Logo školy - zpět na úvodmí stranu Naši žáci Znak Dobřichovic
Slovníček.cz Vesmírný kalendář  Mapy.cz: Najdete nás zde
 Výuka 

 Slunce vychází v 3:51 a zapadá v 20:13
 Omlouvání žáků 2. stupně 

Je Vaše dítě nemocné? Nepřijde do školy? Zavolejte zprávu na tel. číslo 257 711 149, nebo napište na e-mailovou adresu jeho třídnímu učiteli. E-mailové adresy všech učitelů jsou v odkazu Pedagogický sbor. Předejdete tak zbytečným komplikacím při omlouvaní absence.
Po ukončení absence zapište omluvu do žákovské knížky.


Výňatek ze školního řádu

Zákonný zástupce je povinen omluvit žáka do 48 hodin od započetí absence.
Po ukončení absence žák předloží neprodleně (nejpozději do tří dnů) písemné zdůvodnění své nepřítomnosti v ŽK.


Obecné informace
 • Povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v § 22. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy, s nimiž byli seznámeni.
 • Zákonní zástupci jsou povinni:
  • zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy
  • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem tj. do 48 hodin telefonicky nebo osobně informovat školu
  Pokud tak rodič neučiní, absence žáka je považována za neomluvenou. Při nárůstu neomluvených hodin je škola povinna neprodleně informovat sociální odbor.


 Fotogalerie:  

© 2002 - 2013 ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice, okr. Praha západ    počítadlo.abz.cz