Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
Volebn d pro volby do kolsk rady

Volebn d pro volby do kolsk rady

 

 

l. 1

kolsk rada vykonv sv psobnosti podle 167 a 168 zkona . 561/2004 Sb., o pedkolnm, zkladnm, stednm, vym odbornm a jinm vzdlvn (kolsk zkon).

 

l. 2

kolskou radu zizuje zizovatel a stanov poet jejch len.Tetinu len kolsk rady jmenuje zizovatel, tetinu vol pedagogit pracovnci koly a tetinu vol zkonn zstupci k. lenem kolsk rady neme bt editel koly. kolsk rada je estilenn.

 

l. 3

T len kolsk rady neme bt souasn jmenovn zizovatelem, zvolen zkonnmi zstupci k nebo zvolen pedagogickmi pracovnky koly.

 

l. 4

Funkn obdob len kolsk rady je ti roky.

 

l. 5

editel koly zajist v souladu s tmto volebnm dem dn uskutenn voleb do kolsk rady.

 

l. 6

Volby zstupc pedagogickch pracovnk ve kolsk rad:

 

editel koly zajist ppravu voleb zpsobem, kter zabezpe oprvnnm osobm (tj. pedagogickm pracovnkm v pracovnm pomru) dostatek informac a vhodn podmnky pro ast ve volbch.

 

Pedevm:

Volby do kolsk rady vyhls nejpozdji 30 dn ped jejich konnm, piem soust vyhlen bude sdlen termnu a msto konn voleb a zkladn informace o elu a innosti kolsk rady a o plnovanm prbhu voleb, vyzve k podn nvrh kandidt.

 

Kandidty na leny kolsk rady se mohou stt zletil osoby navren kmkoliv z pedagogickch pracovnk koly, piem pedagogick pracovnk (krom editele koly) me za kandidta navrhnout i sm sebe.

 

Nvrhy na kandidty lze volebn komisi podvat nejpozdji 14 dn pede dnem konn voleb.

 

Jmenuje nejmn tlennou volebn komisi, kter bude dohlet na prbh voleb, zajist ppravu hlasovacch lstk. Kandidti budou uvedeni na spolenm hlasovacm lstku v abecednm poad. U kadho kandidta se uvede jmno, pjmen (vk, povoln), a obec, kde je pihlen k trvalmu pobytu.

 

Zajist v den voleb volebn urnu, hlasovac lstky, seznam oprvnnch voli a dal potebn nleitosti

 

Zabezpe zveejnn vsledk voleb na nstnce koly a na internetovch strnkch koly.

 

Volebn akt probh tajnm hlasovnm. Oprvnn voli obdr hlasovac lstek, ozna v rmeku ped jmnem kandidta kkem ty kandidty, pro kter hlasuje, v potu max. odpovdajcm potu volnch mandt a hlasuje vhozenm takto oznaenho hlasovacho lstku do hlasovac urny.

 

Po ukonen voleb oteve volebn komise hlasovac urnu a sete hlasy pro jednotliv kandidty. Za kad oznaen svho jmna zskv kandidt jeden hlas. Je-li oznaeno vce kandidt, ne je volnch mandt, je volebn lstek neplatn.

 

Za leny kolsk rady, v potu odpovdajcm volnm mandtm, jsou zvoleni ti kandidti, kte zskali nejvy poty hlas. V ppad rovnosti hlas rozhoduje los.

 

Volebn komise o prbhu a vsledku voleb sepe zpis v trojm vyhotoven, kter podep vichni lenov komise a tento zpis ped editeli koly, zizovateli a stvajcmu pedsedovi kolsk rady.

 

Zvolen kandidti se dnem voleb stvaj novmi leny kolsk rady.

 

Za platn je mono povaovat volby, kterch se astn vce jak 50 % oprvnnch osob. V opanm ppad probhne do 60 dn dal kolo voleb dle ve popsanho postupu. V dalm kole voleb ji podmnka asti vce jak 50 % oprvnnch voli neplat.

 

l. 7

 

Volby zstupc zkonnch zstupc k ve kolsk rad:

 

editel koly zajist ppravu voleb zpsobem, kter zabezpe zkonnm zstupcm dostatek informac a vhodn podmnky pro ast ve volbch.

 

Pedevm:

Volby do kolsk rady vyhls nejpozdji 30 dn ped jejich konnm, piem soust vyhlen bude sdlen termnu a msto konn voleb, zkladn informace o elu a innosti kolsk rady a o plnovanm prbhu voleb.

Vyhlenm se rozum zveejnn na nstnce koly, internetovch strnkch koly a podn psemn informace zkonnm zstupcm prostednictvm k koly, vyzve k podn nvrh kandidt.

Kandidty na leny kolsk rady se mohou stt zletil osoby navren kmkoliv ze zkonnch zstupc k koly, piem zkonn zstupce me za kandidta navrhnout i sm sebe.

Nvrhy na kandidty lze volebn komisi podvat nejpozdji 14 dn pede dnem konn voleb, jmenuje nejmn tlennou volebn komisi, kter bude dohlet na prbh voleb, zajist ppravu hlasovacch lstk.

Kandidti budou uvedeni na spolenm hlasovacm lstku v abecednm poad. U kadho kandidta se uvede jmno, pjmen (vk, povoln), a obec, kde je pihlen k trvalmu pobytu, zajist v den voleb volebn urnu, hlasovac lstky, seznam k koly a dal nleitosti. Zabezpe zveejnn vsledk voleb na nstnce koly a na internetovch strnkch koly.

 

Volebn akt probh tajnm hlasovnm a to nsledujcm zpsobem.Oprvnn voli sdl volebn komisi jmno ka, jeho je zkonnm zstupcem a tdu, kterou k navtvuje. Na seznamu k koly vyzna svm podpisem u jmna ka, jeho zastupuje, svou ast ve volbch. Obdr hlasovac lstek, ozna v rmeku ped jmnem kandidta kkem ty kandidty, pro kter hlasuje, v potu max. odpovdajcm potu volnch mandt a hlasuje vhozenm takto oznaenho hlasovacho lstku do hlasovac urny. Za kadho ka koly vol jeho zkonn zstupci jednm hlasovacm lstkem.

 

Je na dohod zkonnch zstupc dtte, kter z nich bude u voleb ka zastupovat. V ppad, kdy se nedohodnou, je oprvnn hlasovat ten, kter se k volbm dostav jako prvn.

 

Po ukonen voleb oteve volebn komise urnu a sete hlasy pro jednotliv kandidty. Za kad oznaen svho jmna zskv kandidt jeden hlas. Je-li oznaeno vce kandidt, ne je volnch mandt, je volebn lstek neplatn.

 

Za leny kolsk rady, v potu odpovdajcm volnm mandtm, jsou zvoleni ti kandidti, kte zskali nejvy poty hlas. V ppad rovnosti hlas rozhoduje los.

 

Volebn komise o prbhu a vsledku voleb sepe zpis v trojm vyhotoven, kter podep vichni lenov komise a tento zpis ped editeli koly, zizovateli a stvajcmu pedsedovi kolsk rady.

 

Zvolen kandidti se dnem voleb stvaj novmi leny kolsk rady.

 

Nezvol-li zkonn zstupci k stanoven poet len kolsk rady ani na zklad opakovan vzvy, jmenuje zbvajc leny kolsk rady editel koly.

 

 

 

V Dobichovicch dne 6.11.2009

 

 

Ing. Michael Pnek

starosta

 

 
 Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz