Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 4:06 a zapadá v 20:05
Pro veřejnost: Logopedická péče - kdy, kde a jak

 Logopedická péče - kdy, kde a jak

 

Pro děti

 

Nemluví-li vaše dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec, je třeba vyhledat příslušného odborníka klinického logopeda. Pro přijetí do péče budete potřebovat doporučení od svého dětského lékaře.Nejčastější chybou rodičů a někdy i pedagogických pracovníků bývá neznalost a nezkušenost v posuzování poruch vývoje řeči a amatérské pokusy o jejich nápravu. Tím často dochází k pozdnímu zahájení kvalitní logopedické péče, k prodlužování doby úpravy řeči a mnohdy i ke zbytečným odkladům školní docházky.

 

Kde hledat péči klinického logopeda

 

Pokud jste po přečtení výše uvedených informací nabyli přesvědčení, že potřebujete vyhledat logopedickou péči, nabízíme vám péči klinických logopedů v našem nestátním zdravotnickém zařízení se sídlem v budově ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice

 

Mgr. Martina Barchánková     602 200 693

Mgr. Gabriela Šlapáková        606 887 529

Mgr. Magdalena Vosmiková   728 525 931      -           od září 2009     

 

Péče klinického logopeda musí být poskytována pouze ve zdravotnickém zařízení. Výjimku tvoří poskytování péče  imobilním pacientům v domácím prostředí na základě doporučení lékaře.

 

Jak je logopedická péče hrazena?

 

Ve zdravotnictví je běžná logopedická péče o děti i dospělé hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven podle Seznamu výkonů na základě doporučení lékaře a po předložení platného průkazu pojištěnce.

Pouze výkony prováděné klinickým logopedem za neléčebným účelem, jako je vyšetření řeči pro přijetí ke studium, pro výkon povolání, pro soudní a jiná jednání, si klienti hradí sami podle platného sazebníku.

 


   O vývoji řeči

 

Vývoj řeči nelze odlišit od vývoje ostatních schopností člověka. Není proto možné rozvíjet dětskou řeč na úrovni, která by měla odpovídat věku, pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností dítěte neprobíhá tak, jak bychom si představovali a přáli.

 

Předřečové období
Prvním hlasovým projevem dítěte po příchodu na svět je křik.
Ten však nevyjadřuje v prvních hodinách a dnech jeho náladu, ale je pouze reflexivním projevem. Později nabývá křik na významu - vyjadřuje nelibé pocity. Koncem šestého týdne si dítě, které je v teple, suchu a nemá hlad, začíná broukat. Zpočátku je broukání poměrně jednoduché, ale postupně přechází do stádia žvatlání. Svým žvatláním se dítě snaží napodobovat slyšená slova a jeví výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí svou řečí reaguje. Už zde se začíná projevovat snaha dítěte komunikovat. Tuto jeho chuť a snahu komunikovat bychom měli co nejvíce udržovat a podporovat.

 

Vlastní vývoj řeči
První slova se objevují zpravidla koncem prvního roku. Bývají jednoslabičná nebo dvouslabičná a zpočátku jsou tvořena opakováním stejných slabik ( mama, tata, baba,...). Dítě by mělo slyšet z okolí především ta slova, která je již samo schopno vyslovit, aby se upevnilo spojení mezi sluchovou a artikulační představou slova. Dítě má být za mluvní výkon vždy chváleno a povzbuzováno.

 

Rozvoj slovní zásoby
Mezi prvním a druhým rokem se slovní zásoba názvů osob, věcí a činností výrazně zvětšuje.Mezi druhým a třetím rokem je dítě schopno se dorozumět a začíná tvořit jednoduché věty a používat gramatické tvary. Vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností.Mezi třetím a čtvrtým rokem má dítě snahu o samostatné vyjadřování a zvídavost se projevuje četnými otázkami ( Co je to? Proč? ...). O sobě samém ještě hovoří většinou ve 3. osobě. Až dítě pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno "JÁ". V tomto věku zpravidla vstupuje do mateřské školy.Mezi čtvrtým a pátým rokem je pro dítě nejdůležitější činností hra a kresba, která má typické znaky a je tak vhodná pro upřesnění správné diagnózy a následné rehabilitace. Většina dětí v tomto období dovede již také přesněji rozlišovat barvy, vyprávět krátké pohádky, reprodukovat jednoduché písně a říkanky.

 

Stručný popis vývoje řeči dítěte v závislosti na věku

 

Věk

 

Rozvoj slovní zásoby

 

Vývoj výslovnosti

do l roku

 

Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.

 

M B P
A E I O U
D T N J

 

do 2,5 let

 

Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu.

 

K G H CH V F
OU AU

 

do 3,5 let

 

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.

 

Zvládá
N D T L (i artikulačně)

 

do 4,5 let

 

Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.

 

Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž

 

do 6,5 let

 

Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.

 

C S Z R Ř
kombinace ČŠŽ a CSZ

 

  Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz