Zápis ze schůzky školního parlamentu dne 8.11.2013

Účast: všichni zástupci tříd, ředitel školy

1. Parlament se sešel na první schůzce a členové se seznámili se stanovami ŠP

Organizační struktura parlamentu dává prostor všem žákům podílet se na životě školy.

Zástupci žáků se v parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení optimálního řešení.

Parlament má 8 členů, každá třída  6. až 9. ročníku si zvolila jednoho zástupce. Žáci se scházejí zpravidla jedenkrát za měsíc, jejich schůzky jsou přibližně v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Činnost koordinuje ředitel školy B.Stejskal.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání žáci vypracují zápis o jeho obsahu a závěrech.

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Věříme, že žákovský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.

 

2. Každý člen ŽP dostal za úkol sepsat, co by chtěla jeho třída ve škole pozměnit.

3. Každý člen ŽP dostal za úkol sepsat, co by žáci chtěli mít v nové budově, která bude otevřena od 1.9.2014.

3. Ještě jsou volná místa na lyžařský kurz v březnu pro žáky 8. a 9. Tříd.

4. Každá třída zorganizuje akci v odpoledních hodinách pro všechny žáky školy.

5. Každá třída podá návrh na spoluorganizaci slavnostního otevření školy v měsíci červnu

6. Různé – zprávy z tříd.


zpět na žákovský parlament     zpět na život školy