Základní škola Dobřichovice

 

 

Výroční zpráva

o činnosti školy ve školním roce 2012/2013


Obsah

 

1      Základní údaje o škole. 2

1.1         Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada. 2

1.2         Charakteristika školy. 2

1.3         Materiálně – technické zajištění školy. 2

2      Přehled oborů vzdělávání 2

2.1         Učební plány. 2

2.2         Volitelné předměty. 2

2.3         Kroužky a zájmová činnost. 2

2.4         Školní parlament. 2

3      Popis personálního zabezpečení činnosti školy.. 2

3.1         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 2

4      Údaje o žácích.. 2

4.1         Zápis k povinné školní docházce. 2

4.2         Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků. 2

4.3         Úspěchy v soutěžích a olympiádách. 2

4.4         Výsledky přijímacího řízení 2

5      Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 2

5.1         Zapojení školy do mezinárodních aktivit. 2

5.2         Projekty školy. 2

5.3         Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 2

5.4         Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2

5.5         Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy. 2

6      Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 29

7      Základní údaje o hospodaření školy.. 29

8      Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů   2

9      Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 2

10  Stavba nové budovy………………………………………………………………….31

11  Závěr…………………………………………………………………...............................32

Seznam příloh.. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       Základní údaje o škole

1.1           Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada

 

Název školy: Základní škola Dobřichovice

Adresa školy: 5. května 40, 252  29, Dobřichovice

IČO: 60 434 651                                           IZO: 000241181                  

Kontakty: tel: 257 711 149                         fax: 257 712 551

Web: www.zsdobrichovice.cz                     e-mail: stejskal@zsdobrichovice.cz

Právní forma: příspěvková organizace

 

Vedení školy:

Ředitel: Mgr. Bohuslav Stejskal

zástupce ředitele pro 1. st.: Mgr. Pavlína Seidlerová

zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Eva Škvorová

 

Zřizovatel:

Název: Město Dobřichovice

Adresa: Vítova 61, 252 29, Dobřichovice

Kontakt: tel: 257 712 182   fax: 257 712 241

Web: www.dobrichovice.cz e-mail: info@dobrichovice.cz

           

Školská rada:

Funguje od 1.1.2010 ve složení:

Mgr. Irena Syblíková, DiS. Jindra Solničková, Mgr. Jana Babicová – zástupci pedagogů

Renata Bartoníčková, Adéla Kándlová, Irena Nolová – zástupci obce

Václav Pěkný, Martina Janoušová, Barbora Tesařová – zástupci rodičů.

1.2           Charakteristika školy

 

Základní škola Dobřichovice je plně organizovaná škola s kapacitou 540 žáků. Je jedinou školou ve městě a kromě dobřichovických dětí ji navštěvují i žáci z okolních obcí. Poskytuje všeobecné základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku v běžných a specializovaných třídách.  

Školní rok: 2012/2013

s        Počet žáků celkem:                                      483

s        Počet tříd:  21 běžných                               2 specializované

s        Počet oddělení školní družiny:                   5

s        Průměrný počet žáků na třídu (bez specializovaných tříd): 22,7

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


V letošním školním roce byly otevřeny dvě první třídy. Celkový počet tříd školy se oproti předchozímu školnímu roku nezměnil. V devátém ročníku se vzdělávalo 28 žáků v jedné třídě.

 

Třídy a žáci podle ročníků – běžné třídy:

 

Číslo řádku

Počet tříd

Počet žáků

z toho postižení žáci

z celku žáci opakující

celkem

dívky

celkem

dívky

Celkem

Dívky

A

b

2

3

4

5

6

7

8

Celkem

0301

21

469

222

5

1

0

0

 z toho 1.stupeň

0302

14

318

153

4

1

0

0

v tom

1. r.

0303

2

58

30

0

0

0

0

2. r.

0304

3

75

35

0

0

0

0

3. r.

0305

3

72

36

0

0

0

0

4. r.

0306

3

55

22

2

0

0

0

5. r.

0307

3

58

30

2

1

0

0

6. r.

0308

2

37

18

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. r.

0310

2

46

16

3

2

0

0

8. r.

0311

2

40

21

1

1

0

0

9. r.

0312

1

28

14

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídy a žáci podle ročníků – speciální třídy:

 

Počet tříd

Počet žáků

z celku žáci opakující

celkem

dívky

celkem

dívky

Celkem

2

14

3

0

0

     z toho 1. st.

1

7

1

0

0

 

1.3           Materiálně – technické zajištění školy

Objekt školy tvoří 3 samostatné budovy. Budova prvního stupně (Raisova ulice 794), budova druhého stupně (5. května 40), každá původně o 12 učebnách a budova dílen se školním pozemkem (Ruská 10). V tomto školním roce začala na budově 2. stupně probíhat rekonstrukce, čím se dočasně snížil počet učeben na 10. Součástmi školy jsou školní družina s kapacitou 140 žáků a školní jídelna s kapacitou 600 jídel.

Nedostatkem školy je, že nevlastní svoji tělocvičnu. Na tělesnou výchovu si pronajímá prostory Sokola Dobřichovice.

Kromě učeben k výuce pracovních činností disponuje škola dalšími 9ti odbornými učebnami (fyzika - chemie, dvě počítačové pracovny, z nich jedna s knihovnou, přírodopis, kreslírna, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka, keramická dílna). Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek, které jsou průběžně doplňovány o nové.

Škola je dobře vybavena moderními učebnicemi, výukovými software a výpočetní technikou. V počítačové učebně se nachází celkem 20 pracovních stanic, pro práci ve třídě jsou pak k dispozici další počítače – po jednom v každé třídě. V 10 učebnách (osm na 2. stupni a dvě na prvním stupni) se nachází interaktivní tabule.   

V letošním školním roce došlo k rozšiřování počítačové sítě do kabinetů i učeben, kde je dostupný všechen software nainstalovaný v rámci počítačové sítě   a rovněž neomezený vysokorychlostní přístup na internet. Byly pořízeny další nové LCD monitory.

Významnou součástí školy je školní knihovna. Ve školním roce 2012 - 2013 ji navštívilo celkem 476 žáků, kteří si vypůjčili celkem 564 knih. Knihovna byla otevřena každé úterý a středu, mezi půl druhou a půl čtvrtou. Nejčastěji navštěvovali knihovnu žáci 2.B, 2.C a 3.A, kteří si půjčovali První a Druhé čtení, pohádkové knížky a  odborné encyklopedie. Dívky ze čtvrtých tříd nejvíce zaujala edice Dívčí čtení. Čtenáři z S II. si oblíbili komiksy (příloha č. 14).

V měsících prosinec a leden  probíhalo v knihovně hlasité čtení spojené s výkladem, které seznamovalo dětské čtenáře s našimi i světovými dětskými autory.
Naše knihovna se 5. dubna také zúčastnila Noci s Andersenem. Celá noc byla věnována paní Heleně Zmatlíkové. Četlo se, kreslilo a zase četlo z krásných  knih, které ilustrovala tato oblíbená česká ilustrátorka. Akce se zúčastnili žáci, kteří se v projektu Březen – měsíc knihy umístili v jednotlivých třídách na prvním místě.

NEJVÍCE půjčované tituly: první čtení s poučením, kriminální příběhy a mini příběhy k řešení, klasické pohádky, odborné encyklopedie - většinou o přírodě, komiksy.

 

2       Přehled oborů vzdělávání

Vzdělávací programy:

s        všechny běžné třídy: ŠVP Škola pro Evropu, č.j. 279/06

s        třídy S1, S2: ŠVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením (příloha ŠVP ZV), ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální, ŠVP Škola pro Evropu

 
 

 

 

 


       

 

 

V tomto školním roce se vyučovalo v 1. – 9. ročníku 469 žáků podle vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“, který si škola zpracovala podle svých podmínek. Ve dvou specializovaných třídách se vzdělávalo 12 žáků podle přílohy vzdělávacího programu  ŠVP ZV pro žáky s LMP, 1 žákyně podle ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální a jeden žák podle ŠVP ZV Škola pro Evropu.

Vzdělávací oblast

Vyučované předměty

1.

2.

3.

4.

5.

Časová dotace

 

Z toho disponibilní

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

9

9

9

8

7

42

7

Anglický jazyk

 

 

3

3

4

10

1

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

4

23

3

Informatika a komunikační technologie

Informatika (J)

 

 

 

 

1

1

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

2

3

2

4

4

15

3

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

 

12

 

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

 

celkem:

 

20

22

24

26

26

118

14

2.1           Učební plány

a)    ŠVP Škola pro Evropu – obor vzdělávání základní škola – 1. st.

 

Od šestého ročníku si žáci volí ze dvou studijních směrů a to buď druhý cizí jazyk, nebo informatiku. Informatika jako nový předmět učebního plánu je vyučován na prvním stupni v pátém ročníku a na druhém stupni v sedmém a devátém ročníku (pouze žáci, kteří si jej nevybrali jako studijní směr). Žáci, kteří si vyberou Informatiku jako svůj studijní směr, mají tento předmět zařazen v každém ročníku s dotací dvou hodin týdně.

b)   ŠVP Škola pro Evropu – obor vzdělávání základní škola – 2. st.

Vzdělávací oblast

Vyučované předměty

6.

7.

8.

9.

Časová dotace

Z toho disponibilní

dotace

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

5

4

5

4

18

3

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

4

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

4

5

19

4

Informatika a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

1

1

 

Člověk a příroda

Fyzika

2

2

1

2

7

1

Chemie

 

 

2

1

3

Přírodopis

2

2

2

1

7

Zeměpis

1

1

1

2

5

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

2

8

1

Výchova k občanství a zdraví

1

2

2

2

7

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

4

 

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

4

1

Volitelné p.

Druhý cizí jazyk

2

2

3

2

9

9

nebo Informatika

2

2

3

2

9

9

celkem:

 

30

30

31

31

122

24

 

c)    ŠVP Škola pro Evropu – obor vzdělávání základní škola praktická

 

Celkem hodin

 

22

22

22

26

26

118

Oblasti

Předměty

1.

2.

3.

4.

5.

Součet

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

7

6+1

6+1

7+1

7+1

37

Matematika a její aplikace

Matematika

4+1

4+1

4+1

5

5

25

Informační a kom. Technologie

Informatika

-

-

-

1

1

2

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Vlastivěda

-

-

-

1

2

3

Přírodověda

-

-

-

2

1

3

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

5

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

3

3

3

3

3

15

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

3

3

3

3+1

3+1

17

 

Dle učebního plánu Školní vzdělávací program „Škola pro Evropu“ – příloha

upravující vzdělávání žáků s LMP byli vzděláváni žáci 1. – 9. ročníku ve                      2 specializovaných třídách. Výuka tělesné výchovy probíhala společně se žáky běžných tříd. Průřezová téma byla zařazována průběžně dle plánů jednotlivých vzdělávacích oblastí a v rámci projektových dnů.

V předmětech prvouka a přírodověda se díky prostředkům získaným z projektu EU peníze školám realizovala individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.

 

 

 

 

d)   ŠVP Škola pro Evropu – obor vzdělávání základní škola praktická

Celkem hodin

 

29

30

31

32

122

Oblasti

Předměty

6.

7.

8.

9.

Součet

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

5 + 1

5 + 1

5 + 1

4 + 2

24

Cizí jazyk

1 + 1

1 + 1

1 + 1

1 + 1

8

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

20

Informační a kom. technologie

Informatika

1

1

1

1

4

Člověk a příroda

Fyzika

1

1

1

1

4

Chemie

-

-

-

1

1

Zeměpis

1

1

1

1

4

Přírodopis

1

1 +1

1 + 1

1 + 1

7

Člověk a společnost

Dějepis

1

1

1

1

4

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

1

1

1

1

4

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

-

-

1

1

2

Tělesná výchova

3

3

3

3

12

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

5

5

5

5

20

 

 

Naše škola se řadí mezi školy se zaměřením na výuku cizích jazyků. Stěžejním jazykem je anglický jazyk. Žáci, kteří se chtějí dále jazykově vzdělávat, si mohou v šesté třídě rozšířit své vědomosti o německý nebo francouzský jazyk v rámci povinně volitelného předmětu s časovou dotací dvě hodiny v šesté třídě, tři hodiny v sedmé třídě, čtyři hodiny v osmé třídě a tři hodiny v deváté třídě.

Předmět Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk od třetího ročníku a bude od šestého ročníku doplněn druhým cizím jazykem. Je mu vyčleněna časová dotace tři hodiny týdně ve třetím a čtvrtém ročníku, čtyři hodiny týdně v pátém ročníku a čtyři hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Žáci jsou na hodiny anglického jazyka děleni do skupin v každém ročníku. Rozdělení do skupin probíhá podle celkového prospěchu žáka. V rámci RVP byl anglický jazyk zařazen do programu pro žáky s LMP s časovou dotací dvě hodiny týdně. Anglický jazyk je spjat s průřezovými tématy, která jsou v něm realizována v běžných hodinách, na akcích školy, v projektech:

Cílem jazykové výuky je umožnit dětem komunikovat i mimo hranice České republiky, což nabylo na důležitosti se vstupem ČR do EU a s procesem globalizace a sbližováním národů v Evropě i mimo hranice Evropy. Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou               i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka tak, aby žáci komunikovali i formálně správně. V letošním roce měli žáci možnost porovnat si své jazykové znalosti mezi sebou prostřednictvím srovnávacích testů, které se konaly v listopadu a v květnu. Výsledkem jsme zjistili, že žáci jsou správně zařazeni do skupin své úrovně a druhé kolo testů též potvrdilo znalostní vzestup. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů a států, v nichž se daným jazykem hovoří. V hodinách se děti seznamují s historií, kulturou, geografií, hospodářstvím apod. Při výuce dbáme též na správnou výslovnost a přízvuk, které jsou důležité pro správné porozumění a významové pochopení jazyka v kontextu. Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, počítačové výukové programy. Často je do výuky zařazováno projektové vyučování, kdy žáci zhodnotí vše, co se již naučili, a dle svých schopností a zájmů dosavadní znalosti a dovednosti rozšiřují. Předmět je realizován v učebně i na akcích školy mimo budovu jako jsou výměnné pobyty. Letos se konal týdenní lyžařský výcvik v Alpách (příloha č. 1 ).  Co se týče programu pro žáky s LMP, výuka probíhá jednotně podle programu, který vytvořila Rada Evropy v roce 2002. Začínáme úrovní A1. Vzhledem k tomu, že na naší škole je velký počet žáků s různě závažnými vývojovými poruchami učení, pracujeme s dětmi převážně ve skupinách, kde mohou optimálně využít svých schopností.

V letošním školním roce začal vyučovat jednu hodinu angličtiny týdně v každé třídě od 6. do 9. lektor (rodilý mluvčí).

 

2.2           Volitelné předměty

 

Ve školním roce 2012/2013 si žáci od 6. ročníku vybírali ze dvou volitelných předmětů – druhý cizí jazyk a informatika. Tyto předměty mají až do 9. ročníku v časové dotaci celkem 9 hodin.

 

2.3           Kroužky a zájmová činnost

Škola organizovala v tomto školním roce tyto zájmové kurzy a semináře.

s        Keramika

s        Počítače (2. – 3. ročník, 4. – 6. ročník)

s        Angličtina (pro prvňáky, pro druháky)

s        Angličtina s rodilým mluvčím

s        Cvičení pro učení 1. – 3. ročník (jóga pro děti, relaxace, dramatika)

s        Dramatický kroužek

s        Grafomotorika

 

Celkem kurzy navštěvovalo 182 dětí.

 

2.4           Školní parlament

 

Žákovský parlament se skládá ze zástupců 5. - 9. tříd, kteří jsou voleni vždy na         1 školní rok. Parlament se scházel přibližně jednou měsíčně. Žáci se vyjadřovali k nejrůznějším problémům školy, vedli diskuze, zorganizovali šest soutěží pro děti v odpoledních hodinách.

 

3       Popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Školní rok: 2012/2013

s        Počet pedagogických pracovníků celkem:  42 z toho ve školní družině 5

s        Počet správních zaměstnanců celkem:                 16      

s        Počet zaměstnanců ve školní jídelně:                    6             

s        Počet odcházejících zaměstnanců:                        5

 

 
 

 

 

 


Nepedagogičtí zaměstnanci                                                                                              

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

 

 

Školní jídelna

Správní zaměstnanci

Fyzický počet

6

16

Přepočtený počet

6

6

 

 

 

Hospodářka školy

Ing. Zuzana Klimešová

Účetní

Irena Dufková

Vedoucí školní jídelny

Jana Sochacká

Školnice

Ing. Hana Kráslová

 

Pedagogičtí zaměstnanci

 

 

 

učitelé

vychovatelé

asistenti ped.

speciální pedagog*

psycholog*

Fyzický počet

37

5

3

1

1

Přepočtený počet

    31,7                4,35

   1,5

     0,25

     0,25

 

 

*Díky finančním prostředkům získaným z projektu ESF EU peníze školám jsme nově zřídili funkci speciálního pedagoga a rozšířili působení školního psychologa.

 

Seznam pedagogických zaměstnanců školy:

 

Jméno a příjmení

Funkce

Stupeň vzdělání

Aprobace

Mgr. Bohuslav Stejskal

ředitel

M – F

Mgr. Eva Škvorová

zástupce ředitele 2. st.

Fj – Vv

Mgr. Pavlína Seidlerová

zástupce ředitele 1. st.

1. stupeň

Mgr. Jana Babicová

učitelka

spec.

Mgr. Iveta Černá

učitelka

1. stupeň

Mgr. Radka Habešová

učitelka

Čj – Ov

Mgr. Kateřina Hejná

učitelka

Aj, spec.

Jana Janoušová

vychovatelka

ŠD

Ing. Šárka Jindřichová

učitelka

bez aprob.

Mgr. Taťána Kaločová

učitelka

1. stupeň

Mgr. Lucie Kálalová

učitelka

M - Z

Mgr. Jana Klimtová

učitelka, VP

Čj - Ov

Mgr. Lucie Kneidlová

učitelka

Pp - Tv

Vladislava Korandová

ved. vychovatelka

ŠD

Ing. Hana Kráslová

učitelka

Aj

Bc. Kateřina Kubásková

učitelka

SŠ (stud. VŠ)

Aj, spec.

Mgr. Lenka Kustošová

učitelka

spec.

Mgr. Vratislava Kutílková

učitelka

1. stupeň

Mgr. Dita Laudová

učitelka

1. stupeň

Jana Macelová

učitelka

bez aprob.

Richard Majer

učitel

bez aprob.

Mgr. Václav Mlejnek

učitel

Hv

Jossie Muller

učitelka

Aj

Mgr. Božena Musilová

učitelka

          VŠ              

   1.stupeň

Soňa Nečesaná

učitelka

bez aprob.

Mgr. Marie Nováková

učitelka

Čj - Vv

PhDr. Marcela Oujiřová

učitelka

M - Ch

Mgr. Daniela Paletová

učitelka

1. stupeň

Libuše Pecharová

vychovatelka

ŠD

Michael Prentice

učitel

Aj

Mgr. Anna Skotáková

učitelka

M - F

DiS. Jindra Solničková

učitelka

Vyšší odb.

bez aprob.

Mgr. Miloslava Spilková

učitelka

Pv

Ing. Jan Syblík

učitel

M - Inf

Mgr. Irena Syblíková

učitelka

D - Rj

Mgr. Romana Šindlářová

učitelka

1. stupeň

Eliška Šulcová

vychovatelka

ŠD

Mgr. Hana Švédová

učitelka

1. stupeň

Mgr. Hana Tomšíková

učitelka

Z - Rj

Mgr. Hana Tuháčková

učitelka

1. stupeň

Mgr. Jana Vejvodová

učitelka

1. stupeň

Jitka Vosková

vychovatelka

ŠD

 

 

 

Odborná kvalifikace

%

Učitelé 1. Stupně

86

Učitelé 2. Stupně

93

Vychovatelky ŠD

100

 

 

Aprobovanost výuky

Předměty s nejvyšší aprobovaností: Čj, M, Př, D, Pč, F, Vv, Ch, Fj , Hv - 100%. Předmět s nejnižší aprobovaností: Aj – 68 %.

Z hlediska kvalifikovanosti lze říct, že s postupem doby se aprobovanost stále zvyšuje. Neaprobovaně vyučované hodiny jsou především všechny hodiny, které mají ve svých úvazcích výše uvedení pracovníci bez náležitého vzdělání. Většinou se jedná o Aj, ale vzhledem k tomu, že tito učitelé nemají velké úvazky, nemají velký vliv na celkovou aprobovanost. Důvody neaprobovanosti výuky jsou následující:

s         pro daný předmět je velmi obtížné získat aprobovaného učitele (angličtina)

s         pedagog vyučuje předmět na velmi vysoké úrovni, přestože nemá příslušnou aprobaci

 

 

Zaměstnanci na mateřské dovolené

 

Mgr. Lenka Košťálová

 

 

 

 

Ustanovení metodických orgánů školy

Název

Vedoucí

Metodické sdružení 1. Stupně

Ing. Šárka Jindřichová

Metodické sdružení spec. tříd

DiS. Jindra Solničková

Předmětová komise českého jazyka

Mgr. Jana Klimtová

Předmětová komise matematiky

Mgr. Jana Babicová

Předmětová komise anglického jazyka

Ing. Hana Kráslová

Předmětová komise výchovy k občanství

Mgr. Radka Habešová

Metodik prevence

Ing. Hana Kráslová

 

 

3.1           Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Další vzdělávání pedagogů je jednou z priorit školy. Vedení školy organizuje společné vzdělávací akce a vysílá jednotlivé pedagogy podle oblastí a témat, která jsou potřebná pro realizaci školního vzdělávacího programu. Jedná se především    o témata z oblasti modernizace pedagogického procesu, obecnějších pedagogicko-psychologických dovedností, prožitkové pedagogiky, či práce s třídou. Ve školním roce 2012/2013 se zapojili do DVPP všichni učitelé.

Mnoho kurzů, které absolvují naši učitelé, jsou pro účastníky zdarma (hrazené prostřednictvím EU), nicméně financování DVPP tvoří v rozpočetu školy velkou částku. Škola investovala do DVPP v tomto školním roce 62 000,- Kč. Problémem je také to, že vzdělávací akce probíhají v pracovní době a tudíž škola musí vynakládat další mzdové prostředky na suplování, které ovšem nejsou nikým hrazeny. Nemalé finanční prostředky věnuje škola taktéž nákupu odborné literatury, včetně odborných učitelských a předmětových periodik.

 

 

Seznam absolvovaných školení

Název školení

Počet                účastníků

Stížnosti- předcházení a řešení (M. Veselá)

28

Prevence ve škole – co dělat, když … (M. Veselá)

2

Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem

1

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti

1

Decoupage

3

Jak učit historii na 1. stupni (Fraus)

1

Jak učit na 1. stupni historii, AMV, o.p.s.

1

Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJL

1

Kritické myšlení – čteme s nečtenáři

3

Kritické myšlení

2

Čteme dětem, pracujeme s knížkou (Učitelské centrum)

1

Channel Crossings, kurz angličtiny

2

Využití her pro rozvoj početních dovedností na 1. Stupni

1

Problematika intergrace dítěte s poruchou autistického spektra

1

Recykling - ze starého nové (Descartes)

1

Integrované dítě v hodinách ČJ (Descartes)

1

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ

1

Genetická metoda čtení (Step by step Česká republika, o.s.)

1

Zážitek v literatuře (Descartes)

1

Zájmová činnost ve školní družině (Portal)

1

Rozumíme penězům (AISIS, o.s.)

2

Svatojánské léto pro pedagogy

1

Tvorba - tvořivost – hra (Sdružení pro tvořivou dramatiku)

1

Agresivita a šikana ve škole (Z. Martínek, CEVAP)

1

Skleněný talíř (Dílna pro tvořivé "U BÍLÉ PANÍ")

1

Manipulace s předměty - prostředek rozvoje matematického myšlení žáků (Fraus)

1

Dva dny s didaktikou matematiky

1

ActivInspire - tvorba výukových materiálů

37

 

4       Údaje o žácích

 

Vývoj počtu dětí na zařízení za posledních1995/96 – 307

1996/97 – 344

1997/98 – 358

1998/99 – 378

1999/00 – 407

2000/01 – 406

2001/02 – 408

2002/03 – 425

2003/04 – 415

2004/05 – 409

2005/06 – 411

2006/07 – 421

2007/08 – 440

2008/09 – 446

2009/10 – 453

2010/11 – 472

2011/12 – 482

 


             2012/13 - 483

 

4.1           Zápis k povinné školní docházce

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 proběhl v úterý 7. 2. 2012. Vzhledem ke kapacitě školy jsme byli nuceni přijmout pouze děti do dvou tříd,         i když zájem byl mnohem vyšší.

Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšily všechny paní učitelky z prvního stupně. Žáci 8. a 9. tříd pomáhali při organizaci a starali se o děti, které čekaly, až na ně přijde řada. U zápisu bylo potřeba ukázat, že děti umí nějakou básničku nebo písničku, trošku počítat, kreslit, odliší a pojmenují barvy, zapamatují si jednoduchý rytmus, poznají, když jsou dva obrázky stejné nebo se maličko liší. Paní učitelky si přitom také všímaly, jestli správně vyslovují všechny hlásky.

Zápis 2013:

s        Počet prvních tříd:                                                              2

s        Počet přijatých žáků:                                                          56

z toho počet dětí po odkladu školní docházky:               8

s        Počet odkladů pro školní rok 2013/2014:                      15

 

 
 

 

 

 


 

 

 

 

4.2           Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků

 

Stupeň hodnocení prospěchu

 

prospěl s vyznamenáním

      304

Prospěl

      169

Neprospěl

       10

Nehodnocen

       0

 

 

Stupeň hodnocení chování

 

 velmi dobré

 475

Uspokojivé

6

Neuspokojivé

2

 

Podrobný přehled prospěchu školy (viz příloha č. 1).

 

V průběhu školního roku proběhlo ve škole následující testování:

s        Scio testy 9. tříd. Výsledky žáků v matematice a českém jazyce odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Ve všech testovaných oblastech jsme výkony předstihli víc než 60% zúčastněných škol (příloha č. 3).

s                    Testy SCIO Eskalátor v 8. třídách zaměřené na čtenářskou gramotnost v ČJ.

s                    Profi testy pro zájemce z 9. třídy. Provedla je školní psycholožka přímo ve škole. Po vyhodnocení byli rodiče i žák pozváni k předání výsledků testování na osobní konzultaci.

s                    Srovnávací testy AJ – děti 4. – 9. tříd porovnaly své znalosti z angličtiny napříč skupinami.

K volbě povolání využívali žáci v průběhu 8. a 9. ročníku konzultace s výchovným poradcem, půjčování příruček, materiály na nástěnce, ve třídě (volně byly k dispozici propagační a informační materiály jednotlivých škol). Další možností získat aktuální informace a orientaci na trhu práce i vzdělávání byla beseda na úřadu práce pro žáky současných 8. tříd. Rodiče žáků 9. třídy byli             o způsobu přijímacího řízení a aktuální nabídce škol informováni na třídních schůzkách.

4.3           Úspěchy v soutěžích a olympiádách

Soutěž

Kolo

Umístění

Jméno, třída

Olympiáda z Dějepisu

okresní

2.

Váňová Anna, 9.

Recitační soutěž (př. 13)

okresní

1.

Polanecká V., 5.A

Matematická olympiáda

okresní

1.

Hubená K, 5.C

Pythagoriáda

okresní

9. – 14.

Sgalitzer K., 5.A, Hubená K., 5.C

Atletický čtyřboj

okresní

1.

Girgová H., 6.S1

Atletický trojboj

okresní

2.

družstvo 3., 4. a 5. tř.

Lední minihokej (př. 12)

okresní

1.

hoši 1.B

Recitační soutěž 

krajské

1.

Simandlová A., 1.B

Helpíkův pohár 

krajské

4., 10., 14.

5.A, 5.B, 5.C

Atletický čtyřboj

krajské

2.

Girgová H., 6.S1

Helpíkův pohár (př. 4)

celorepublikové

12.

Lopata J., Stašík M., 5.C

Kopaná                                          okresní                        1.

Kopaná (př. 6)                              krajské                       2.

Košíková                                       okresní                        2.

 

 

 

4.4           Výsledky přijímacího řízení

 

Z 9. ročníků bylo přijato 29 žáků v prvním kole přijímacího řízení, 1 žák ve druhém kole. Na víceletá gymnázia se hlásilo celkem 24 žáků, přijato bylo 10.

9. ročník

 

Střední školy s maturitními obory

                           25

z toho gymnázia

                         3

Střední školy s učebními obory

                         4

 

Víceletá gymnázia

z 5. tříd

ze 7. tříd

přihlášeno

11

13

Přijato

4

6

 

 

5       Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

5.1           Zapojení školy do mezinárodních aktivit

 

s        Výměnný program s německou školou

Spolupráce s partnerskou školou v Eschwege letos proběhla v březnu formou společného lyžařského setkání v rakouském Schladmingu. Žáci obou škol tak trávili společný týden nejen pro zkvalitnění lyžařských umění, ale též, aby se procvičili anglickou konverzaci (příloha č. 11).

 Výměnný pobyt se nám letos po 16 letech spolupráce nepodařilo uskutečnit pro malý zájem žáků.

 

 

s        Výměnný program s francouzskou školou

V červnu navštívily naše děti Villieu Loyes Mollon, partnerskou obec Dobřichovic ve Francii. Společně s hostitelskými rodinami navštívili některá zajímavá místa, jako například Annecy, Lyon či Pérouge. Přátelství mezi obcemi trvá již 16 let, žáci naší školy pravidelně tuto obec navštěvují a Francouzi zase jezdí k nám. Mezi některými vzniklo přátelství, které udržují i mimo rámec oficiálních návštěv.

s         Lyžařský kurz Schladming

Naše škola již tradičně pořádá ve spolupráci s neziskovou společností JEKA (Belgie) lyžařské pobyty v Alpách. Letos se tohoto lyžařského kurzu probíhajícího od 28.1. do 1.2.2013 účastnilo 32 dětí pod vedením pana ředitele Bohuslava Stejskala, paní zástupkyně Pavlíny Seidlerové a paní uč. Lucie Kneidlové. Žáci se zdokonalili, či někteří teprve začali s lyžováním v jedné z nejpopulárnějších oblastí rakouských Alp ve Schladmingu. Dle hodnocení většiny z nich byly nejlepší dvě věci, lyžování a společné večerní programy. A to je velice důležité.

s         Zájezd do Anglie pro zájemce z 5. – 9. třídy

 

5.2           Projekty školy

 

Ve školním roce 2012/2013  byly na 1. stupni organizovány pravidelné akce výuka plavání pro 2. a 3. ročník (Beroun a Hořovice), bruslařský kurz – 4. A,B,C, 2. A,C, sběr víček a papíru.  Peníze získané sběrem starého papíru dětí prvního stupně pomohly k zakoupení dalších herních prvků na školní zahradě.

Zvláštní akcí byla letos Čarodějná škola. Žáci  9. ročníku připravili v poslední dubnový den ve spolupráci s učiteli 1. stupně pro děti z prvního stupně třídy s čarodějnou výukou (příloha č. 9).

Letos bylo celkem 5 tříd na škole v přírodě (3. A,C,  4. A,B,C). Vícedenní exkurze se zúčastnily třídy 2. A,C, 5. A. Žáci, kteří se umístili na prvním místě v projektu Březen – měsíc knihy strávili ve škole Noc s Andersenem, tentokrát věnovanou tvorbě H. Zmatlíkové (příloha č. 10). Děti ze 4. tříd se v  Dopravní výchově učily pravidlům chování v silničním provozu.

Kromě těchto společných akcí děti navštívily řadu divadelních představení, koncerty, výstavy, muzea,  účastnily se Hoblinkových dílen, kde se učily pracovat se dřevem a nezapomněli jsme ani na charitativní akce – letos jsme také během Stonožkového týdne malovali přání k Vánocům pro mezinárodní  organizaci On your feet.

 

Další projekty a akce na 1. stupni:

s        Školní olympiáda – 1. stupeň a 9. Ročník (příloha č. 19)

s        Vánoční zpívání

s        Vánoční trhy

s        Les ve škole - škola v lese

s        Dobřichovické hudební jaro - koncert malého symfonického orchestru – Péťa a vlk (příloha č. 5)

s        Projekt „Stromy“

s        Koncert historických nástrojů

s        Třídní karneval (2. B)

s        Oslavy narozenin dětí

s        Vycházky do přírody

s        Les ve škole

s        Kurz první pomoci (Helpík) – 5. Ročník

 

Na druhém stupni se uskutečnily tyto projekty a akce:

s        Osobnostní a sociální výchova – všechny ročníky II. stupně. Aktivity zaměřené na rozvíjení koordinace, kompetice a kooperace proběhly v prvním týdnu v září ve třídních kolektivech.

s        Rozumíme penězům – v rámci projektu finančního vzdělávání absolvovali v průběhu školního roku žáci 8. a 9. tříd celkem 8 projektových dnů (příloha č. 17)

s        Březen měsíc knihy - v hodinách literatury a čtení žáci dokončovali vybraný příběh (povídku, pohádku, bajku…) Práce byly doplněny ilustrací. Nejlepší práce se staly součástí almanachu.

s        Branný den - následoval po vzájemném proškolení žáky (podle ročníků rozděleni na stanoviště: topografie, zasažení el.proudem, požár a povodeň, zasažení chemickou látkou, zdravověda) a následném poučení pedagogem (proškolení o bezpečnosti při branném cvičení, nastudování trasy podle mapy, organizace skupin), již druhým rokem se zapojili i žáci 5. tříd

s        Vánoční trhy – 8. AB, prodej výrobků vzešlých z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností, který organizují děti za podpory učitelů. Výtěžek je tradičně věnován podpoře charitativních projektů.

s        Absolventská slavnost – slavnostní zakončení docházky na základní školu, 9. (příloha č. 20)

s        Klub mladých diváků – 7. - 9. ročník. Možnosti shlédnout divadelní představení v rámci KMD využívalo letos 24 žáků.

s        Sportovní den – pro 5. - 9. ročník organizován žáky 9.ročníku ve spolupráci s třídní učitelkou a Sokolem Dobřichovice nabídl žákům II. stupně i letos možnost zasoutěžit si za třídu v míčových hrách (volejbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená, pétanque)

s        Dobřichovická míle – letos se uskutečnil již 16. ročník tradičního běhu s účastí přibližně 300 závodníků, což znamená nárůst závodníků o 50 oproti předešlému ročníku. Bohatý doprovodný program (příloha č. 7).

s        Sběr papíru a víček z PET lahví – probíhal v průběhu celého školního roku. Vysbírané peníze použili žáci I. stupně na zakoupení nové prolézačky na školní zahradu, třídy II. stupně si peníze spoří např. na výlety či na absolventskou slavnost.

s        Úřad práce – žáci 8. a 9. tříd – seznámení se s možnostmi úřadu, testy zaměřené na volbu povolání.

s        Žáci 8. a 9. třídy SI – návštěvy dnů otevřených dveří středních škol.

s        Exkurze do čističky odpadních vod (žáci 8. a 9. tříd), do SPŠCHT (9. roč.).

s        Projekt Bible - žáci 2. stupně četli příběhy ze Starého zákona a povídali si o nich. Poté shlédli netradiční divadelní představení divadla DNO s názvem Hospodin aneb kdopak by se Boha bar.

s        Školy v přírodě – týdenní pobyty v přírodě nebo jednodenní výlety v okolí Dobřichovic.

s        Přednáška „Mayové“ –třídy 2.stupně absolvovaly přednášku Olgy Vilímkové doplněnou fotografiemi a  výstavou s tematikou Mayů

s        Planetárium Praha, program Noční obloha – 6.AB

s        Planetárium Praha, program Pohyby Země – 5.tř.

s        Fata morgana, skleník Botanické zahrady, expozice tropických motýlů, 6.tř.

s        Beseda se sklářem doplněná praktickou ukázkou – 8. a 9.tř.

s        Divadlo U hasičů, představení Škola na odstřel, 6.tř

s        Divadlo v Dlouhé, představení Kytice, zájemci ze tř. 7.AB, 8.B, S1

s        „Stonožkový týden“ – děti se zapojily do výroby vánočních přání; výtěžek z prodeje je věnován na charitativní účely

s        Výstava Vánoce trochu jinak – výstava v Modrém domečku, Řevnice, S1

s        Exkurze do Pivovaru Plzeň, 9.tř

s        Česká filharmonie, Co je vlastně hudba? Výchovný koncert, 5.B, C

s        Výchovný koncert, Kino Řevnice "Jazz je hudba veselá" aneb průřez jazzu napříč jeho vývojem, 6.tř

s        Pečeme koláče pro Náruč, třída S1

s        Beseda s Mgr. Hazukovou, ředitelkou OS Náruč, 8.tř ; výtěžek z vánočních trhů naší školy pomáhá tomuto sdružení

s        Fyzikální soutěž „O klobouk kouzelníka Pokustóna“ (příloha č. 18)

s        Lyžařský kurz v Alpách – Schladming – březen 2013 (příloha č. 8)

s        Projekt „Měj rád tělocvik“ – pro žáky 6.-9. Tříd

s        Den otevřených dveří

s        Profi testy pro zájemce z 9. třídy

Projekty školní družiny:

s        září - OLYMPIJSKÉ ZÁŘÍ

s        říjen - PODZIMNÍ PALETA  BAREV

s        listopad - ZVÍŘECÍ SVĚT

s        prosinec - ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ

s        leden - ZIMNÍ PROMĚNY

s        únor - NADPŘIROZENÉ JEVY A BYTOSTI (příloha č.15.)

s        březen - JARO JE TADY

s        duben - POMLÁZKA SE „ČEPEJŘÍ“

s        květen - ČLOVĚK A NÁSTRAHY MODERNÍ CIVILIZACE

s        červen - CESTUJEME V ČASE

PROSTŘEDKY KE SPLNĚNÍ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ

komunitní kruh         besedy           rozhovory a diskuse                        soutěže

pracovní listy                        doplňovačky, kvízy a křížovky                    četba

poslech          práce s knihou          praktické rukodělné dovednosti    pokusy

skupinová práce       kolektivní hry            pohybové hry           relaxační hry

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Školní družina v prvním pololetí pracovala v 5 odděleních. Kapacita během roku byla plně využita. Školní družinu využívalo 140 žáků. Pro žáky 4. a 5. ročníku byl otevřený mimoškolní zájmový útvar.    

                                          

5.3           Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

s        semináře primární prevence

s        modernizování zámků na toaletách 2. stupně

s        uzamykatelnými šatními skříňkami se utvořilo maximální soukromí žáka

s        finanční podílení žáků na ničení školního majetku

s        každodenní monitorování chování žáků, zaměřené na vytipovaného jedince či skupiny

s        cílená komunikace s žáky při řešení sebemenšího konfliktu

s        spolupráce s policií

s        v případě závažnějšího přestupku je přizvána městská či státní policie

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Konkrétní akce, které pomáhají k předcházení patologických jevů:

s        Říjen 2012 – seminář Phdr.Ivana Doudy DROGY, NEBO AKTIVITA?               pro 6. – 9. ročník. Více než sedmnáct let Ivan Douda přednáší a beseduje o rizikách spojených s užíváním drog se studenty základních a středních škol. Pořad byl na téma drogových závislostí - jejich rizik (legální a ilegální drogy,tabák, alkohol).

s        leden 2013 - školní lyžařský výcvik (týdenní pobyt ve školním kolektivu)

s        březen 2013 - mezinárodní lyžařský výcvik (týdenní pobyt se spolužáky z partnerské školy v Německu)

s        každý měsíc jsou pořádány našimi učiteli soutěže či akce se sportovní nebo kulturní tématikou (Vánoční a Velikonoční trhy, Klub mladého diváka, školy v přírodě či výlety s poznávací tématikou)

s        průběžně v 1. pololetí - Seminář prevence patologických jevů – v každé třídě druhého stupně proběhly 4 hodiny semináře vedeného Mgr. Janou Pelinka Doksanskou, které byly zaměřeny na prevenci patologických jevů v rámci třídního kolektivu i mimo něj.

 

Řešení konfliktních situací:

Škola se zaměřuje na co nejširší spolupráci s rodiči. O problematickém chování žáka je rodič vždy urychleně informován prostřednictvím sdělení v ŽK, či přímo konzultací s pedagogem a metodikem primární prevence. Rodičům nabízíme též kontakt na Středisko výchovné péče v Praze, kam již několik rodin dochází na terapie. Tato aktivita je rodiči hodnocena velice pozitivně. V současné době navazujeme nové kontakty s centrem primární prevence Magdalena v Berouně a připravujeme pro žáky ucelené semináře s dlouhodobým vývojem (např. od 6. až do 9. třídy).

 

5.4           Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

V tomto školním roce bylo formou skupinové integrace ve 2 specializovaných třídách vzděláváno 14 žáků. V běžných třídách bylo integrováno celkem 14 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 8 na 1. stupni. Každému žákovi byl učitelem daného předmětu vypracován individuální vzdělávací plán, který byl konzultován se školní psycholožkou a výchovným poradcem. Poté s ním byli seznámeni rodiče i žák. U 1 žáka bylo využito slovní hodnocení.

Práce s integrovanými žáky i se žáky ve speciálních třídách byla v průběhu školního roku kontrolována při hospitacích vedením školy a předsedy předmětových komisí.

Spolupráce se školní psycholožkou obnášela konzultace s vyučujícím, žáky          i rodiči. Vyšetření probíhají na základě souhlasu zákonných zástupců ve vyhrazené místnosti přímo ve škole. Ve škole nadále pracovala Mgr. Jana Pelinka Doksanská. Zaměřila se hlavně na pozorování žáka přímo při práci ve třídě, případně sledování vztahů ve třídě. Dále prováděla vyšetření při podezření na specifické poruchy učení. Pokud se potvrdilo, předala podklady pedagogicko-psychologické poradně, která je oprávněna posuzovat např. nárok dítěte na integraci.

 

5.5           Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy

s        Pedagogicko - psychologická poradna: Škola je nyní v kontaktu s PPP Beroun, Králův Dvůr, Plzeňská 90. Naším konzultantem je i nadále Mgr. Lívancová. Ta také spolupracuje s naší školní psycholožkou.

s        Klub přátel školy: organizoval maškarní bál pro děti, členové klubu pomáhali při organizaci Dobřichovické míle

s        Pěvecký sbor Chorus Angelus, Kámo klub a rodinné centrum Fabiánek: Celoročně poskytovala škola partnerským organizacím prostory k realizaci jejich činnosti s dětmi a seniory.

s        Unie center pro rodinu a komunitu a Aisis, o.s.: V rámci projektu zvyšování finanční a zdravotní gramotnosti se naše škola stala centem učení                        a zorganizovala 3 prezenční semináře pro širokou veřejnost.

s        Úřad práce: Žáci 8. a 9. tříd byli na exkurzi seznámení s možnostmi úřadu       a současného pracovního trhu. Díky testům zaměřeným na volbu povolání se pak lépe orientovali při výběru střední školy.

s        Den otevřených dveří: Nabídl široké veřejnosti možnost podívat se na běžné vyučování během celého dne. Učitelé se žáky si připravili přehlídku prací, představení a prezentace.

s        Společné tvořivé dílny rodičů a dětí ve školní družině

s        Konzultační hodiny pro rodiče: Byly k dispozici každý čtvrtek. Po předchozí domluvě s vyučujícím měli rodiče možnost po celý školní rok získávat aktuální informace o prospěchu i chování svého dítěte ve škole. 

s        Třídní schůzky: Probíhají jednou za pololetí. 

s        Webové stránky školy: Poskytují veškeré informace o průběhu dění ve škole aktualizované minimálně 3x týdně.

s        Články v místním tisku (každý měsíc): Nabízí informace o plánovaných           i uskutečněných akcích ve škole.

 

6       Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

Ve školním roce neproběhla žádná inspekční činnost ČŠI.

 

7       Základní údaje o hospodaření školy

 

Příjmy

 

 

dotace od ŠÚ

18 774 753,00

dotace od EU

931 394,00

dotace od obce

5 100 000,00

příspěvky a dary

20 000,00

příjmy školní jídelny

2 841 278,77

prostředky z FKSP

148 745,00

prostředky z FKSP - EU

6 062,00

příjmy školní družiny

441 900,00

prostředky z hospodářské činnosti

995 698,00

celkem částka k hospodaření

29 259 830,77

 

 

Výdaje

 

neinvestiční výdaje

 

náklady na platy pracovníků školy

13 742 165,00

náklady na platy pracovníků školy - EU

656 184,00

zákonné odvody zdravotního pojištění

1 320 624,00

zákonné odvody zdravotního pojištění - EU

16 348,00

zákonné odvody sociálního pojištění

3 454 668,00

zákonné odvody sociálního pojištění - EU

7 168,00

výdaje na učebnice a pomůcky - ONIV

148 038,00

výdaje na učebnice a pomůcky

38 071,00

odvody na tvorbu FKSP

148 745,00

odvody na tvorbu FKSP -EU

6 062,00

odvody na zákonné pojištění

58 226,00

odvody na zákonné pojištění - EU

2 153,00

 

 

provozní náklady

 

údržba a opravy

905 375,30

spotřeba plynu

55 439,80

spotřeba elektrické energie

646 635,00

všeobecný materiál

393 741,00

nákup potravin

2 624 075,78

služby a práce nevýrobní povahy

1 678 653,00

telefonní poplatky

153 614,50

pronájem tělocvičny

194 576,00

ostatní služby EU

26 000,00

práce školního psychologa - EU

33 600,00

cestovné

62 583,00

vodné a stočné

116 174,00

Poštovné

3 354,00

bankovní poplatky

42 194,00

náklady spojené s hospodářskou činností

2 139 202,00

nákup spotřebního materiálu EU

1 724,00

 

 

celkové výdaje

28 675 393,38

 

 

zůstatek hospodaření

584 437,36

 

8       Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V letošním školním roce jsme pokračovali v realizaci většiny klíčových aktivit v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost           (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

s        Individualizace výuky cizích jazyků

s        Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

s        Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

s        Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

s        Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti

s        Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků

s        Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

s        Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP

s        Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP

Díky individualizaci výuky bylo odučeno 68 vyučovacích hodin, v aktivitě inovací byly vytvořeny 2 ucelené sady vzdělávacích materiálů a 77% všech pedagogických pracovníků se po proškolení zapojilo do vytváření digitálních učebních materiálů.

Celkem bylo v v projektu podpořeno 378 žáků a 30 pedagogů. I nadále škola poskytovala funkce speciálního pedagoga, školního psychologa a asistenta pedagoga.

Škola je partnerem projektu Města Dobřichovice – Cyklostezka (z fondů EU).

V letošním roce jsme pokračovali třetím rokem v realizaci projektu „Rozumíme penězům“, který byl do výuky začleněn formou projektových dnů (zaštítěno EU prostřednictvím AISIS). Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali v tomto školním roce projekt finančního vzdělávání, který jim pomůže v rozhodování o finančních záležitostech, zprostředkuje základní finanční terminologii, nabídne informace        o momentálně nabízených finančních produktech a službách, seznámí s rizikem manipulace reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.

 

9       Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

Vedení školy a všichni její zaměstnanci se snaží poskytovat kvalitní základní      a všeobecné vzdělávání všem svým žákům s ohledem na jejich potřeby. Kromě nejzákladnější povinnosti zajistit, že se dítě „naučí učit se“, investuje množstvo zkušeností, energie a prostředků do toho, aby u dětí budovalo pozitivní postoj k učení. Jedním z prostředků, jak toho cílevědomě dosahovat, je dlouhodobé plánování.

 

10   Stavba nové budovy

Od března 2013 dochází k zásadní změně prostor pro výuku. Byla zbourána nejstarší část v ul. 5. května a započala výstavba nové budovy, která bude dokončena v červnu 2014. V této budově bude 12 nových učeben včetně zázemí pro učitele i děti. Současná situace byla již kapacitně neúnosná a museli jsme odmítnout velké množství dětí do prvních tříd (viz. Příloha č. 16)

 

11   Závěr

      Na závěr nabízíme přehled hlavních úkolů školy pro školní rok 2013/14.

s        Pedagogické směřování školy

Základní směry dalšího rozvoje školy jsou obsaženy v ŠVP:

- všestranný rozvoj každého žáka (tj. co nejširší spektrum vzdělávací nabídky)

- demokracie ve škole (tj. vést žáci k pochopení demokratických principů, ale

   i vytvářet demokratické prostředí)

- orientace na úspěch každého žáka

- založení schopnosti celoživotního učení

- vyrovnávání šancí pro všechny objektivně znevýhodněné

- prevence sociálně patologických jevů

- důraz na výchovu ke zdraví

- pomoc a podpora talentu.

 

s        Učební plán, výuka, vzdělávací nabídka

Upravit ŠVP dle změn v RVP od 1.9.2013

V časově tématických plánech roku upřesnit a doplnit rozpracování kmenového učiva Základní školy a ŠVP „Škola pro Evropu“ dle změn V ŠVP.

Rozvíjet různé formy projektového vyučování, podporovat tvorbu projektů. V této souvislosti vyhlásit v každém pololetí celoškolní témata, ze kterých by si třídy mohly vybírat. Zaměřit některé projekty na problematiku Dobřichovic.

Dále rozvíjet smysluplné používání ICT ve výuce., doplnit výukový software              a zlepšit dovednosti učitelů i žáků pracovat s počítačem.

Získávat žáky pro účast v olympiádách a dalších soutěžích, poskytovat jim co nejširší možnosti prezentace svých prací, výrobků, individuálních dovedností           a schopností.

Připravit školní soutěže v různých předmětech.

Podporovat čtenářskou činnost dětí, rozvíjet jejich kladný vztah k literatuře             a čtenářské dovednosti

Realizace projektu EU-Peníze školám.

 

s        Mimovyučovací  aktivity

Uskutečnit tradičně nabízené a oblíbené akce: vánoční trhy, výstavu, divadelní představení, Dobřichovickou míli v nové podobě, čtenářský maratón, velikonoční celoškolní besídku, sportovní dny, Měsíc knihy, mezinárodní aktivity a výměny.

Využít v maximální možné míře nabídky příležitostí k přenesení vyučování do „terénu“ – chodit s dětmi co nejvíce na výstavy, exkurze, návštěvy institucí                a podniků, do přírody, apod.

 

 

s        Prevence sociálně patologických jevů

Realizovat minimální preventivní program se zaměřením na:

- úspěšnost každého žáka v některé oblasti vzdělávání

- výchovu ke zdravému životnímu stylu

- spolupráci učitelů se speciálním pedagogem (výchovným poradcem)

- spolupráce se školním psychologem

- vytváření pozitivní atmosféry ve škole a důvěry mezi žákem a učitelem

- vytváření co nejširší nabídky zájmové činnosti.

Věnovat mimořádnou pozornost úsilí o dosažení společného a jednotného postupu pedagogického sboru v problematice dodržování pravidel chování žáků.

Realizovat školní program prevence šikanování, násilí a agresivity.

 

s        Spolupráce s rodiči a žáky

Rozvíjet činnost žákovského parlamentu, hledat možnosti spolurozhodování žáků o životě ve škole, využívat poradní hlas tohoto samosprávného orgánu při rozhodování o věcech, které se přímo týkají žáků.

Rozšířit přímou komunikaci vedení školy s rodiči v jednotlivých třídách.

Připravit a realizovat Den otevřených dveří, zaměřený především na rodiče dětí      v předškolním věku a žáků 5. ročníku, aby neodcházely na víceletá gymnázia.

 

s        Pracovníci školy

Zaměřit se na zlepšování spolupráce a efektivní komunikace mezi pracovníky školy.

Realizovat společný výjezdní seminář pedagogického sboru.

Vytvořit co nejlepší podmínky pedagogům pro sebevzdělávání a materiální podmínky pro výuku.

 

Seznam příloh

 

Příloha 1: Výsledky vzdělávání žáků za školní rok 2012/2013

Příloha 2: Voda ve škole

Příloha 3: Výsledky testování žáků 9. ročníku – SCIO testy

Příloha 4: Helpíkův pohár

Příloha 5: Dobřichovické hudební jaro

Příloha 6: Velký úspěch - kopaná

Příloha 7: Dobřichovická míle

Příloha 8: Lyžařský výcvik - Schladming

Příloha 9: Čarodejnice 2013

Příloha 10: Noc s Andersenem

Příloha 11: Lyžařský výcvik se školou z Eschwege - Schladming

Příloha 12: Hokejový turnaj žáků 1. stupně

Příloha 13: Recitační soutěž

Příloha 14: Školní knihovna

Příloha 15: Školní družina v měsíci únor 2013

Příloha 16: Vizualizace přístavby nové školy

Příloha 17: Rozumíme penězům

Příloha 18: O klobouk kouzelníka Pokustóna

Příloha 19: 4. Olympijské hry v naší škole

Příloha 20: Absolventská slavnost

 

 

 

 

Datum projednání  na pedagogické radě školy :  30.8.2013

 

Vypracoval: Mgr. Bohuslav Stejskal

 

Razítko školy a podpis ředitele : 

 

 

                                                   

 

…………………………………

Mgr. Bohuslav Stejskal