Mathematik

Matematické Java aplety

Walter Fendt
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Česká verze
Česky
Poznámka k překladu
(Java 1.4, 32 apletů, 6. 5. 2006)
Stáhnout
Důležitá poznámka zejména pro uživatele Internet Explorer:
Tyto aplety Vám budou fungovat pouze v případě, že máte na svém počítači nainstalované JAVA příslušenství (verze 1.4.2).
Můžete si ho stáhnout z následující adresy
Sun Microsystems.
Aritmetika
Písemná matematika (základní aritmetické operace) 24.8.1998 - 3.5.2006
Převody jednotek 25.3.2001 - 3.5.2006
Primyphos - hra s rozkladem na prvočinitele 18.10.1998 - 3.5.2006
Prvočísla do 1 000 000 000 000 17.10.2003 - 4.5.2006
Základní algebra
Kombinační čísla a Pacalův trojúhelník 23.11.2002 - 4.5.2006
Planimetrie
Základní shodná zobrazení 19.6.1999 - 4.5.2006
Součet vnitřních úhlů trojúhelníku 11.6.1998 - 6.5.2006
Thaletova kružnice 17.6.1998 - 6.5.2006
Zvláštní přímky a kružnice trojúhelníku 25.10.1998 - 6.5.2006
Kružnice trojúhelníku opsaná 25.11.1997 - 6.5.2006
Kružnice trojúhelníku vepsaná 4.11.1998 - 6.5.2006
Tětivový čtyřúhelník 1.11.1997 - 6.5.2006
Tečnový čtyřúhelník 1.10.2000 - 6.5.2006
Úhel v kružnici (Obvodový, středový a úsekový úhel) 1.11.1997 - 6.5.2006
Stejnolehlost 27.4.2000 - 6.5.2006
Pythagorova věta 19.2.2001 - 6.5.2006
Věty o pravoúhlém trojúhelníku (Euklidova věta o odvěsně, Pythagorova věta) 1.11.1997 - 6.5.2006
Archimedovy kružnice 11.4.2000 - 6.5.2006
Pappoův řetěz 4.3.2005 - 6.5.2005
Výpočet obvodu a plochy kruhu 22.11.2002 - 6.5.2006
Stereometrie
Platonská tělesa 8.6.1998 - 6.5.2006
Výpočet objemu koule (Cavalierieův princip) 4.9.2000 - 6.5.2006
Geometrie na kouli
Trojúhelník na kouli 6.2.1999 - 6.5.2006
Goniometrické funkce
Sinus, kosinus a tangens libovolného úhlu 25.12.1997 - 6.5.2006
Vektorová algebra, Analytická geometrie
Souřadnice vektoru - rozklad na složky 22.7.1998 - 6.5.2006
Parametrická rovnice přímky v prostoru 16.9.1999 - 6.5.2006
Matematická analýza
Sečna a tečna ke grafu funkce 22.2.1998 - 6.5.2006
Průběh funkce; 1. a 2. derivace 10.10.1999 - 6.5.2006
Komplexní čísla
Komplexní čísla v Gaussově rovině 4.12.1999 - 6.5.2006
Pravděpodobnost
Simulace součtu bodů na několika kostkách 26.02.2004 - 6.5.2006
Simulace urnového modelu 24.02.2004 - 6.5.2006
Zábavná matematika
Rozlévání mléka 2.9.1998 - 6.5.2006

Walter Fendt, 6. Mai 2006

Technická poznámka
Copyright