Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 7:33 a zapadá v 16:03

.j.: 198/08

Vchovn d

Vchovn d je vydvn jako soust kolnho du a byl projednn pedagogickou radou dne 31.8.2012.

Stupn zvanosti poruen kzn a kolnho du jsou odstupovny takto:

 • 1.mn zvan poruen kzn a kolnho du
 • 2.zvan poruen kzn a kolnho du
 • 3.hrub poruen kzn a kolnho du

Mn zvan poruen kolnho du

Mn zvan poruen kolnho du jsou drobnj vdom provinn proti kolnmu du. Za mn zvan poruen kolnho du se povauj napklad:
 • nevhodn prava zevnjku
 • nepezouvn se
 • nepipravenost na vuku (nap. nenoen pomcek)
 • pozdn pchody do vuky
 • ruen vuky (nap. pouvnm mobilnho telefonu)
 • nerespektovn pokyn pedagoga pi vuce a mimo ni
 • nien majetku koly, zneiovn koly a jeho okol

Za mn zvan poruen kzn, kter se opakuj, me bt udleno Napomenut, v ppad dalho opakovn pak Dtka t.uitele, dle Dtka editele koly. Udlen Napomenut t. u. a Dtka tdnho uitele je zcela v kompetenci t. uitele. Tato npravn opaten se ukldaj okamit. Dtka editele koly je zcela v pravomoci editele koly, kter rozhoduje o udlen na zklad vyjden se pedagogick rady. Poruovn kzn se me promtnout do hodnocen chovn.

Zvan poruen kolnho du

Zvan poruen kolnho du naruuj vuku, vchovu a chod koly. Za zvan poruen kolnho du se povauj napklad:
 • neuctiv chovn k pracovnkm koly
 • opakovan mn zvan poruovn kzn pes opakovan psemn doloen upozornn(zpisem nebo dopisem), po pedchozch udlench kzeskch opatench (napomenut t. u., tdn dtka)
 • mysln naruovn vuky
 • mysln pokozovn invente koly vetn pomcek a svenho materilu
 • nerespektovn pkazu pedagoga
 • neomluven absence zpravidla do 12 hodin
 • mysln nepravdiv obviovn, drobn krdee, hrub chovn a ikanovn (slovn i fyzick) spoluk
Za zvan poruen kolnho du me bt udlena dtka editele koly.

Hrub poruen kolnho du

Hrub poruen kolnho du - naruuje sociln klima koly a tdnho kolektivu. Za hrub poruen kzn se povauje napklad:
 • fyzick napaden spoluka
 • hrub agresivn chovn k zamstnancm koly vetn fyzickho napaden
 • mysln zpsoben jmy na zdrav jin osob, ikanovn (fyzick i slovn dlouhodob)
 • krde nebo mysln pokozen invente, pomcek a materilu koly ve vtm rozsahu
 • manipulace s drogami, zbranmi ve kole a na kolnch akcch
 • neomluven absence, zkolctv zpravidla nad 12 hod
Za hrub poruen kolnho du se zpravidla udluje editelsk dtka, toto poruen kolnho du se me promtnout do hodnocen chovn.

Kvalifikace jednotlivch poruen kolnho du zaazench do pslunch kzeskch opaten.

Napomenut tdnho uitele:

 • drobn kzesk pestupky (vyruovn,vykikovn, a pod.)
 • obasn zapomnn smujc k pravidelnosti - K 3 x za tvrtlet (pi tvrtm NTU), pomcky, atd. - 5 x za tvrtlet (pi estm NTU)
 • nevhodn chovn na koln akci
 • nepezouvn - 5 x za tvrtlet (pi estm NTU)
 • nepodnost (opakovan) ve kolnch vcech
 • pokozovn uebnic, K

Dtka tdnho uitele:

 • ast kzesk pestupky v hodinch, o pestvkch a ve J a D / min.3 zpisy v K
 • pozdn pchody do koly (5 x za 3 tvrtlet)
 • nerespektovn nazen TU
 • opakovan nevhodn chovn na veejnosti pi kolnch akcch
 • ztrta K

Dtka editele koly:

 • pedchoz bez npravy
 • nedovolen oputn koly
 • pokozovn zazen koly
 • trval pestupky proti kolnmu du /nedovolen chovn a innosti ve koln budov a hiti, agresivita proti spolukm,vulgrn projevy apod./
 • nevhodn chovn k dosplm, drzost,hrubost
 • podvody, podepisovn rodi v K,aj.

Druh stupe z chovn:

 • zkolctv /zpravidla do12hod./
 • opakovan agresivita, ikanovn, krdee
 • stl nekze
 • pravideln a trval neplnn kolnch povinnost
 • opakovan pokozovn majetku a zazen koly /vetn finann hrady/
 • vulgrn a spoleensky nebezpen chovn
 • opakovan ubliovn spolukm, surov bit spoluk s nznaky ikanovn
 • ignorovn pokyn vyuujcch
 • konzumace alkoholu na pd koly nebo pi kolnch akcch
 • opakovan kouen
 • prokazateln poit drogy

Tet stupe z chovn:

 • dal pestupky a pedchoz opakovan a bez jakkoliv npravy
 • ignorovn kolnch povinnost
 • neomluven absence zpravidla nad 12 hodin
 • falovn omluvenek a znmek v K
 • slovn i fyzick napaden vyuujcho
 • ohroen chodu koly, vyhroovn, obecn ohroovn
 • nabzen drog
 • ikanovn s ublenm na zdrav

Pochvaly:

 • 1.Pochvalu tdnho uitele me ku udlit tdn uitel bu na zklad vlastnho rozhodnut nebo na zklad podntu ostatnch pedagogickch pracovnk (nap. za vrazn projev koln iniciativy nebo za dletrvajc spnou prci).
 • 2.Pochvalu editele koly me ku udlit editel na zklad vlastnho rozhodnut nebo na zklad podntu ostatnch pedagogickch pracovnk,i jin fyzick osoby, a to po projednn v pedagogick rad (nap. za mimodn projev lidskosti, obansk nebo koln iniciativy, zslun nebo staten in nebo mimodn spnou prci).
Tdn uitel neprodlen oznm, prokazatelnm zpsobem, kovi a zkonnmu zstupci nezletilho ka vchovn opaten a dvody pro jejich udlen. Veker vchovn opaten jsou zapsna v katalogovm listu a uvedena v zpisu z pedagogick rady koly.

 

 

 

 

Mgr. Bohuslav Stejskal 31.8.2012

editel koly Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz