Stanovy školního parlamentu ZŠ Dobřichovice

I. Členové
Členové ŽP jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
Všichni členové ŽP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Jsou prostředníky mezi žáky, učiteli, vedením školy a zajišťují zpětné vazby.
Poslanec svým vystupováním reprezentuje školu, proto dbá na slušnost a dobré jméno své školy a ŽP. Poslanci znají a dodržují základy slušného chování při jednáních, diskuzích a ostatních aktivitách ŽP.

II. Organizace
ŽP bude spolupracovat, podávat návrhy, hledat řešení, pomáhat vytvářet dobré klima školy.   Z každého jednání je proveden zápis, který má následně každý zástupce třídy k dispozici a podle zápisu informuje o dění v ŽP.
K jednání ŽP může přizvat (po vzájemné dohodě) vedení školy i ostatní zaměstnance školy, případně další hosty.
ŽP je partnerem vedení školy, zejména v otázkách chodu a organizace školy a výuky, prostředí školy, jednání a chování žáků, organizace školních a mimoškolních akcí, propagace školy a vytváření dobré školní prestiže.

III. Návrhy
Každý žák má za svoji třídu právo pronést návrh. Pokud bude více jak polovina členů pro, tento návrh bude řešen na ŽP. Návrh podává poslanec dané třídy.

IV. Vznik a složení ŽP
ŽP je složen ze zástupců 5. - 9. tříd.  Do ŽP mohou docházet i žáci, kteří chtějí pomáhat ŽP – jako návštěvy, pomocníci.
Členové jsou voleni v rámci své třídy - volba se uskuteční v první polovině září.
Třída, která si své zástupce v tomto termínu nezvolí nebo se zástupci jednání ŽP opakovaně nezúčastní, pozbývá možnosti spolurozhodovat o dění ve škole

V. Člen je povinen
Být iniciátorem prospěšných aktivit ve své třídě.
Zastupovat zájmy své třídy v ŽP, přednášet tam připomínky a náměty ze třídy, prostředí a provozu školy a školních zařízení (družina, jídelna, atd.)
Být tvořivý a aktivní v práci ŽP.
Aktivně se zúčastňovat jednání ŽP a přijímat jejich rozhodnutí.
Omluvit svoji případnou absenci na schůzce ŽP (zajistit své zástupce při předpokládané neúčasti)
Pravdivě a nezkresleně informovat své spolužáky o všem, co bylo projednáváno na schůzkách, co bylo doporučeno vedením školy ve směru k žákům školy a spolupracovat se všemi složkami školy.
Přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání. Snaží se být iniciativní, ochotný. Uznává demokratické principy a chová se podle nich.

VI. Práva členů ŽP
Jednat s vedením školy v rámci dohodnutých schůzek.
Upozorňovat na nedostatky ve vybavení školy a navrhovat vhodná řešení.
Upozorňovat na nedostatky a přestupky žáků, zejména na vandalismus a násilí, všímat si svého okolí, nebýt lhostejný, navrhovat a přijímat opatření bránící těmto jevům.
Projednávat a řešit otázky spojené s provozem školy.
Plánovat, připravovat a realizovat školní a mimoškolní činnosti

VII. Škola od člena ŽP požaduje:
Informovat o svém zvolení rodiče.                                                                                       
Pravidelně se účastnit zasedání ŽP a jeho aktivit.                                                            
Spolupracovat s ostatním členy ŽP, třídami, vedením apod.                                                    
Pomáhat šířit dobrou pověst školy a ŽP, informovat o aktivitách.                                               
Být pozitivním příkladem pro ostatní žáky.


zpět na žákovský parlament     zpět na život školy