimešovou v kanceláři školy.

5.       Zimní burza 30. 11. 2013

Zimní burza dětského oblečení se bude konat 30. 11. 2013 v budově 2. stupně ZŠ Dobřichovice.
Bližší informace budou umístěny na webové stránky školy, plakáty nalepeny na dveře školy a děti 1. stupně budou mít informace nalepeny v ŽK.

Děkujeme všem organizátorům - paní Chadimové a Dybalové z řad rodičů a paní učitelce Kutílkové za skvělou spolupráci.

 

6.       Maškarní ples 18. 1. 2014

Již 3. ročník úspěšné a velmi oblíbené akce se bude konat v sobotu 18. 1. 2014 v malém sále sokolovny v Dobřichovicích. Občerstvení, hudba, program pro děti (bude nový DJ - nové zážitky  - určitě přijďte) a samozřejmě drobné odměny.

Děkujeme za spolupráci celému organizačnímu týmu – paní Nolové a Dybalové z řad rodičů a opět paní uč. Kutílkové.

7.       Výtěžek z Dětských vánočních trhů

Výtěžek z Dětských vánočních trhů se každoročně posílá na dobročinné účely. Letos přišlo KPŠ po diskuzi s p. uč. Musilovou a Klimtovou s návrhem použít výtěžek z trhů na 12ti letou Kristýnku z Radotína, která má mozkovou obrnu. Kristýnka ke zlepšení svého zdravotního stavu potřebuje lázně. Ty však zdravotní pojišťovna nehradí. Za tímto účelem má Kristýnka zřízen účet u Nadace Konto bariéry.
Tento návrh podpořili všichni přítomní členové KPŠ a budeme rádi, pokud se prosadí i v celém  pedagogickém sboru.

Odkaz na Nadaci Konto bariery :

http://www.kontobariery.cz/Komu-pomahame/Komu-muzete-pomoci/Kristynka-K.aspx

8.       Rekonstrukce školy

Pan ředitel informoval  o probíhající rekonstrukci, vše jde dle plánu a už nyní se můžeme těšit na oslavy spojené s otevřením nové školy !!!

Ve školním roce 2014/2015 budou opět otevřeny tři 1. třídy.

9.       Diskuze

-         Dobřichovická míle 26. 4. 2014

-         „Čepičkový den“, který jsme schválili na minulé schůzi, se odsouvá na klidnější dobu po rekonstrukci.

-         Termín další schůze KPŠ je stanoven na středu 9. 4. 2014 v 18 hodin v budově 2. Stupně ZŠ Dobřichovice

 

Zápis sepsala Petra Dybalová, předseda Klubu přátel ZŠ Dobřichovice