Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 4:06 a zapadá v 20:05
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí i mládeže na období 2013 – 2018

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí i mládeže

                                       na období 2013 – 2018

 

                                     (začleněno do plánu ZŠ Dobřichovice)

 

Období školního vzdělávání je velmi významné při formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v dospělosti. Toto je také důvod, proč je v oblasti prevence rizikových projevů chování mládeže u školní populace věnována mimořádná pozornost.

 

Ve své činnosti naše škola primárně vychází z dokumentů národní povahy, tzn. z Národní strategie protidrogové politiky a Strategie prevence kriminality.

 

Principy strategie :

1. komplexní řešení problematiky primární prevence (dále jen PP) rizikového chování – preventivní programy

2. kontinuita působení a systematičnost plánování – preventivní působení musí být dlouhodobé a systematické

3. uplatňování ověřených dat a hodnocení efektivity – Minimální preventivní program

4. racionální financování a garance kvality služeb – granty MěÚ Dobřichovice

5. cílenost a adekvátnost informací

6. včasný začátek preventivních aktivit

7. pozitivní orientace PP a vliv na změnu chování daného jedince

8. koordinace PP –  se školním psychologem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s centry výchovné péče, s OSPODem, Policií ČR, ale též především s rodiči

 

Cíle strategie:

Hlavním cílem je minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování na naší škole. Snažíme se, aby děti zvládaly zátěžové situace ve výchovně vzdělávacím procesu. Dále plníme tyto cíle : stanovení pravidel komunikace, nastavení efektivního systému vzdělávání v oblasti prevence, finanční zajištění, zavedení národního systému hodnocení.

 

Cílové skupiny  :

 Program PP je především zaměřen na děti a mládež, kde je větší zřetel brána na specifické skupiny mládeže vykazující rysy rizikového chování. Další cílové skupiny jsou rodiče, veřejnost a v neposlední řadě učitelé a jejich systém zaškolování a seznamování se s novými informacemi v oblasti PP. Na úrovni školy se jedná především o ředitele škol, školní metodiky prevence, výchovné poradce, školní psychology a učitele.

 

V celonárodním rámci je sjednocena terminologie v oblasti PP a to tak, že existuje nově vytvořený výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování VYNSPI, dále se pak ve velké míře čerpá z učebnice PP rizikového chování ve školství.

Koordinace v rámci národní spolupráce má tuto hierarchii :

 

  1. MŠMT – Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT
  2. Krajský školní koordinátor prevence – pracovník krajského úřadu
  3. Metodik prevence – pracovník školského poradenského zařízení
  4. Školní metodik prevence – pedagogický pracovník školy

 

    V Dobřichovicích 20.9.2013                                                                          vypracovala : Hana Kráslová Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz