Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
Pro veejnost: Logopedick pe - kdy, kde a jak

Logopedick pe - kdy, kde a jak

 

Pro dti

 

Nemluv-li vae dt vas a sprvn, ppadn nemluv-li vbec, je teba vyhledat pslunho odbornka klinickho logopeda. Pro pijet do pe budete potebovat doporuen od svho dtskho lkae.Nejastj chybou rodi a nkdy i pedagogickch pracovnk bv neznalost a nezkuenost v posuzovn poruch vvoje ei a amatrsk pokusy o jejich npravu. Tm asto dochz k pozdnmu zahjen kvalitn logopedick pe, k prodluovn doby pravy ei a mnohdy i ke zbytenm odkladm koln dochzky.

 

Kde hledat pi klinickho logopeda

 

Pokud jste po peten ve uvedench informac nabyli pesvden, e potebujete vyhledat logopedickou pi, nabzme vm pi klinickch logoped v naem nesttnm zdravotnickm zazen se sdlem v budov Z Dobichovice, 5.kvtna 40, 252 29 Dobichovice

 

Mgr. Martina Barchnkov 602 200 693

Mgr. Gabriela lapkov 606 887 529

Mgr. Magdalena Vosmikov 728 525 931 - od z 2009

 

Pe klinickho logopeda mus bt poskytovna pouze ve zdravotnickm zazen. Vjimku tvo poskytovn pe  imobilnm pacientm v domcm prosted na zklad doporuen lkae.

 

Jak je logopedick pe hrazena?

 

Ve zdravotnictv je bn logopedick pe o dti i dospl hrazena ze zdroj zdravotnch pojioven podle Seznamu vkon na zklad doporuen lkae a po pedloen platnho prkazu pojitnce.

Pouze vkony provdn klinickm logopedem za nelebnm elem, jako je vyeten ei pro pijet ke studium, pro vkon povoln, pro soudn a jin jednn, si klienti hrad sami podle platnho sazebnku.

 


O vvoji ei

 

Vvoj ei nelze odliit od vvoje ostatnch schopnost lovka. Nen proto mon rozvjet dtskou e na rovni, kter by mla odpovdat vku, pokud celkov vvoj vech schopnost a dovednost dtte neprobh tak, jak bychom si pedstavovali a pli.

 

Pedeov obdob
Prvnm hlasovm projevem dtte po pchodu na svt je kik.
Ten vak nevyjaduje v prvnch hodinch a dnech jeho nladu, ale je pouze reflexivnm projevem. Pozdji nabv kik na vznamu - vyjaduje nelib pocity. Koncem estho tdne si dt, kter je v teple, suchu a nem hlad, zan broukat. Zpotku je broukn pomrn jednoduch, ale postupn pechz do stdia vatln. Svm vatlnm se dt sna napodobovat slyen slova a jev vraznou radost, kdy na jeho hlasov projevy okol svou e reaguje. U zde se zan projevovat snaha dtte komunikovat. Tuto jeho chu a snahu komunikovat bychom mli co nejvce udrovat a podporovat.

 

Vlastn vvoj ei
Prvn slova se objevuj zpravidla koncem prvnho roku. Bvaj jednoslabin nebo dvouslabin a zpotku jsou tvoena opakovnm stejnch slabik ( mama, tata, baba,...). Dt by mlo slyet z okol pedevm ta slova, kter je ji samo schopno vyslovit, aby se upevnilo spojen mezi sluchovou a artikulan pedstavou slova. Dt m bt za mluvn vkon vdy chvleno a povzbuzovno.

 

Rozvoj slovn zsoby
Mezi prvnm a druhm rokem se slovn zsoba nzv osob, vc a innost vrazn zvtuje.Mezi druhm a tetm rokem je dt schopno se dorozumt a zan tvoit jednoduch vty a pouvat gramatick tvary. Vvoj ei znan zrychluje rozvoj mylen, motoriky a dalch schopnost.Mezi tetm a tvrtm rokem m dt snahu o samostatn vyjadovn a zvdavost se projevuje etnmi otzkami ( Co je to? Pro? ...). O sob samm jet hovo vtinou ve 3. osob. A dt pochop, e je oslovovno a e je od nho oekvna odpov na toto osloven, tehdy zan uvat zjmeno "J". V tomto vku zpravidla vstupuje do matesk koly.Mezi tvrtm a ptm rokem je pro dt nejdleitj innost hra a kresba, kter m typick znaky a je tak vhodn pro upesnn sprvn diagnzy a nsledn rehabilitace. Vtina dt v tomto obdob dovede ji tak pesnji rozliovat barvy, vyprvt krtk pohdky, reprodukovat jednoduch psn a kanky.

 

Strun popis vvoje ei dtte v zvislosti na vku

 

Vk

 

Rozvoj slovn zsoby

 

Vvoj vslovnosti

do l roku

 

Dt rozum jednoduchm pokynm a zan opakovat jednoduch slova, kter sly.

 

M B P
A E I O U
D T N J

 

do 2,5 let

 

Tvo jednoduch vty, od 2 let se pt "co je to", rozliuje svou slovn zsobu.

 

K G H CH V F
OU AU

 

do 3,5 let

 

Mluv ve vtch, zan si osvojovat gramatickou stavbu vt, pt se "pro", roziuje dle slovn zsobu. Zan se tvoit verbln (slovn) pam.

 

Zvld
N D T L (i artikulan)
B P M V

 

do 4,5 let

 

Dokonuje se gramatick stavba vt, dt ji chpe dj a um ho vyprvt.

 


Vyvj se

 

do 6,5 let

 

Dt chpe sloit dje, m ji velkou slovn zsobu, gramaticky zvld jednoduch souvt.

 

C S Z R
kombinace Ȋ a CSZ

 

  Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz