Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 4:51 a zapadá v 19:07

Č.j.: 198/08

Výchovný řád

Výchovný řád je vydáván jako součást školního řádu a byl projednán pedagogickou radou dne 31.8.2012.

Stupně závažnosti porušení kázně a školního řádu jsou odstupňovány takto:

 • 1.méně závažné porušení kázně a školního řádu
 • 2.závažné porušení kázně a školního řádu
 • 3.hrubé porušení kázně a školního řádu

Méně závažné porušení školního řádu

Méně závažná porušení školního řádu jsou drobnější vědomá provinění proti školnímu řádu. Za méně závažná porušení školního řádu se považují například:
 • nevhodná úprava zevnějšku
 • nepřezouvání se
 • nepřipravenost na výuku (např. nenošení pomůcek)
 • pozdní příchody do výuky
 • rušení výuky (např. používáním mobilního telefonu)
 • nerespektování pokynů pedagoga při výuce a mimo ni
 • ničení majetku školy, znečišťování školy a jeho okolí

Za méně závažná porušení kázně, která se opakují, může být uděleno Napomenutí, v případě dalšího opakování pak Důtka tř.učitele, dále Důtka ředitele školy. Udělení Napomenutí tř. uč. a Důtka třídního učitele je zcela v kompetenci tř. učitele. Tato nápravná opatření se ukládají okamžitě. Důtka ředitele školy je zcela v pravomoci ředitele školy, který rozhoduje o udělení na základě vyjádření se pedagogické rady. Porušování kázně se může promítnout do hodnocení chování.

Závažné porušení školního řádu

Závažná porušení školního řádu narušují výuku, výchovu a chod školy. Za závažná porušení školního řádu se považují například:
 • neuctivé chování k pracovníkům školy
 • opakované méně závažné porušování kázně přes opakovaná písemně doložená upozornění(zápisem nebo dopisem), po předchozích udělených kázeňských opatřeních (napomenutí tř. uč., třídní důtka)
 • úmyslné narušování výuky
 • úmyslné poškozování inventáře školy včetně pomůcek a svěřeného materiálu
 • nerespektování příkazu pedagoga
 • neomluvená absence zpravidla do 12 hodin
 • úmyslné nepravdivé obviňování, drobné krádeže, hrubé chování a šikanování (slovní i fyzické) spolužáků
Za závažná porušení školního řádu může být udělena důtka ředitele školy.

Hrubé porušení školního řádu

Hrubé porušení školního řádu - narušuje sociální klima školy a třídního kolektivu. Za hrubé porušení kázně se považuje například:
 • fyzické napadení spolužáka
 • hrubé agresivní chování k zaměstnancům školy včetně fyzického napadení
 • úmyslné způsobení újmy na zdraví jiné osobě, šikanování (fyzické i slovní dlouhodobé)
 • krádež nebo úmyslné poškození inventáře, pomůcek a materiálu školy ve větším rozsahu
 • manipulace s drogami, zbraněmi ve škole a na školních akcích
 • neomluvená absence, záškoláctví zpravidla nad 12 hod
Za hrubé porušení školního řádu se zpravidla uděluje ředitelská důtka, toto porušení školního řádu se může promítnout do hodnocení chování.

Kvalifikace jednotlivých porušení školního řádu zařazených do příslušných kázeňských opatření.

Napomenutí třídního učitele:

 • drobné kázeňské přestupky (vyrušování,vykřikování, a pod.)
 • občasné zapomínání směřující k pravidelnosti - ŽK 3 x za čtvrtletí (při čtvrtém NTU), pomůcky, atd. - 5 x za čtvrtletí (při šestém NTU)
 • nevhodné chování na školní akci
 • nepřezouvání - 5 x za čtvrtletí (při šestém NTU)
 • nepořádnost (opakovaná) ve školních věcech
 • poškozování učebnic, ŽK

Důtka třídního učitele:

 • časté kázeňské přestupky v hodinách, o přestávkách a ve ŠJ a ŠD / min.3 zápisy v ŽK
 • pozdní příchody do školy (5 x za 3 čtvrtletí)
 • nerespektování nařízení TU
 • opakované nevhodné chování na veřejnosti při školních akcích
 • ztráta ŽK

Důtka ředitele školy:

 • předchozí bez nápravy
 • nedovolené opuštění školy
 • poškozování zařízení školy
 • trvalé přestupky proti školnímu řádu /nedovolené chování a činnosti ve školní budově a hřišti, agresivita proti spolužákům,vulgární projevy apod./
 • nevhodné chování k dospělým, drzost,hrubost
 • podvody, podepisování rodičů v ŽK,aj.

Druhý stupeň z chování:

 • záškoláctví /zpravidla do12hod./
 • opakovaná agresivita, šikanování, krádeže
 • stálá nekázeň
 • pravidelné a trvalé neplnění školních povinností
 • opakovaně poškozování majetku a zařízení školy /včetně finanční úhrady/
 • vulgární a společensky nebezpečné chování
 • opakované ubližování spolužákům, surové bití spolužáků s náznaky šikanování
 • ignorování pokynů vyučujících
 • konzumace alkoholu na půdě školy nebo při školních akcích
 • opakované kouření
 • prokazatelné požití drogy

Třetí stupeň z chování:

 • další přestupky a předchozí opakovaně a bez jakékoliv nápravy
 • ignorování školních povinností
 • neomluvená absence zpravidla nad 12 hodin
 • falšování omluvenek a známek v ŽK
 • slovní i fyzické napadení vyučujícího
 • ohrožení chodu školy, vyhrožování, obecné ohrožování
 • nabízení drog
 • šikanování s ublížením na zdraví

Pochvaly:

 • 1.Pochvalu třídního učitele může žáku udělit třídní učitel buď na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků (např. za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci).
 • 2.Pochvalu ředitele školy může žáku udělit ředitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků,či jiné fyzické osoby, a to po projednání v pedagogické radě (např. za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo mimořádně úspěšnou práci).
Třídní učitel neprodleně oznámí, prokazatelným způsobem, žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka výchovná opatření a důvody pro jejich udělení. Veškerá výchovná opatření jsou zapsána v katalogovém listu a uvedena v zápisu z pedagogické rady školy.

 

 

 

 

Mgr. Bohuslav Stejskal                                                                              31.8.2012

ředitel školy Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz