zpt na etinu    zpt na ivot koly    zpt na online testy
menu  Online testy z českého jazyka 
Psaní předpon s-, z-
Psaní velkých písmen
Určování druhu vedlejších vět

Diktáty
1. "Cesta do pravěku"
2. "s-/se, z-/ze-, vz-/vze-"
3. "shoda přísudku s podmětem"
4. "shoda přísudku s několikanásobným podmětem"
5. "Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"
6. "Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách"
7. "Marečku, podejte mi pero"

Psaní velkých písmen


 1. Známý slovník profesorů vV_áši a tT_rávníčka byl ještě v prodeji.
 2. Hodně pP_ražanů navštívilo jJ_anečkovu výstavu obrazů.
 3. Textil a bižuterii prodávají na světových trzích lL_iberečtí a
  jJ_ablonečtí.
 4. Nedělej ze sebe šŠ_vejka.
 5. Zápas prohráli sS_parťané.
 6. Skupinu turistů tvořili aA_meričtí čČ_ernoši,
  iI_ndiáni
  i bB_ěloši.
 7. eE_liška pP_řemyslovna, poslední z rodu
  pP_řemyslovců, si vzala za manžela jJ_ana
  lL_ucemburského.
 8. Jména měst, u nichž bojoval j J_an žŽ_ižka
  zZ_ tT_rocnova,
  vešla do dějin.
 9. Koupili si novou chatu v rR_okytnici nN_ad
  jJ_izerou.
 10. Mám kamarádku v jJ_ižních čČ_echách.
 11. Přátele mi ukazovali svítící o O_rion a v V_elký
  vV_ůz.
 12. Dokážeš vyjmenovat státy sS_třední aA_meriky?
 13. Koupali jsme se v rR_udém mM_oři.
 14. Bydlíme v ulici nN_a hH_vězdárně.
 15. Dali jsme si oběd v restauraci uU_ zZ_latého
  tT_ygra.
 16. Přečetla jsem si bB_lesk, mM_ladý sS_vět a
  lL_idové nN_oviny.
 17. V jJ_iráskově tT_emnu se dočítáme o tom, jak byly protestantské č Č_echy násilně rekatolizovány.
 18. V chCh_rámu sS_vatého vV_íta zpívalo několik pěveckých sborů.
 19. Volil oO_bčanskou dD_emokratickou stranu.
 20. Oslavovali sS_ilvestra a příchod nN_ového roku na horské chatě.
 21. Jak trávíš v V_ánoce a vV_elikonoce?