Ke stažení jako dokument Wordu (velikost 3MB) zde.

Školní vzdělávací program základní školy Dobřichovice:
Škola pro Evropu

Identifikační údaje

Předkladatel

Název školy:

Základní škola Dobřichovice

Adresa školy:

května 40, 252 29 Dobřichovice

Jméno ředitele:

Mgr. Bohuslav Stejskal

Zástupce ředitele:

Mgr. Pavlína Seidlerová

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Radka Habešová

Kontakty:

257711149, 257711264

zsdob@dobnet.cz

www.zsdobrichovice.cz

IČO:

47003057

IZO:

000241181

REDIZO:

600052083

Zřizovatel

Adresa:

Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

Kontakty:

257711590

starosta@dobrichovice.cz

info@dobrichovice.cz

www.dobrichovice.cz

Platnost dokumentu

Platnost od: 1. 9. 2007

Podpis ředitele:

 

 

 

 

 


Obsah

Identifikační údaje. 2

Předkladatel 2

Zřizovatel 2

Platnost dokumentu. 2

Obsah. 3

Použité zkratky: 5

Charakteristika školy. 6

Úplnost a velikost školy. 6

Vybavení školy. 6

Charakteristika pedagogického sboru. 7

Charakteristika žáků. 7

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce. 7

Spolupráce s rodiči 8

Servisní služby. 9

Charakteristika ŠVP. 10

Zaměření školy. 10

Výchovné a vzdělávací strategie. 10

Charakteristika oblastí výchovy a vzdělávání na naší škole. 14

Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami 18

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných. 20

Začlenění průřezových témat 20

Učební plán. 28

Učební plán ŠVP Dobřichovice – první stupeň. 28

Učební plán ŠVP Dobřichovice – 2. stupeň. 29

Poznámky k učebnímu plánu: 30

Učební osnovy. 31

Český jazyk a literatura. 31

Český jazyk a literatura. 49

Anglický jazyk. 59

Anglický jazyk. 68

Matematika. 78

Matematika. 90

Informatika. 103

Informatika. 109

Prvouka. 118

Přírodověda. 125

Vlastivěda. 131

Dějepis. 137

Výchova k občanství a zdraví 147

Fyzika. 161

Chemie. 185

Přírodopis. 193

Zeměpis. 203

Hudební výchova. 213

Hudební výchova. 221

Výtvarná výchova. 229

Výtvarná výchova. 239

Tělesná výchova. 250

Tělesná výchova. 262

Pracovní činnosti 270

Pracovní činnosti 280

Německý jazyk. 293

Francouzský jazyk. 303

Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 311

Pravidla pro hodnocení žáků. 311

Autoevaluace školy a její evaluační činnost 313


Použité zkratky:

ŠVP

Školní vzdělávací program

M

Matematika

DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

NJ

Německý jazyk

projekt SIPVZ

Státní informační politika ve vzdělání

Pracovní činnosti

KPŠ

Klub přátel školy

PP

Přírodopis

ŠD

školní družina

PRV

Prvouka

ZUŠ

Základní umělecká škola

Přírodověda

RVP ZV

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání

TV

Tělesná výchova

PPP

Pedagogicko-psychologická poradna

VLA

Vlastivěda

SPUCH

Specifické poruchy učení a chobání

VOZ

Výchova k občanství a zdraví

AJ

Anglický jazyk

VV

Výtvarná výchova

ČJ

Český jazyk a literatura

Z

Zeměpis

D

Dějepis

VGS

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

F

Fyzika

EV

Enviromentální výchova

FJ

Francouzský jazyk

OSV

Osobnostní a sociální výchova

HV

Hudební výchova

MV

Mediální výchova

CH

Chemie

MKV

Multikulturní výchova

INF

Informatika

VDO

Výchova demokratického občana


Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Jsme školou s prvním až devátým postupným ročníkem. Škola ve školním roce 2006/2007 vzdělává 421 žáků, průměrná naplněnost tříd je 21 žáků. V každém ročníku vyučujeme ve dvou paralelních třídách. Dále jsou ve škole čtyři speciální třídy, ve kterých vyučujeme podle vzdělávacích programů Zvláštní a Pomocná škola a žáky se speciálními poruchami učení.

Vyučuje se ve třech od sebe poměrně vzdálených budovách. První stupeň je ve dvou navzájem propojených budovách. Starší je z  roku 1983 (v roce 2006 zásadně rekonstruována) a mladší z  roku 2002. Budova druhého stupně je částečně z  roku 1883 a částečně z roku1936. Ve třetí budově jsou umístěny dílny. V těchto budovách je celkem 28 učeben, z toho je dvanáct odborných pracoven (fyzika a chemie, přírodopis, hudebna, kreslírna, dvě jazykové učebny, keramická dílna, dílny pro pracovní vyučování, cvičná kuchyň, knihovna, dvě počítačové učebny). Dále u budov prvního i druhého stupně jsou dvě školní hřiště a u dílen velký školní pozemek. V současné době plánujeme rekonstrukci budovy druhého stupně s přístavbou dalších dvou tříd. Škola nemá svoji tělocvičnu s přilehlými sportovišti, které si pronajímá od Sokola Dobřichovice.

Vybavení školy

Materiální

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami a učebnicemi, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Učebnice, literatura, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek. Díky tomu, že disponujeme pěti kopírkami, mohou žáci využívat ve výuce namnožené materiály.

Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho pak vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen INF, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky (v každé 15 – 20 stanic). Pro práci žáků jsou další počítače v učebně fyziky a po jednom v každé třídě. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách a kabinetech. Všechny počítače na škole jsou napojeny na internet. Ve všech třídách je televize a video. Dále škola disponuje kvalitně vybavenými odbornými učebnami. Do všech učeben je postupně dodáván moderní školní nábytek. Nedostatkem školy je, že nevlastní svoji tělocvičnu. Na tělesnou výchovu si škola pronajímá prostory Sokola Dobřichovice.


Hygienické

Zajišťujeme maximální bezpečnost a ochranu zdraví žáků a učitelů, a dále zajišťujeme režim školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví. Pro dodržování pitného režimu dětí a pracovníků školy slouží nápojový automat a barely s pitnou vodou ve třídách 1. stupně. Pro aktivní odpočinek je k dispozici školní družina a rekreační velké přestávky na přilehlých školních hřištích. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí školy (WC, sprchy). Veškeré hygienické normy jsou dodržovány ve školní kuchyni a jídelně, včetně skladby jídelníčku.

Charakteristika pedagogického sboru

Ve školním roce 2006/2007 tvoří pedagogický sbor: ředitel, zástupce ředitele pro první stupeň a zástupce ředitele pro druhý stupeň, 32 učitelů včetně výchovného poradce (8 učitelů bez potřebné kvalifikace). Dále máme čtyři vychovatelky školní družiny, knihovnici, tři asistenty pedagoga a psychologa. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen (4 muži), věkově pestrý (od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy). Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí, a to především na prvním stupni a speciální pedagogové pro děti čtyř speciálních tříd. Prioritou školy je další vzdělávání pedagogických pracovníků. Hlavními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech téměř 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu SIPVZ a přibližně 30 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tvorba www stránek a publikování na webu, atd.). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.

Charakteristika žáků

Ve školním roce 2006/2007 školu navštěvuje 421 žáků. Kromě žáků z Dobřichovic tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí (Lety, Karlík, Všenory a Řevnice).V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Máme dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se speciálními poruchami učení a i žáků s jiným zdravotním postižením. V tomto roce je ve škole každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení školního psychologa vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Dlouhodobé projekty

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Seznam se stručnou anotací školních projektů je přílohou ŠVP a je každým rokem aktualizován. Prostřednictvím projektů realizujeme ve škole průřezová témata.

Mezinárodní spolupráce

Škola je již dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů Comenius spolu se školami z Německa, Holandska a Itálie. Tyto projekty probíhají vždy v tříletých cyklech. Dále naše škola, rozvíjí systematicky a dlouhodobě kontakty se zahraničními školami a pravidelně se účastní mezinárodních akcí.

Jedná se o:

Tyto mezinárodní aktivity nám přinášejí cenné zkušenosti, zážitky, nová přátelství. Možnost poznat jinou kulturu, způsob života, srovnávat ji s naší a poučit se z toho. Nenahraditelné jsou i zážitky z první opravdové cizojazyčné komunikace a poznatek, že učit se cizím jazykům je nezbytné... Škola pracuje v tříletých cyklech na mezinárodních projektech Sokrates zaštítěného Evropskou unií. Program Comenius je součástí programu Socrates a vychází z pilotních projektů členských států EU, jejichž cílem je spolupráce žáků vybraných škol různých zemí Evropy a dále zvýšit úroveň vzdělávání na těchto typech škol, jakož i úroveň vzdělávání migračních dělníků a Rómů a stimulovat vzájemné výměny učitelů.

Vzhledem k těmto aktivitám se naše základní škola řadí mezi jednu z mála škol v ČR, které mají přímé partnery v zahraničí a vytváří tak nové, podnětné a neobvyklé podmínky pro vzdělávání svých žáků. Bezprostřední spolupráce na projektu bude mít pro většinu z nich jistě velký přínos pro jejich další studium a posléze i zaměstnání.

Spolupráce s rodiči

Škola trvale usiluje o udržení atmosféry důvěry a otevřenosti mezi učiteli a rodiči a opírá se při výchovně vzdělávací činnosti o principy partnerství mezi rodinou a školou. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím a jsou o dění ve škole informování prostřednictvím webových stránek. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří.


Spolupráce s rodiči se opírá o:

Klub přátel školy je reprezentován volenými zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou v úzkém kontaktu s vedením školy i s třídními učiteli. Rodičovská organizace pomáhá škole také finančně: poskytováním darů na nákup učebních pomůcek, úhradou nákupu odměn do různých soutěží apod. KPŠ poskytuje také příspěvky na výjezdy do škol v přírodě.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb.1 § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy.

Škola se také snaží obracet na rodiče dětí v materských školách a poskytovat jim všechny informace, které by jim mohly být užitečné před nástupem do ZŠ. V okamžiku zápisu mají tak již rodiče všeobecné informace o škole, o vzdělávacím programu a o pedagogické koncepci školy.

Servisní služby

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ apod.).

Školní informační centrum – knihovna a studovna

V knihovně a studovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Celý fond knihovny je zpracován na počítači, katalog je přístupný pedagogům i žákům na školní síti. Pro žáky je zde k dispozici 18 počítačů s Internetem a výukovými programy. Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu.

Charakteristika ŠVP

Zaměření školy

ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života naší školy, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Klade důraz na principy humanistické pedagogiky. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní možnosti a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální práci učitele. Má snahu všem vytvořit zázemí, které umožňuje rozvíjet tvořivost, a současně zohledňuje možnosti školy. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný život. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Vychází také z tradičního postavení školy v obci a propojuje její působení se životem i potřebami Dobřichovic. To je též významný prvek při vytváření občanských kompetencí.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

Výchovné a vzdělávací strategie

Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.

Kompetence k učení

Vedeme žáky k odpovědnosti za své učení. Umožňujeme jim, aby si své učení organizovali a řídili, zvládali sebehodnocení a pracovali s chybou. Motivujeme je k celoživotnímu učení.

Kompetence k řešení problému

Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému.

Komunikativní kompetence

Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.

Sociální a personální kompetence

Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Občanská kompetence

Vychováváme žáky jako svobodné občany, kteří znají své povinnosti a uplatňují svá práva, respektují práva druhých, jako osobnosti, které jsou zodpovědné za svůj život, zdraví i životní prostředí a které jsou ohleduplné a schopné pomoci druhým.

Pracovní kompetence

Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme je používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, učíme je chránit si zdraví při práci a pomáháme jim při volbě budoucího povolání.


Charakteristika oblastí výchovy a vzdělávání na naší škole

Vytváříme bezpečné školní prostředí

Bezpečné školní prostředí nevytváří jen školní prostory, ale především lidé, kteří v tomto prostředí pracují a navštěvují je.

Škola pro všechny

Učíme zdravě

Rozvíjíme lidskou osobnost

Integrace

Vytváříme informační prostředí

Sportujeme a pořádáme školy v přírodě

Náš region

Máme partnery v zahraničí

Rozvíjíme samosprávnou demokracii

Máme preventivní program

Komunikujeme s veřejností

Vytváříme podmínky pro další vzdělávání


Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami

Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Ve spolupráci se školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem a školním psychologem se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (rozumí se tím žáci se zrakovým postižením, sluchovým postižením, mentálním postižením, vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami učení nebo chování apod.). Tito žáci jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z diagnostiky a doporučení školního psychologa či PPP a vzdělávacího obsahu.Na škole byly postupně zřízeny čtyři specializované třídy pro žáky se specifickými poruchami učení nebo mentálním postižením (výuka podle vzdělávacího programu Zvláštní škola a Pomocná škola). Byl vypracován systém práce s těmito žáky.

Naše škola poskytuje vzdělání dětem, které by nezvládly nároky běžné základní školy.Snažíme se dát svým žákům co nejširší rozsah základního vzdělání, avšak respektujeme i jejich speciální potřeby. Tyto potřeby nevnímáme negativně a přijímáme děti takové, jaké jsou. Usilujeme o rozvíjení všech jejich schopností a chceme je dobře připravit na jejich budoucí život.

Nabízíme dětem nejen vzdělání, ale uvědomujeme si potřebu rozvíjet jejich sociální dovednosti a zaměřujeme se také na hodnotovou orientaci. Podporujeme otevřenou a účinnou komunikaci, klademe důraz na spolupráci, učíme je respektovat sebe i ostatní, vyjadřovat vhodnou formou své názory, hájit svá práva a v neposlední řadě plnit si své povinnosti. Snížený počet žáků ve třídách nám umožňuje tyto cíle plnit.

Do vyučování včleňujeme takové činnosti, které vedou k sebepoznání a rozvíjení zdravého sebevědomí. Naše žáky chceme především připravit pro jejich budoucí povolání a také pro rodinný život. Naplnit tento cíl nám pomáhá zvýšený počet hodin pracovního vyučování. Důležité je pro nás také vzdělávat žáky v zacházení s informačními medii, učíme je vyhledávat a zpracovávat informace a probouzet v nich zájem o další vzdělávání.

Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a těžší formy – zařazení do specializované třídy) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy – integrace). Při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami (čtecí okénka, bzučáky, tabulky gramatických jevů atd.), učebnicemi, čítankami a výukovými programy na počítači. Každému jedinci se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí vyučující daného předmětu, speciální pedagog, rodiče a podle potřeby další osoby.

Specifika vzdělávání žáků se SPUCH na prvním stupni

Specifika vzdělávání žáků se SPUCH na druhém stupni

Ve výuce žáků je třeba vycházet z jejich dosažené úrovně vědomostí a dovedností. Specifika vzdělávání žáků druhého stupně platí stejná jako pro první stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání. Stupni není zřízena specializovaná učebna, všechny děti se SPUCH jsou integrovány. Důležitosti dodržování zásad psychohygieny práce a vytváření vlastního režimu. Při výuce dbáme na účelné používání názorných pomůcek.

Žáci tělesně postižení

Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na prvním a druhém stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu. Budova prvního stupně je bezbariérová ale druhého stupně nikoliv. Proto je nutné na druhém stupni požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.

Žáci s více vadami

Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na prvním a druhém stupni školy formou individuální integrace nebo zařazení do speciálních tříd se vzdělávacím programem Zvláštní a Pomocná škola. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Na základě posouzení školního psychologa nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení školního psychologa je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších vyučovacích předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň, atd. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou, při samotné výuce. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení odborného pracoviště je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Dále jsou talentovaní žáci přihlašování do mimoškolních soutěží a olympiád.

Začlenění průřezových témat

Průřezová témata jsou nedílnou součástí základního vzdělání, neboť odráží aktuální problémy současného světa, rozvíjí osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot a vytváří příležitost pro individuální uplatnění žáků i jejich vzájemnou spolupráci.

Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k Evropě a globálním souvislostem, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova procházejí napříč předměty a jsou součástí bezpečného prostředí školy. Jsou realizována v jednotlivých předmětech i mimo předměty formou projektů, ve kterých žáci musí používat svoje znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.

Zařazení jednotlivých průřezových témat je uvedené v této kapitole a také v tabulkách jednotlivých vyučovacích předmětů, kde jsou realizována.


Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět

Enviromentální výchova
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena
Kreativita
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy
Komperace a kompetice

Morální rozvoj
Hodnoty, postoje, praktická etika

Cíle jsou realizovány ve všech předmětech, při projektovém vyučování a kooperativním učení: Spolehlivost, spravedlivost a respektování; 1. a 6. – 9. třída

Mediální výchova
Kritické čtení a vnímání sdělení

(zpravodajství, reklama, informativní, zábavné a hlavní sdělení)

Interpretace vztahu med. sdělení a reality

(znalost problému, předsudky, faktický a fiktivní obsah)

Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Produktivní činnosti
Multikulturní výchova
Kulturní rozdíly

(jedinečnost a individualita člověka a jeho respektování)

Lidské vztahy

(stejná práva, předsudky, tolerance, solidarita, slušné chování)

Etnický původ

(rovnocennost, různé způsoby života, rasizmus)

Multikulturalita

(směr, kterým se svět vyvíjí, nutnost cizího jazyka)

Princip sociálního smíru a solidarity

(minoritní skupiny, lidská práva)

Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola

(demokratické společenství, parlament, spolupráce s orgány a institucemi v obci)

Občan, občanská společnost a stát

(práva a povinnosti občana, Listina zákl. práv a svobod, demokratický politický systém)

Formy účasti občanů na politickém životě

(volební systém, obec)


Principy demokracie jako formy vlády a rozhodování

(demokracie, diktatura, anarchie, spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka, Ústava)

Učební plán

Učební plán Školního vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ vychází z učebního plánu RVP ZV. V tomto plánu jsou stanoveny minimální časové dotace. V našem učením plánu jsme tyto dotace respektovali.

Učební plán ŠVP Dobřichovice – první stupeň

Vzdělávací oblast

Vyučované předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Časová dotace

Z toho disponibilní

dotace

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

9

9

9

8

7

42

4

Anglický jazyk

 

 

3

3

4

10

1

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

4

23

1

Informatika a komunikační technologie

Informatika (J)

 

 

 

 

1

1

 

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

2

3

2

4

4

15

3

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

12

 

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

 

celkem:

 

20

22

24

26

26

118

9


Učební plán ŠVP Dobřichovice – 2. stupeň

Vzdělávací oblast

Vyučované předměty

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Časová dotace

Z toho disponibilní

dotace

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

5

4

5

4

18

              3

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

4

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

4

5

19

 4

Člověk a příroda

Fyzika

2

2

1

2

7

   1

Chemie

 

 

2

1

3

Přírodopis

2

2

2

1

7

Zeměpis

1

1

1

2

5

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

2

8

    1

Výchova k občanství a zdraví

1

2

2

2

7

     1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

4

 

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

4

     1

Informatika a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

1

1

   

 

Volitelné předměty

Druhý cizí jazyk

2

2

3

2

9

    9

Informatika

2

2

3

2

9

     9

celkem:

 

30

30

31

31

122

   24

Poznámky k učebnímu plánu:

Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů vycházejících z RVP ZV uvádí počet hodin ve vazbě na jednotlivé oblasti RVP. Ve Školním vzdělávacím programu Škola pro Evropu dochází k následujícím úpravám jednotlivých vyučovacích předmětů:

Od šestého ročníku si žáci vybírají ze dvou studijních směrů a to buď druhý cizí jazyk nebo informatiku (tyto předměty jsou volitelné).

Informatika jako nový předmět učebního plánu je vyučován na prvním stupni v pátém ročníku a na druhém stupni v sedmém a devátém ročníku (pouze žáci, kteří si jej nevybrali jako studijní směr). Žáci, kteří si vyberou Informatiku jako svůj studijní směr mají tento předmět zařazen v každém ročníku s dotací dvou hodin týdně. Aplikace dovedností z předmětu využívají žáci takřka ve všech předmětech.

Ve výuce cizích jazyků nabízí učební plán výuku prvního cizího jazyka od třetí třídy a druhého cizího jazyka (jako volitelného předmětu) od šesté třídy.

Ve vzdělávací oblasti a současně předmětu Člověk a jeho svět jsou zastoupeny původní předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda.

Výstupy zasahující do oboru RVP Výchova ke zdraví jsou také realizovány v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda na prvním stupni. (Při tvorbě ŠVP jsme obsah oblasti Člověk a jeho svět rozpracovali do oblastí – Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví).

Předmět Výchova k občanství a zdraví vznikl integrací očekávaných výstupů oborů RVP ZV Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Současně část očekávaných výstupů je naplňována v předmětu Dramatická výchova.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v předmětu Pracovní činnosti dělíme na oddíly Dílny (práce s drobnými materiály a práce montážní a demontážní), Pěstitelství a chovatelství – Pěstitelky, Vaření (příprava pokrmů) pro šestý a sedmý ročník a Volba povolání pro osmý a devátý ročník.


Učební osnovy

Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu

Předmět Český jazyk a literatura je složen ze tří složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. V prvním ročníku má předmět komplexní charakter. V druhém až pátém ročníku má složky specifického charakteru: čtení a literární výchova, jazykové vyučování, slohový výcvik, psaní. O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující. Ve druhém až pátém ročníku se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina. Časová dotace je pro první ročník devět hodin, pro druhý ročník devět hodin, pro třetí ročník devět hodin, pro čtvrtý ročník osm hodin, pro pátý ročník sedm hodin. Předmět je realizován ve třídě a dle uvážení učitele i v jiných prostorách a různými formami.

V předmětu jsou pro první ročník realizována tato průřezová témata:

V předmětu jsou pro druhý ročník realizována tato průřezová témata:

V předmětu jsou pro třetí ročník realizována tato průřezová témata:

V předmětu jsou pro čtvrtý ročník realizována tato průřezová témata:

V předmětu jsou pro pátý ročník realizována tato průřezová témata:


Dovednosti získané v předmětu Český jazyk a literatura jsou potřebné pro kvalitní jazykové vzdělání a jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tím předpoklady k úspěšnému dorozumívání z lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí porozumět sám sobě, nalézt svou roli i místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Žáci se učí číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, pocity a prožitky. Získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Žáci poznávají prostřednictví četby základní literární druhy, získávají čtenářské návyky a dospívají k takovým poznatků a prožitkům, které pozitivně ovlivňují jejich postoje a obohacují jejich duchovní život.

Ve vyučovacím předmětu Český jazyk využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problému:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanská:
Kompetence pracovní:

Výstupy z RVP

1.      Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy – 1. období

žák:

1.1          plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

1.2          porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

1.3          respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

1.4          pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

1.5          v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

1.6          volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

1.7          na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

1.8          zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

1.9          píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

1.10      píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

1.11      seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Očekávané výstupy – 2. období

žák:

1.12      čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

1.13      rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

1.14      posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

1.15      reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

1.16      vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

1.17      rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

1.18      volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

1.19      rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

1.20      píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

1.21      sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti


2.      Jazyková výchova
Očekávané výstupy – 1. období

žák:

2.1          rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

2.2          porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

2.3          porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

2.4          rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

2.5          užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

2.6          spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

2.7          rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

2.8          odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Očekávané výstupy – 2. období

žák:

2.9          porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

2.10      rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

2.11      určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

2.12      rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

2.13      vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

2.14      odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

2.15      užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

2.16      píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

2.17      zvládá základní příklady syntaktického pravopisu


3.      Literární výchova
Očekávané výstupy – 1. období

žák:

3.1          čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

3.2          vyjadřuje své pocity z přečteného textu

3.3          rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

3.4          pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

Očekávané výstupy – 2. období

žák:

3.5          vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

3.6          volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

3.7          rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

3.8          při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Ročník:                                                                       Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Čte plynule a s porozuměním text přiměřeného obsahu a náročnosti.

komunikační a slohová výchova, nácvik praktického čtení, přípravná cvičení sluchová a zraková, čtení slov po hláskách a uvědomělé čtení krátkých vět, technika čtení, čtení pozorné, plynulé

 

OSV:

Rozvoj schopností poznávání

1.1

Pozná tečku, čárku, dvojtečku, otazník, vykřičník, pomlčku, členění textu, respektuje tyto prvky při čtení.

orientační prvky v textu

 

 

1.1

Srozumitelně vyslovuje hlásky a slova, opravuje svou nedbalou nebo nesprávnou výslovnost.

výcvik spisovné výslovnosti, rozvíjení znělého hlasu

HV

 

1.4

Objasní význam slova a čteného textu.

významová stránka čteného textu, věcné čtení

 

 

1.1

Pozorně, aktivně a zdvořile naslouchá, rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti.

základní komunikační pravidla, praktické a věcné naslouchání

 

 

1.2, 1.3

Používá základní techniku mluveného projevu, dýchání, tvoření hlasu, vlastní výslovnost, vhodné tempo řeči, opravuje chyby.

technika mluveného projevu

 

 

1.5

Vyjadřuje se spisovně podle možností žáka 1. ročníku.

krátké mluvené projevy, slovní zásoba

 

 

1.7

Vypravuje podle obrázků, dokáže správně pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit, oslovit, blahopřát, předat vzkaz, účastnit se rozhovoru.

komunikační žánry, vypravování, vedení dialogu, rozprava

 

OSV:

Mezilidské vztahy

1.6

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.

základní hygienické návyky, správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, umístění sešitu, zacházení s grafickým materiálem

TV

 

1.8

Píše správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti a liniatuře.

psaní jednotlivých prvků písmen a číslic, orientace v liniatuře, kvalitativní znaky písma, poznávání a osvojování písmen a číslic

VV, PČ

 

1.9

Správně píše a spojuje písmena, slabiky a slova, interpunkční znaménka.

poznávání a osvojování spojů písmen, psaní slov, vět, interpunkce, znaménka.

 

OSV:

Rozvoj schopností poznávání

1.9

Převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané.

psaní krátkých slov a vět, psaní velkých počátečních písmen

 

 

1.10

Opisuje podle předlohy, přepisuje, píše diktát, autodiktát.

opis, přepis, diktát, autodiktát

 

 

1.10

Dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu, kontroluje vlastní písemný projev.

technika psaní: úhlednost, přehlednost, čitelnost

 

 

1.9, 1.10

Rozlišuje zvukovou a gramatickou podobu slova, člení slova na hlásky, rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky z hlediska potřeb čtení a psaní.

jazyková výchova, zvuková stránka jazyka, sluchové rozlišení hlásek, čtení slov na hlásky, věta, slovo, slabika, hláska

 

OSV:

Rozvoj schopností poznávání

2.1

Pozná písmeno malé, velké, tištěné, psané.

poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám

 

 

2.1

Rozšiřuje si slovní zásobu, uvědomuje si významy slov.

slovní zásoba, význam slov

 

 

2.2

Čte a přednáší zpaměti přiměřené literární texty.

literární výchova, poezie pro děti, rozpočitadla, říkadla, přísloví, hádanky

 

 

3.1

Volně reprodukuje text podle svých schopností. Účastní se dramatizace, ilustruje je. Vytváří přiměřený vlastní text.

tvořivá činnost s literárním textem, neverbální vyjádření, tvůrčí psaní

HV, VV, TV, PČ

 

3.4

Čte literární texty jiných pro děti, zvládá naslouchání literárnímu textu, vyjadřuje své pocity, vnímá orientační prvky v textu a čtení jako zdroj informací.

praktické čtení, postavy pohádek a povídek, hledání motivů činů literárních postav, pocity z četby

PRV

MKV:

Kulturní rozdíly

EV:

Ekosystémy

2.9

Účastní se dramatizace veršovaných a prozaických textů, ilustruje je, vytváří vlastní text.

neverbální vyjádření, tvůrčí psaní

VV

 

3.4

Vnímá ilustrace literárních děl pro děti, zná dětské časopisy.

ilustrace, dětské časopisy

VV, PČ

 

3.3

Třídí základní literární pojmy a odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.

literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, spisovatel, kniha, divadelní představení, loutkové divadlo

 

 

3.3

Ročník:                                                                       Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, rozpozná orientační prvky v textu.

komunikační a slohová výchova, nácvik praktického a věcného čtení

 

 

1.1

Reaguje na písemné nebo mluvené pokyny přiměřené složitosti.

věcné čtení a naslouchání

 

 

1.2

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru a techniky mluveného projevu, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost.

oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí, zdvořilé vystupování, nonverbální prostředky, komunikační žánry: oslovení, pozdrav, poděkování, omluva, blahopřání, rozhovor, prosba, vzkaz

PRV

OSV:

Kreativita

1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Na základě vlastního zážitku vytvoří krátký mluvený projev, zvládá naslouchání ostatním.

nácvik mluvních projevů, tvoření hlasu, dýchání, výslovnost, vhodné tempo řeči, intonace, přízvuk

 

 

1.2, 1.3, 1.6, 1.7

Vypravuje a popisuje, seřadí ilustrace podle dějových posloupností a vypráví podle nich jednoduchý příběh, vypravuje příběh z vlastní zkušenosti.

jednoduché vypravování, popis

PRV, VV, PČ

 

1.11

Zvládá hygienické návyky spojené se psaním, píše psací i velká tiskací písmena a číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře.

správné sezení, držení psacího náčiní, zacházení s grafickým materiálem, hygiena zraku, psaní psacích písmen podle tvarových skupin a norem psaní, psaní velkých tiskacích písmen

 

 

1.9

Správně spojuje písmena i slabiky, zvládá kontrolu vlastního písemného projevu.

technika psaní, sebekontrola

 

 

1.9

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, vypravování, popis.

formální úprava textu, čitelnost a úhlednost písma, blahopřání, pozdrav, adresa, vypravování, popis

PRV, VV, PČ

 

 

Orientuje se v dělení hlásek, tvoření slabik, uvědoměle rozlišuje a používá slabiku pro dělení slova.

zvuková stránka jazyka, slabikotvorné r, l

 

 

2.1

Odůvodňuje a čte správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

psaní i/y po měkkých i tvrdých souhláskách

 

OSV:

Osobnostní rozvoj

2.8

Vyslovuje a píše uvědoměle souhlásky na konci a uvnitř slov.

spodoba

 

 

 

Dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

psaní a výslovnost slov s „ě“

 

 

2.8

Vytváří jednoduché věty, spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami.

stavba věty, nejfrekventovanější spojky, spojovací výrazy

PRV

 

2.6, 2.7

Dodržuje pořádek slov ve větě, rozlišuje grafickou podobu věty.

sestavování slov ve věty, slovosled, grafická podoba věty

 

 

2.7

Poznává a tvoří druhy vět podle postoje mluvčího.

druhy vět, vhodné jazykové a zvukové prostředky

 

 

2.7

Rozlišuje slova podle významu.

význam slov, slova stejného, nebo podobného významu, slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná

PRV

 

2.2

Orientuje se v poznávání podstatných jmen, sloves, předložek v textu.

slovní druhy

 

 

2.3, 2.4, 2.5

Píše správně velká písmena ve jménech obecných a vlastních.

jména obecná a vlastní

PRV

 

2.3, 2.5

Zdokonaluje techniku čtení, čte a přednáší zpaměti přiměřené prozaické i veršované literární texty ve vhodném frázování a tempu, naslouchá uměleckému slovu.

literární výchova, nácvik čtení, poezie pro děti a o dětech, zážitková próza a poezie

PRV, HV

 

3.1, 3.3

Rozlišuje hádanky, slovní hříčky, říkadla a přísloví.

lidová slovesnost

 

 

3.3, 3.4

Orientuje se v textu, pozná pohádku od ostatních vyprávění, vyjadřuje své pocity z četby.

tématická literatura

PRV

EV:

Ekosystémy

MKV:

Kulturní rozdíly

3.2, 3.3

Převypráví a domyslí jednoduché příběhy a pohádky, dramatizuje a dotvoří text.

tvořivá činnost s literárním textem

VV, HV, TV

OSV:

Osobnostní rozvoj

MKV:

Kulturní rozdíly

3.4

V literárních dílech pro děti hledá spojitosti textu s ilustrací.

ilustrace, ilustrátoři

VV

 

3.4

Rozlišuje a používá základní literární pojmy.

poezie, básník, báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, próza, vypravěč, vyprávění, příběh, děj, pohádka, povídka, bajka, divadlo, jeviště, herec, divák, loutky

 

 

3.3

Ročník:                                                                       Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Užívá základní znalosti o větě a souvětí, má povědomí o interpunkci, vhodně spojuje věty a doplňuje souvětí, rozezná stavbu věty jednoduché.

věta a souvětí

 

 

2.6

Rozpozná slovo a skutečnost, třídí slova podle významu, určí počet slabik, rozliší slabiky a hlásky, dává správně přízvuk.

slova podobná a protikladná, příbuzná, počet slabik, slovní přízvuk, hlásky

 

 

2.2

Správně píše i/y v daných slovech, umí je zdůvodnit.

vyjmenovaná slova specifická, slova příbuzná.

 

OSV:

Osobnostní rozvoj

2.8

Rozlišuje základní slovní druhy, porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost.

slovní druhy ohebné a neohebné, podstatná jména, slovesa

 

 

2.3, 2.4

Rozlišuje vlastní jména a užívá správně pravopis.

vlastní jména

 

 

 

Vybírá vhodné vyjadřovací prostředky pro popis, vypravování, používá jednoduché formální slohové útvary, volně reprodukuje text, vypráví podle obrázků.

komunikační a slohová výchova, přání, pozdrav, dopis, žádost, komunikační žánry, otázka a odpověď, nadpis, členění jazykového projevu

PRV

OSV:

Mezilidské vztahy

 

Zdokonaluje schopnosti plynulého čtení s porozuměním, dramatizace textu, čtení hlasité i tiché, rozpozná hlavní děj přiměřeného literárního díla, podstatu příběhu a postavy, vyjádří své city a názory, čte a přednáší zpaměti.

čtení a literární výchova, próza a poezie, regionální literatura, divadlo a media

VV, PRV, HV

MKV:

Kulturní rozdíly

MV:

Kritické čtení a vnímání sdělení

1.7, 3.1, 3.2

Ročník:                                                                       Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Porovnává významy slov, rozlišuje slova podle významu, pozná stavbu slova, určí kořen, předponovou a příponovou část.

nauka o slově, slova stejného, nebo podobného významu a slova vícevýznamová, citově zabarvená, slova spisovná a nespisovná, stavba slova, kořen, předpona, přípona

 

 

2.9, 2.12

Rozlišuje předpony a předložky.

předložky a předpony

 

 

 

Správně zdůvodní a napíše i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných a příbuzných slov.

pravopis i/y, vyjmenovaná slova a slova příbuzná

 

OSV:

Osobnostní rozvoj

2.8, 2.16

Určuje slovní druhy základních plnovýznamových slov a používá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

slovní druhy

 

OSV:

Osobnostní rozvoj

2.4

Zařadí podstatné jméno ke vhodnému vzoru, správně napíše a zdůvodní i/y v koncovkách podstatných jmen.

podstatná jména, vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního

 

 

2.5

Vyhledá infinitiv ve větě, určuje mluvnické kategorie u sloves.

mluvnické kategorie sloves

 

 

2.5

Pozná větu jednoduchou a souvětí, vhodně spojuje věty do souvětí, určí základní skladební dvojici, píše správně i/y v příčestí minulém.

stavba věty, věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy, i/y v příčestí minulém, základní skladebné dvojice

 

 

2.13, 2.14

Orientuje se v textu, využívá přímé řeči k dramatizaci textu.

přímá řeč

 

 

1.12

Hledá motivy činů literárních postav, volně reprodukuje text podle svých schopností, rozlišuje pohádku od jiných literárních forem, porovnává vyjadřování v próze a poezii, popíše elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru textu, divadelního představení či filmu, vyjadřuje své pocity.

literární výchova, próza a poezie, literární formy, rozbor textu, představení, filmu

VLA, PŘ, VV, HV

 

1.15, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas s využitím správné techniky čtení, používá čtení jako zdroj důležitých informací. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, vhodně ji využívá podle komunikační situace, používá formy společenské komunikace, vede správně dialog, zanechá vzkaz, sestaví osnovu vyprávění a popisu, vytvoří krátký mluvený nebo psaný projev.

komunikační a slohová výchova, komunikační žánry, práce s literárním textem, dialog, vlastní tvorba textu pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, oznámení, telefonní rozhovor

VV, VLA, PŘ

OSV:

Kreativita

OSV:

Sociální rozvoj

1.16, 1.19, 1.20, 1.21

Ročník:                                                                       Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Používá jazyk jako nástroj dorozumívání, rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně jí užívá podle komunikační situace, volí náležitou intonaci.

národní jazyk, spisovná a nespisovná výslovnost, přízvuk, pauzy a tempo řeči, intonace

VLA

OSV:

Osobnostní rozvoj

MV:

Kritické čtení a vnímání sdělení

1.18, 1.19

Určí stavbu slova.

kořen slova, část předponová a příponová

 

 

2.10

Doplňuje správně předpony podle smyslu, zdůvodňuje pravopis s přihlédnutím ke způsobu tvoření slov.

souhláskové skupiny na rozhraní předpony nebo přípony a kořene, psaní zdvojených souhlásek, skupiny bě/bje, pě/pje, vě/vje, mě/mně

 

 

2.8

Zná základní význam předpon a předložek, používá je správně v textu.

předpony s, z, vz, předložky s, z

 

 

 

Píše správně pravopis vyjmenovaných a frekventovaných slov příbuzných.

pravopis y/i po obojetných souhláskách

 

 

2.16, 1.17

Rozpoznává slovní druhy, určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

tvarosloví: slovní druhy

 

 

2.11

Určí mluvnické kategorie podstatných jmen, píše správně y/i v koncovkách, rozliší druhy přídavných jmen, píše správně přídavná jména měkká a tvrdá.

podstatná jména, pád, číslo, rod, vzor, přídavná jména, druhy, vzory přídavných jmen tvrdých a měkkých

 

 

2.11

Určuje mluvnické kategorie u sloves, poznává tvary podmiňovacího způsobu.

slovesa, osoba, číslo, čas, způsob

 

 

2.11

Zná druhy zájmen, používá správně osobní a přivlastňovací zájmena, nahradí podstatná jména zájmeny.

zájmena, druhy zájmen

 

 

 

V textu vyhledá a určí číslovky, skloňuje základní číslovky.

číslovky, druhy, skloňování

 

 

 

Odliší větu jednoduchou, souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí, vyhledá základní skladební dvojici a označí základ věty, zná skladební dvojice ve větě, rozpozná podmět vyjádřený i nevyjádřený, podmět několikanásobný, používá pravidla shody podmětu s přísudkem při psaní i/y.

skladba, věta jednoduchá, souvětí, skladebné dvojice, podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný, i/y v příčestí minulém

 

 

2.13, 2.14, 2.15, 2.17

Správně užívá interpunkci v přímé řeči a vymezí ji v textu, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, zaznamená podstatné informace, posoudí úplnost či neúplnost sdělení, reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení.

komunikační výchova, přímá řeč, komunikační žánry

VLA, PŘ

OSV:

Sociální rozvoj

1.13, 1.14, 1.15, 1.20

Vyjadřuje své pocity s přečteného textu, volně reprodukuje podle svých schopností hlavní myšlenky literárního textu, orientuje se v hledání motivů literárních postav, tvořivě pracuje na dané téma, vytvoří adekvátní literární text, pamatuje si fakta sdělení, rozlišuje různé tipy uměleckých a neuměleckých textů, zvládá jednoduchý rozbor literárních textů s použitím elementárních literárních pojmů.

práce s literárním textem

VLA, PŘ, VV, PČ

OSV:

Kreativita

3.5, 3.6, 3.7, 3.8

Rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru textu, vytváří si vztah k próze i poezii.

próza, poezie

VV, HV

 

3.8

Uvede příklady a diskutuje o manipulativní komunikaci v reklamě, pozná rozdíl mezi reklamou a zprávou, zhodnotí kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, orientuje se ve vhodné filmové tvorbě.

media, kritické čtení, reklama, zpráva, film

INF

MV:

Kritické čtení a vnímání sdělení

MV:

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality

1.17

Sestaví osnovu a na jejím základě vytváří krátký mluvený, nebo písemný projev s regionální tematikou.

popis, vyprávění, zpráva, oznámení

VLA, PŘ

MV:

Produktivní činnost

1.21

Napíše dopis, telegram, dokáže vyplnit tiskopisy.

dopis, telegram, tiskopisy

INF

 

 


Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se skládá ze tří vzájemně propojených částí: z jazykové, komunikační výchovy a literatury. V šestém a osmém ročníku se vyučuje pět hodin týdně, v sedmém a devátém ročníku čtyři hodiny týdně. Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, včetně počítačové, bývá však doplněna i o návštěvy knihoven, divadel nebo muzeí.

Předmětem prolínají tato průřezová témata:

Dovednosti, které si v rámci předmětu žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v mateřském jazyce, ale i pro výuku cizích jazyků. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura je zaměřeno na rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu, na porozumění různým druhům mluvených i psaných jazykových projevů, na rozpoznání záměru autora, hlavní myšlenky, na orientaci v různých komunikačních situacích. Dále je zaměřeno na vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků. V neposlední řadě se zabývá prací s různými zdroji informací (slovníky, encyklopedie, jazykové příručky, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání.

Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problému:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanská:
Kompetence pracovní:

Výstupy z RVP

1.      Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy

žák:

1.1          odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

1.2          rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

1.3          rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

1.4          dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

1.5          odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

1.6          v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

1.7          zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

1.8          využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

1.9          uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování

1.10      využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

2.      Jazyková výchova
Očekávané výstupy

žák:

2.1          spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

2.2          rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

2.3          samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

2.4          správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

2.5          využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

2.6          rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí

2.7          v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

2.8          rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

3.      Literární výchova
Očekávané výstupy

žák:

3.1          uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla

3.2          rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora

3.3          formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo

3.4          tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie

3.5          rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty

3.6          rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

3.7          uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře

3.8          porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

3.9          vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

Ročník:                                                                       Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Rozlišuje spisovný jazyk i nespisovné útvary ČJ a vědomě je využívá ve vhodných komunikačních situacích.

obecné poučení o jazyce, zvuková stránka jazyka – přízvuk

AJ, NJ, FJ

 

2.1, 2.5, 2.8

Užívá slovníky a Pravidla českého pravopisu.

PČP, SSČ

AJ, NJ, FJ

 

2.3

Používá základní pravopisná pravidla.

stavba slova, skladba, věta jednoduchá a souvětí, druhy slov, podstatná jména

 

 

2.7

Rozpozná slovní druhy a tvoří jejich spisovné tvary.

přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

 

 

2.4

Rozlišuje významové vztahy ve větě a v souvětí.

rozvíjející větné členy, věta jednoduchá a souvětí

AJ, NJ, FJ

 

2.6

Rozlišuje základní literární druhy a žánry.

poezie, próza, drama

 

 

3.6

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších.

lidová slovesnost

HV

VGS:

Evropa a svět nás zajímá

MKV:

Kulturní rozdíly

3.6

Přednáší zpaměti literární text přiměřený věku.

báseň

 

 

3.1

Vyjádří své dojmy z přečteného textu.

pohádky, bajky

 

 

3.3

Volně reprodukuje text dle svých schopností.

starověké eposy

 

 

3.1

Zvládá dramatizaci jednoduchého textu.

řecké báje a pověsti, římské báje

D, VV

 

3.4

Komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných komunikačních situacích.

formální a neformální styl, pravidla komunikace, soukromý dopis

VOZ

OSV

1.4

Obhájí potřebu spisovné výslovnosti ve svém projevu i funkci nespisovných jazykových prostředků.

rozlišení různých komunikačních prostředků, komunikační prostředky literárních postav, subjektivně zabarvený popis

VOZ

 

1.5

Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.

pravidla komunikace, vedení diskuse a dialogu

VOZ

OSV

1.7

Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel a vytvoří souvislý text s jednoduchou grafickou úpravou.

členění textu, interpunkce, pozvánka, výklad

VOZ

 

1.9


Ročník:                                                                       Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Rozpozná slovní druhy a tvoří jejich spisovné tvary.

procvičování ohebných slovních druhů, slovesné tvary, slovesný rod činný a trpný, příslovce, stupňování, předložky, spojky, částice, citoslovce

AJ, NJ, FJ

 

2.4

Používá základní pravopisná pravidla.

pravopis velkých písmen ve vlastních jménech, shoda Př s Po, několikanásobné větné členy

 

 

2.7

Užívá slovníky a Pravidla českého pravopisu.

pravopis velkých písmen ve vlastních jménech

 

 

2.3

Aktivně si rozšiřuje vlastní slovní zásobu.

slovní zásoba, obohacování slovní zásoby

AJ, NJ, FJ

 

2.2

Rozlišuje významové vztahy ve větě a v souvětí.

věta, druhy vět podle postoje mluvčího, přísudek – druhy, vedlejší věta přísudková, podmět, vedlejší věta podmětná, předmět, vedlejší věta předmětná, příslovečné určení a tyto druhy vedlejších vět příslovečných, přívlastek, vedlejší věta přívlastková

AJ, NJ, FJ

 

2.6

Orientuje se v hlavních žánrech literatury a jednoduše a výstižně je charakterizuje.

literární žánry

 

VGS:

Evropa a svět nás zajímá

3.6

Formuluje vlastní názor na přečtený text.

Bible – Starý a Nový zákon

D

 

3.3

Charakterizuje středověkou literaturu na našem území i ve světě a rozlišuje její žánry.

literatura v době husitské a Karla IV.

D

 

3.6

Orientuje se v základních literárních pojmech.

literární pojmy

 

 

3.6

Výrazně čte nebo přednáší vhodný text.

dobrodružná literatura, povídka, román

 

 

3.1

Odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje je pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými zdroji.

kritické čtení, úřední dopis

VOZ

MV:

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Vnímání autora mediálního sdělení

1.1

V mluveném projevu připraveném i nepřipraveném užívá vhodných verbálních i neverbálních prostředků řeči.

komunikace verbální a neverbální

 

OSV:

Seberegulace a sebeorganizace

1.6

Využívá základy studijního čtení.

výtah, výpisky, čtení s porozuměním, referát

Odborné předměty

 

1.8

Ročník:                                                                       Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Rozlišuje spisovný jazyk i nespisovné útvary ČJ a vědomě je využívá ve vhodných komunikačních situacích.

skupiny slovanských jazyků, útvary češtiny, výslovnost slov přejatých obecných i vlastních

 

 

2.1, 2.5, 2.8

Rozpozná slovní druhy a tvoří jejich spisovné tvary.

ohebné a neohebné slovní druhy

 

 

2.4

Rozlišuje významové vztahy ve větě a v souvětí.

větná stavba, významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy, stavba souvětí, druhy vedlejších vět, významový poměr mezi větami hlavními

AJ, NJ, FJ

 

2.6

Používá základní pravopisná pravidla.

psaní slov přejatých, interpunkce ve větě jednoduché, interpunkce v souvětí

 

 

2.7

Užívá slovníky a Pravidla českého pravopisu.

přejatá slova

 

 

2.3

Aktivně si rozšiřuje vlastní slovní zásobu.

přejímání z cizích jazyků

AJ, NJ, FJ, Z

 

2.2

Uceleně reprodukuje přečtený text.

renesance a humanismus

D, VV, HV

 

3.1

Porovnává literární, dramatické a filmové ztvárnění téhož námětu.

baroko a klasicismus, národní obrození a 1. pol. 19. století

D, VV, HV

VGS:

Evropa a svět nás zajímá

3.8

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby nebo kulturní akce a tvoří vlastní literární text.

literatura 2. pol. 19. století, literatura přelomu 19. a 20. století

VV, HV

 

3.8, 3.9

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera.

formulace otázek na dané téma, aktivní vstup do rozhovoru, charakteristika

 

MV:

Vnímání autora mediálních sdělení

1.2

Rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k nim kritický postoj.

porovnávání různých zdrojů informací, výpisky

 

MV:

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality

1.3


Ročník:                                                                       Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Rozlišuje spisovný jazyk i nespisovné útvary ČJ a vědomě je využívá ve vhodných komunikačních situacích.

obecné poučení o jazyce, skupiny jazyků, slovanské jazyky, zvuková stránka jazyka, výslovnost přejatých slov

AJ, NJ, FJ, Z

 

2.1, 2.5, 2.8

Užívá slovníky a Pravidla českého pravopisu.

psaní slov přejatých

 

 

2.3

Používá základní pravopisná pravidla.

stavba slova, pravopis koncovek jmen a sloves, psaní velkých písmen, čárka v souvětí podřadném, souřadném

 

 

2.7

Aktivně si rozšiřuje vlastní slovní zásobu.

slovní zásoba

 

 

2.2

Rozpozná slovní druhy a tvoří jejich spisovné tvary.

slovní druhy

 

 

2.4

Rozlišuje významové vztahy ve větě a v souvětí.

věta jednoduchá, souvětí

 

 

2.6

Orientuje se v základních literárních směrech.

česká i světová literatura 1. pol. 20. stol. – meziválečná próza a poezie, odraz války v literatuře

D

 

3.7

Má přehled o významných představitelích české a světové literatury.

2. pol. 20. stol. – česká literatura oficiální, exilová a samizdatová

 

 

3.7

Snaží se rozlišit literaturu hodnotnou a konzumní.

moderní román, současná literatura

 

 

3.5

Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora.

autoři s typickým stylem

 

 

3.2

Projevuje zájem o divadelní a filmová představení.

divadelní představení

 

 

3.3, 3.8

Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně a dalších informačních zdrojích.

práce s encyklopediemi, slovníky, internetem

 

 

3.9

Tvoří jazykové projevy podle komunikační situace s využitím jazykové normy.

zásady kultivovaného projevu, připravený a nepřipravený projev, životopis

 

OSV

1.9

Svých poznatků o jazyce, stylu, gramatice využívá k práci s textem i k tvořivému psaní.

úvaha, fejeton, esej

 

MV

1.10


Anglický jazyk

Charakteristika předmětu

Předmět Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk od třetího ročníku a bude od šestého ročníku doplněn druhým cizím jazykem. Je mu vyčleněna časová dotace tři hodiny týdně ve třetím a čtvrtém ročníku, čtyři hodiny týdně v pátém ročníku a tři hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Konverzaci v anglickém jazyce je vyčleněna časová dotace dvě hodiny v sedmém až devátém ročníku. Konverzaci v anglickém jazyce nabízíme jako volitelný předmět pouze těm, co nemají druhý jazyk. Žáci jsou na hodiny anglického jazyka děleni do výkonnostních skupin v každém ročníku. Rozdělení do skupin probíhá podle celkového prospěchu žáka. V rámci RVP byl anglický jazyk zařazen do programu zvláštní škola s časovou dotací dvě hodiny týdně. Jedenkrát týdně v rámci hodinové dotace, druhou hodinu si rodiče hradí. Předmět je realizován v učebně i na akcích školy mimo budovu jako jsou výměnné pobyty. Žáci mohou vyjet do Německa, Itálie a též do Spojených států amerických, kde se nachází naše partnerská škola ve státě Wisconsin. Žáci jsou ubytováni přímo v rodinách a docházejí i na výuku. Naši školu také navštěvují pedagogové a studenti z dalších zemí (Japonsko).

Anglický jazyk je spjat s průřezovými tématy, která jsou v něm realizována v běžných hodinách, na akcích školy, v projektech:

Cílem předmětu Anglický jazyk je umožnit dětem komunikovat i mimo hranice České republiky, což nabylo na důležitosti se vstupem ČR do EU a s procesem globalizace a sbližováním národů v Evropě i mimo hranice Evropy. Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka tak, aby žáci komunikovali i formálně správně. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů a států, v nichž se daným jazykem hovoří. Děti se seznamují s historií, kulturou, geografií, hospodářstvím apod. Při výuce dbáme též na správnou výslovnost a přízvuk, které jsou důležité pro správné porozumění a významové pochopení jazyka v kontextu. Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, počítačové výukové programy. Často je do výuky zařazováno projektové vyučování, kdy žáci zhodnotí vše, co se již naučili, a dle svých schopností a zájmů dosavadní znalosti a dovednosti rozšiřují. Co se týče programu zvláštní škola, výuka probíhá jednotně podle programu, který vytvořila Rada Evropy v roce 2002. Začínáme úrovní A1. Vzhledem k tomu, že na naší škole je velký počet žáků s různě závažnými vývojovými poruchami učení, pracujeme s dětmi převážně ve skupinách, kde mohou optimálně využít svých schopností.

Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problému:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanská:

Kompetence pracovní:

Výstupy z RVP

1.      Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy – 1. období

žák:

1.1          vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

1.2          rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

1.3          rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

1.4          pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění

1.5          používá abecední slovník učebnice

2.      Receptivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy – 2. období

žák:

2.1          rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

2.2          rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci

2.3          čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

2.4          vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

2.5          používá dvojjazyčný slovník


3.      Produktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy – 2. období

žák:

3.1          sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů

3.2          reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

3.3          obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

4.      Interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy – 2. období

žák:

4.1      aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

Ročník:                                                                                Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Pozdraví, představí se, plní jednoduché pokyny zadané anglicky, odpoví na jednoduché otázky, počítá do 12, pojmenuje základní barvy, zeptá se na předměty kolem sebe, odpovídá.

slovní zásoba a fráze, pozdravy, názvy barev, čísla 1-12, školní potřeby; What´s this? How are you? I´m fine…

M

MKV

1.1, 1.2, 1.4

Ptá se na barvy a odpovídá, ptá se na věk a odpovídá.

zařízení třídy; How old are you? What colour is it?

 

 

1.1, 1.2, 1.3

Vyjádří čas, zeptá se na čas.

What time is it?

PRV

 

1.1, 1.2, 1.4

Vyjádří pocity a nálady, mluví o pocitech jiných lidí.

sloveso to be + přídavné jméno

 

 

1.1, 1.2, 1.4

Mluví o členech své rodiny, popíše vzhled člověka, pojmenuje části lidského těla.

slovní zásoba, sloveso to have got, zkrácené tvary I´ve got, he/she´s got, zápor I haven´t got, it hasn´t… Who is it?

PRV, ČJ

 

1.1, 1.2, 1.4

Mluví o tom, kde různé předměty jsou.

předložky, množné číslo; Where is…?

ČJ

 

1.1, 1.2, 1.4

Mluví o oblečení, zeptá se, zdali někomu nějaká věc patří.

oblečení; Have you got? Yes, I have/No, I haven´t. Whose…?

ČJ

 

1.1, 1.2, 1.4

Dává příkazy a rozumí jim, mluví o tom, co dokáže.

slovesa pohybu, sloveso can, I can…/I can´t…

 

 

1.1, 1.2, 1.3

Pojmenuje domácí zvířata, určuje jejich velikost, barvu, věk.

big, small, short, long

PRV

 

1.1, 1.2, 1.4

Mluví o tom, co má a nemá rád, pojmenuje běžné ovoce a zeleninu, základní potraviny.

I like…/I don´t like… What do you like? krátké odpovědi Yes, I do/No, I don´t

PRV

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Pojmenuje dny.

názvy dnů

 

 

1.1, 1.2

Mluví o tom, co lidé právě dělají.

přítomný čas průběhový; What are you doing?

ČJ

 

1.1, 1.2

Formuluje otázky na správný spelling slov.

abeceda; How do you spell…?

HV

 

1.1

Zazpívá písničky, říká básničky.

různé doplňující materiály

 

 

1.1

Vyhledává informace v textu, čte přiměřené texty.

texty, komiksy a dodatečné materiály

 

 

1.1

Píše jednotlivá slova a krátké anglické věty.

materiály z učebnice

 

 

1.3

Rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a pokynům učitele.

audio a video nahrávky

ČJ

 

1.4

Používá dvojjazyčný slovník.

slovník k učebnici

 

 

1.5


Ročník:                                                                                Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Mluvení:

Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pochopí její obsah. Umí pozdravit a rozloučit se, představit se a poděkovat. Umí používat čísla a říci kolik je hodin. Dokáže se ptát na to, kde lidé žijí, koho znají.

Poslech:

Porozumí známým slovům v poslechu, jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje.Rozumí základním frázím týkajících se rodiny, své osoby a okolí.

Čtení:

Rozumí krátkým jednoduchým dopisům, běžným nápisům, dokáže najít v jednoduchých textech konkrétní informace. Psaní:

napíše gramaticky správné texty, umí napsat jednoduchý pozdrav na pohlednici, dokáže napsat krátké blahopřání k narozeninám, umí vyplnit formulář (jméno, bydliště, věk). Dokáže jednoduchými větami napsat, kde žije a kdo je.

Mluvení:

slovní zásoba daná tematickými celky – pozdravy a představování, jednoduché pokyny ze školního prostředí a reakce na ně, jednoduchá konverzace o ostatních lidech, v obchodě, školní předměty, časové informace, každodenní činnosti, volný čas, domov.

Poslech:

odkud lidé pocházejí, číslovky, pokyny ze školního prostředí, jednoduchá  telefonní konverzace, písničky.

Čtení:

dopis, pohlednice, texty s vyhledáním konkrétní informace, příběhy v podobě comicsu.

Psaní:

pohlednice a dopis s jednoduchým textem, doplňování jednoduchého textu, vypracovávání projektů o svém životě, různých osobách, texty o tom, kdy se co odehrává.

Gramatika:

členy, předložky, jednotné a množné číslo, přídavná jména přivlastňovací, přítomný čas prostý a průběhový; can/there is/are, místní předložky, must

PŘ, VLA, ČJ, M

MV

EV

MKV

VDO

Úrovně dané EU: čtení, psaní, mluvení (A1)

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4,

Ročník:                                                                                Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pochopí její obsah.

slovní zásoba s tématy: přátelé a rodina, popis osoby, barvy, sport, oblečení, školní předměty, měsíce

 

MKV:

Multikulturalita

1.1, 1.2, 1.3

Pozdraví, rozloučí se, představí se a poděkuje, používá čísla, domluví se v obchodě, u lékaře, v restauraci, vypráví krátký jednoduchý příběh podle obrázků.

konverzace s tématy: v obchodě, volný čas, domácí zvířata, domov, zdraví, části těla, jídlo a pití, film

PŘ, M

EV:

Vztah člověka k prostředí

Mluvení (A1, 2)

1.1, 1.2

Reprodukuje známá slova v poslechu, jednoduché pokyny a adekvátně na ně reaguje, základní fráze týkajících se rodiny, své osoby a okolí, volného času.

texty s tématy: já a moje rodiny, člověk a zvířata, zdraví, pohádka, recenze filmu, reálie, comicsy, písničky

M, HV

MV:

Kritické čtení a vnímání sdělení

Poslech (A1, 2)

1.2, 1.3, 1.4

Reprodukuje obsah krátkých jednoduchých, neodborných textů, najde konkrétní informace v jednoduchých textech.

práce se slovníkem, témata: pracovní postup výroby jednoduchého jídla, svátky a reálie anglofonních zemí, gramatické struktury: čas přítomný prostý/průběhový, minulý, texty s tématy: moje domácí zvíře, moje rodina, projektové práce: můj život a rodina, přátelé, oblíbené zvíře

Z

MKV:

Etnický původ

Čtení (A1, 2)

1.5, 2.1, 2.2, 2.3

Napíše gramaticky správný krátký text o svém zvířeti, o sobě a své rodině, vyplní formulář (jméno, bydliště, věk, tel. číslo).

gramatické struktury: data, řadové číslovky, zájmena v předmětu, some/any, that/this/these/those, budoucí čas, stupňování přídavných jmen, have to, příslovce opakování

ČJ, PŘ

 

Psaní (A1, 2)

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1


Anglický jazyk

Charakteristika předmětu

Předmět Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk od třetího ročníku a bude od šestého ročníku doplněn druhým cizím jazykem. Je mu vyčleněna časová dotace tři hodiny týdně ve třetím a čtvrtém ročníku, čtyři hodiny týdně v pátém ročníku a tři hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Konverzaci v anglickém jazyce je vyčleněna časová dotace dvě hodiny v sedmém až devátém ročníku. Konverzaci v anglickém jazyce nabízíme jako volitelný předmět pouze těm, co nemají druhý jazyk. Žáci jsou na hodiny anglického jazyka děleni do výkonnostních skupin v každém ročníku. Rozdělení do skupin probíhá podle celkového prospěchu žáka. V rámci RVP byl anglický jazyk zařazen do programu zvláštní škola s časovou dotací dvě hodiny týdně. Jedenkrát týdně v rámci hodinové dotace, druhou hodinu si rodiče hradí. Předmět je realizován v učebně i na akcích školy mimo budovu jako jsou výměnné pobyty. Žáci mohou vyjet do Německa, Itálie a též do Spojených států amerických, kde se nachází naše partnerská škola ve státě Wisconsin. Žáci jsou ubytováni přímo v rodinách a docházejí i na výuku. Naši školu také navštěvují pedagogové a studenti z dalších zemí (Japonsko).

Anglický jazyk je spjat s průřezovými tématy, která jsou v něm realizována v běžných hodinách, na akcích školy, v projektech:

Cílem předmětu Anglický jazyk je umožnit dětem komunikovat i mimo hranice České republiky, což nabylo na důležitosti se vstupem ČR do EU a s procesem globalizace a sbližováním národů v Evropě i mimo hranice Evropy. Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka tak, aby žáci komunikovali i formálně správně. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů a států, v nichž se daným jazykem hovoří. Děti se seznamují s historií, kulturou, geografií, hospodářstvím apod. Při výuce dbáme též na správnou výslovnost a přízvuk, které jsou důležité pro správné porozumění a významové pochopení jazyka v kontextu. Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, počítačové výukové programy. Často je do výuky zařazováno projektové vyučování, kdy žáci zhodnotí vše, co se již naučili, a dle svých schopností a zájmů dosavadní znalosti a dovednosti rozšiřují. Co se týče programu zvláštní škola, výuka probíhá jednotně podle programu, který vytvořila Rada Evropy v roce 2002. Začínáme úrovní A1. Vzhledem k tomu, že na naší škole je velký počet žáků s různě závažnými vývojovými poruchami učení, pracujeme s dětmi převážně ve skupinách, kde mohou optimálně využít svých schopností.

Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problému:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanská:

Kompetence pracovní:

Výstup k RVP

1.      Receptivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

1.1          rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

1.2          rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci

1.3          čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

1.4          vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

1.5          používá dvojjazyčný slovník

2.      Produktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

2.1          sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů

2.2          reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

2.3          obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu


3.      Interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy

žák:

3.1          aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

Ročník:                                                                                Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Přiměřeně obtížným způsobem se domluví v běžných každodenních situacích, vyžádá přiměřeně obtížnou informaci.

slovní zásoba daná tematickými celky: činnosti pro volný čas, vyjádření doporučení a žádosti, naplánování činnosti nebo setkání, pozdravy a představení, seznamování

ČJ, VOZ

MKV:

Multikulturalita

mluvení – ústní interpretace, samostatný ústní projev (A1)

1.1, 2.4, 3.1

Sestaví přiměřeně obtížné (ústní i písemné) sdělení související s probíranými tematickými okruhy.

základní informace o sobě, rodina, školní předměty, činnosti pro volný čas, přání k svátku či k narozeninám

ČJ, VOZ

 

čtení (A1)

2.1

Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu, používá dvojjazyčný slovník.

práce s textem a se slovníkem

ČJ, VOZ, Z

 

poslech (A1)

1.4, 1.5

Rozumí přiměřeně obtížné a zřetelně vyslovované promluvě, stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace.

texty o zemích světa, o anglicky mluvících zemích, o filmu, o televizi, o divadle

ČJ, Z, VOZ

 

psaní (A1)

1.3, 2.3

Pracuje s jednoduchými texty v učebnici: v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.

texty o zemích světa, o anglicky mluvících zemích, o filmu, o televizi, o divadle

 

 

1.2

Tvoří gramaticky správné věty.

gramatické struktury: stupňování přídavných jmen, „as…as“, „have to“, příslovce času, minulý čas prostý, budoucí čas „going to“, sloveso „like + ing“

 

 

mluvení – ústní interpretace, samostatný ústní projev (A1)

2.2

Ročník:                                                                                Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Komunikuje v jednoduchých běžných situacích o známých tématech a činnostech, zvládne jednoduchou krátkou společenskou konverzaci.

slovní zásoba daná tematickými celky: rozhovor ze školního prostředí, pozdravy, poděkování, omluva, žádost, představování, přivítání a rozloučení, blahopřání, žádost o pomoc

VOZ

VGS:

Objevujeme Evropu a svět

Mluvení (A2)

2.1, 3.1

Reaguje na pozvání a sám někoho někam pozve, omluví se a přijme omluvu, objedná si jídlo nebo pití, dorozumí se v obchodě nebo na poště, zeptá se na cestu, hovoří o zálibách a odpovídá na otázky druhých, převypráví obsah jednoduchého textu.

texty s tématy: členové rodiny, sport, životní styl dětí a zájmy, běžná každodenní konverzace

gramatické struktury: čas budoucí, přítomný, minulý

VOZ

OSV:

Kreativita

2.3, 2.4, 3.1

Reprodukuje obsah jednoduché, zřetelně vyslovované řeči, fráze a nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají.

písničky, telefonní rozhovor, běžný každodenní rozhovor, vyprávěný příběh

ČJ

MKV:

Multikulturalita

Poslech (A2)

1.2, 1.3

Čte jednoduché texty v učebnici za pomoci vizuálních vodítek, vyhledá konkrétní informace v jednoduchých každodenních materiálech, reprodukuje obsah jednoduchých osobních dopisů.

texty s tématy: život dětí ve škole, na diskotéce, při sportu, zálibách, zamyšlení nad životem v budoucnosti

ČJ, PP

MKV:

Multikulturalita

Čtení (A2)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Napíše jednoduché gramaticky správné věty, jednoduchý osobní dopis, poděkování, vypracuje projekt na dané téma.

práce se slovníkem – témata: příběh v minulosti, přítomnosti, budoucnosti, vlastní názor na budoucnost, dopis s osobními zážitky, projektové práce

gramatické struktury: čas přítomný prostý a průběhový, blízká budoucnost pomocí going to, čas budoucí, minulý, čas přítomný v budoucnosti, členy, will jako nabídka k rozhodnutí

ČJ, Z

 

Psaní (A2)

1.5, 2.1, 2.2

Ročník:                                                                                Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Komunikuje v jednoduchých běžných situacích o známých tématech a činnostech, zvládne již složitější společenskou konverzaci.

slovní zásoba daná tematickými celky: cestování, naše sny, popis osob, práce, oblečení, jeho navrhování, změna vzhledu, nález ledového muže, život v minulosti

VOZ, PP

OSV:

Sebepoznání a sebepojetí

Mluvení(A2)

3.1, 2.1

Reaguje na psaný inzerát, jednoduše popíše svůj zdravotní stav, co jí, hovoří o svých plánech a reaguje na sdělení druhých, převypráví obsah složitějšího článku.

texty s tématy: získání zaměstnání, příčiny nehod, důraz v otázkách, běžná každodenní konverzace gramatické struktury: předpřítomný čas s ever/never, had to/must, řadové číslovky

VOZ, PP

MV:

Kritické čtení a vnímání

MKV:

Multikulturalita

2.3, 2.4, 3.1

Reprodukuje obsah středně těžké, zřetelně vyslovované řeči, fráze a běžnou slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají.

písničky, běžný každodenní rozhovor, vyprávěný příběh, projevuje souhlas s tím, že něco udělá

ČJ

 

Poslech (A2)

1.2, 1.3

Čte jednoduché texty v učebnici, vyhledá konkrétní informace v jednoduchých každodenních materiálech, rozumí jednoduchým pracovním dopisům.

texty s tématy: zamyšlení nad životem v minulosti, pracovní kariéra, úspěch

ČJ, PP

 

Čtení (A2)

1.2, 1.3, 1.4

Napíše jednoduché gramaticky správné věty, jednoduchý pracovní dopis, vypracuje projekt na dané téma.

práce se slovníkem – témata: volný čas, pracovní příležitosti, záliby, známé britské osobnosti

ČJ, HV

 

Psaní (A2)

1.5, 2.1, 2.2

Ročník:                                                                                Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích.

slovní zásoba daná tematickými celky: popis běžných životních situací, popis zvuků a osob, vyjádření obavy, souhlasu, politování, zkušenosti a zážitky, novinky a reakce na ně,život v minulosti a život v současnosti

VOZ

MKV:

Multikulturalita

mluvení – ústní interpretace, samostatný ústní projev (A2/B1)

3.1

Sestaví jednoduché ústní sdělení související s probíranými tematickými okruhy.

texty s tématy: člověk a společnost, běžná každodenní konverzace, zdraví a nemoc, pokyny k provedení pohybů, počasí, zvířata v ohrožení, prezentace vlastního názoru, anglické reálie, společenské a kulturní prostředí anglicky mluvících zemí

PP, Z

 

2.1

Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu a konverzace.

texty s tématy: lidské tělo, konverzace o pocitech, zdravá výživa, důsledky nezdravé výživy, film, popis obrázku, jednoduchý popis děje filmu, televizní pořady a o slavných lidech, bajky, přírodní zdroje, problémy související se znečištěním

VOZ, ČJ, PP

 

2.3

Rozumí jednoduchým i delším textům v učebnici, rozumí jednoduché, až středně obtížné vyslovované řeči.

zvuky, televizní soutěže a kvizy, předpovědi počasí, texty písní

HV

 

poslech (A2/B1)

1.2, 1.3

Rozumí jednoduchým textům v učebnici, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu, čte přiměřeně dlouhé texty, používá dvojjazyčný slovník.

práce se slovníkem – témata: texty o výživě, o změnách v životě, o anglicky mluvících zemích, texty o životním prostředí, o ohrožených zvířatech, sled událostí v příběhu

VOZ, Z, ČJ, PP

 

čtení (A2/B1)

1.1, 1.2, 1.4, 1.5

Rozumí jednoduchým textům v učebnici za použití vizuálních vodítek.

kviz, rozhovor o pracovní náplni, o dietě a cvičení, o pocitech, o osobních záměrech

VOZ

 

1.2

Tvoří jednoduché až středně obtížné, gramaticky správné věty.

gramatické struktury: will/won´t have to, will/won´t, be able to, can/could, must/had to, should/shouldn´t, but/however, there is/are someone + ing, předpřítomný čas a minulý čas: since, for, podmiňovací způsob, so/nor + pomocné sloveso, trpný rod v přítomném, minulém a budoucím čase.

ČJ

 

psaní (B1)

2.2

Sestaví jednoduché písemné sdělení související s probíranými tematickými okruhy.

příběh, krátký článek do časopisu, e-mail, projektové práce

VOZ, PP, CH, F, HV, Z

MKV

VDO

projekt (B1)

účast na mezinárodní konferenci studentů evropských zemí ke DNU EVROPY, CARPI, Itálie

2.1


Matematika

Charakteristika předmětu

Předmět se realizuje ve všech ročnících takto: první až čtvrtý ročník pět hodin týdně, pátý ročník čtyři hodiny týdně. Výuka probíhá v učebnách.

Toto průřezové téma realizuje průběžně:

Postupně seznamuje žáky s kvantitativní stránkou světa v němž žijí. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Klade důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Vychází z individuálních zkušeností žáků a z individuálního procesu učení se. Žáci si osvojují matematické operace, rozpoznávají určité typy změn a závislostí. Určují a znázorňují geometrické útvary a modelují reálné situace. Řeší problémové situace a úlohy z běžného života.

Ve vyučovacím předmětu Matematika využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problému:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanská:
Kompetence pracovní:

Výstupy z RVP

1.      Číslo a početní operace
Očekávané výstupy – 1. období

žák:

1.1          používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

1.2          čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

1.3          užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

1.4          provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

1.5          řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace


Očekávané výstupy – 2. období

žák:

1.6          využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

1.7          provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

1.8          zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

1.9          řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

2.      Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy – 1. období

žák:

2.1          orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času

2.2          popisuje jednoduché závislosti z praktického života

2.3          doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Očekávané výstupy – 2. období

žák:

2.4          vyhledává, sbírá a třídí data

2.5          čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

3.      Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy – 1. období

žák:

3.1          rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci

3.2          porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky

3.3          rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině


Očekávané výstupy – 2. období

žák:

3.4          narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce

3.5          sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

3.6          sestrojí rovnoběžky a kolmice

3.7          určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu

3.8          rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

4.      Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy – 2. období

žák:

4.1      řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

Ročník:                                                                                   Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Čte a zapisuje čísla do 20, používá čísla k vyjádření počtu a pořadí, porovnává čísla na základě množství nebo pořadí, počítá prvky daného souboru do 20, vytváří soubory s daným počtem prvků do 20, sčítá a odčítá s přechodem přes 10.

čtení a psaní čísel, číselná řada, číselná osa, římské číslice, vztahy menší, větší, rovno, znaménka, číselná osa, počítání prvků, vytváření konkrétních souborů s daným počtem prvků do 20, sčítání a odčítání, počítání na číselné ose, modelování úloh

TV

MKV:

Kulturní rozdíly

1.1

Řeší a tvoří úlohy.

řešení a vytváření slovních úloh

TV, ČJ

OSV:

Morální rozvoj

1.5

Počítá zpaměti.

pamětné počítání

 

 

1.4

Orientuje se v čase a v prostoru.

geometrické pojmy: vpravo, vlevo, pod,… užití skládanek a stavebnic

VV, PČ, PRV

 

2.1

Rozezná a pojmenuje geometrické útvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, kvádr, válec, koule.

rovinné obrazce, tělesa

VV

 

3.1

Měří na dílky, doplní posloupnosti čísel, dokreslí geometrické vzory.

využívání pravidelností, rytmu

HV, VV

 

3.2

Ročník:                                                                          Předmět:

Školní výstupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata

Poznámky

Čte a zapisuje čísla do 100, používá čísla k vyjádření počtu a pořadí, porovnává čísla na základě množství nebo pořadí, počítá prvky daného souboru do 100, vytváří soubory s daným počtem prvků do 100.

čtení a psaní čísel, číselná řada, číselná osa, římské číslice, vztahy menší, větší, rovno, znaménka, číselná osa, počítání prvků, vytváření konkrétních souborů s daným počtem prvků do 100

TV

MKV:

Kulturní rozdíly

1.1

Sčítá a odčítá s přechodem přes 10, řeší a tvoří úlohy.

sčítání a odčítání, počítání na číselné ose, modelování úloh, řešení a vytváření slovních úloh

TV, ČJ

OSV:

Morální rozvoj

1.5

Podle grafického znázornění zapíše spoje násobilek, vytvoří či znázorní spoje násobilek, postupuje v číselné řadě po násobcích, počítá zpaměti.